Konferencje

Konferencje

            

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownia Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w USA 

Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Kanadzie 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości.

Z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Białoruś niepodległości

Warszawa, 1 kwietnia 2021

Pod Patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Pani Prezydent Rady Białoruskiej Republiki Ludowej  Iwonki Surwiłły

Uladzimir Tsesler

 

PROGRAM KONFERENCJI

Cel konferencji

25 marca 1918 roku ogłoszono powołanie Białoruskiej Republiki Ludowej, co wcielało w życie dotychczasowe dążenia niepodległościowe Białorusinów. Mimo że Białoruska Republika Ludowa istniała krótko, to jednak odcisnęła ona trwały ślad na kartach dramatycznej historii Białorusi, torując drogę kolejnym inicjatywom zmierzającym do utworzenia niezależnego państwa białoruskiego. Białoruskie starania niepodległościowe zakończyły się sukcesem po niemal wieku, kiedy wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, Białorusini uzyskali kolejną szansę niezależnej państwowości. 25 sierpnia 1991 roku ogłoszono powstanie Niezależnej Białorusi.

Proponowana konferencja odwołuje się do dwóch ważnych dat w tym procesie, związanych z powołaniem dwóch pierwszych samodzielnych, nowoczesnych organizmów państwowych.

Pomimo bliskiego sąsiedztwa wiedza naszego społeczeństwa o Białorusinach i Białorusi nadal jest dość powierzchowna i fragmentaryczna. Niewiele wiemy o białoruskich tradycjach i aspiracjach niepodległościowych. Zbliżająca się 30. rocznica ogłoszenia przez Białoruś niepodległości jest zatem doskonałą okazją do podjęcia głębszej refleksji na temat bilansu drogi, którą pokonał wschodni sąsiad Polski od momentu narodzin u progu XX wieku koncepcji współczesnego narodu białoruskiego do pojawienia się na mapie Europy niezależnej Republiki Białoruś.

Proponujemy przyjrzeć się bliżej meandrom białoruskiej idei narodowej, jej sukcesom i klęskom. W związku z tym naszym celem będzie ukazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na rozwój ruchu narodowego i tożsamości kulturowej i politycznej  Białorusinów. W szczególności chcielibyśmy się skupić na roli czynników kształtujących te tożsamości, jak język i kultura. Pragniemy również poddać analizie podejmowane w ciągu XX wieku próby utworzenia państwa białoruskiego i poszukać przyczyn ich niepowodzeń. Zastanowimy się także nad tym, przed jakimi najważniejszymi dylematami i wyzwaniami, które zaważyły na wyborze cywilizacyjnym kraju, stanęło młode państwo białoruskie po roku 1991. W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Dlatego bardzo nam zależy na spojrzeniu na powyższe kwestie z perspektywy zarówno historycznej, politologicznej, jak i kulturoznawczej, literaturoznawczej i językoznawczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy

historyków, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców i językoznawców zajmujących się szeroko rozumianą problematyką białoruską.

Główne tematy i problematyka konferencji:

  • kulturowe uwarunkowania białoruskiego ruchu narodowego
  • białoruskie odrodzenie narodowe na początku XX wieku: idea a rzeczywistość
  • białoruski ruch niepodległościowy wobec totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego
  • białoruska myśl polityczna i intelektualna w XX wieku
  • Republika Białoruś po roku 1991: w poszukiwaniu tożsamości narodowej i politycznej
  • zmagania o pamięć historyczną Białorusinów
  • kultura i literatura białoruska wobec wydarzeń historycznych
  • główne segmenty białoruskiej debaty tożsamościowej: język i kultura

 

Ważne informacje

Przewidziany jest udział osobisty w konferencji – referaty na posiedzeniu plenarnym – do 20 minut oraz zaoczna forma uczestnictwa – referaty w sekcjach

W ramach konferencji zaplanowano także dyskusję w celu omówienia wybranych zagadnień.

Języki robocze konferencji: polski, białoruski, angielski.

Komitet Organizacyjny Konferencji potwierdzi pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszeń. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających tematyce konferencji.

Przewidziana jest publikacja materiałów konferencyjnych. Tom pokonferencyjny zawierać będzie teksty, które uzyskają pozytywną ocenę Recenzentów.

Opłata konferencyjna:

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (lub 100 euro dla cudzoziemców, uczestnicy z Białorusi zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). Numer konta, na który należy wnosić opłatę zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz publikacji artykułów wygłoszonych na konferencji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów naukowych.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji bądź ich macierzyste uczelnie.

Termin i forma zgłoszeń

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ksi@uw.edu.pl nie później niż do 20 lutego 2021 r.

ЗАПРАШЭННЕ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ_BY

KARTA UCZESTNIKA KONFERENCJI_PL

ЗАЯЎКA НА ЎДЗЕЛ У МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Joanna Getka

Dr hab. Jerzy Grzybowski

 

 


ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2020 Konferencja – Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy

2020 Konferencja – Uczone Białorusi i Polski

2019 KonferencjaKobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

2018 KonferencjaSłowacja w Czechosłowacji 1918-1992

2018 KonferencjaKultura i Rewolta

2017 KonferencjaWspółczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny