Konferencje

 

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Ústav východoevropských studií. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze

Katedra stredouerópských štúdií. Filozofická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove

 

zapraszają do udziału w międzynarodowej polsko-czesko-słowackiej konferencji naukowej

KULTURA I REWOLTA

KULTURA A REVOLTA

KULTÚRA A REVOLTA

21-22 marca 2018 r.

APPLICATION FORM / FORMULARZ APLIKACYJNY / FORMULAŘ PŘIHLÁŠKY / PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

PL: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ (14 pobrań)
CZ: POZVÁNÍ NA KONFERENCI (4 pobrania)
SK: POZVÁNKA NA KONFERENCIU (1 pobranie)
UA: ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ (1 pobranie)

          W 2018 roku przypada 50. rocznica polskiego Marca 1968 oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wydarzenia te, poza swoim wymiarem politycznym i społecznym, odcisnęły znaczące piętno na kształcie i kierunku rozwoju kultury w krajach ówczesnego Bloku Wschodniego. Podczas Konferencji chcemy szczególnie pochylić się nad relacjami, jakie zachodzą między sferą kultury i polityki podczas kryzysów politycznych, buntów społecznych, rewolucji, strajków, zamachów stanu i innych gwałtownych wyrazów społecznego niezadowolenia. Interesują nas wszelkie przejawy działań w kulturze i ich twórcze realizacje w takich obszarach jak: literatura, teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka, sztuka ulicy, happening i inne. Punktem odniesienia (i swego rodzaju ograniczeniem geograficznym) dla rozważań będzie historia i współczesność krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcielibyśmy dotrzeć także do źródeł rewolucji, jej wzoru (wzorów) i transformacji, odkrywanych w ramach ważnych wydarzeń przełomowych w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej. Rok 1968 traktujemy jako swego rodzaju cezurę i symboliczne otwarcie dla innych wydarzeń w regionie, np. powstania Solidarności (1980) i stanu wojennego (1981) w Polsce, aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji (1989), rewolucji na granicie w Ukraińskiej SRR (1990), puczu moskiewskiego (1991) w Rosyjskiej FSRR, dżinsowej rewolucji (2006) na Białorusi, pomarańczowej rewolucji (2004) i rewolucji godności (2013/2014) na Ukrainie oraz wielu innych.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do udziału w niej badaczy reprezentujących różne obszary nauki.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Kultura jako inicjatorka wydarzeń politycznych
 • Kultura jako odpowiedź na wydarzenia polityczne
 • Kultura jako narzędzie polityczne
 • Język polityki w kulturze
 • Cenzura w kulturze
 • Kultura drugiego obiegu
 • Kultura oficjalna i próby jej kontestacji
 • Kontrkultura i kontestacja jako praktyka i teoria rewolty
 • Kategoria wolności
 • Dialog między kulturą a polityką

JĘZYKI KONFERENCJI

polski, czeski, słowacki, angielski, rosyjski, ukraiński, białoruski

ZGŁOSZENIA

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie www.1968.ksi.uw.edu.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (lub 100 EUR) obejmuje: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje. Pozostałe koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi) ponoszą uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste.

Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

31.01.2018 r.

KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, Uniwersytet Warszawski
prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Uniwersytet Preszowski
dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Uniwersytet Karola w Pradze
PhDr. Th.B. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., Uniwersytet Karola w Pradze
dr Grzegorz Gąsior, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. Uniwersytet Karola w Pradze

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Joanna Getka,Uniwersytet Warszawski
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Uniwersytet Karola w Pradze
dr Grzegorz Gąsior, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski
Mgr. Marek Mitka, PhD., Uniwersytet Preszowski
dr Justyna Szlachta-Misztal, Uniwersytet Warszawski
mgr Kamil Dwornik, Uniwersytet Warszawski


KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR

WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.

Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

 • w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
 • jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
 • jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
 • gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
 • jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
 • jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

    Problematyka konferencji:

 1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
 2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
 3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
 4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
 5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
 6. Teatr jako ideologiczne pole walki
 7. Cenzura we współczesnym teatrze
 8. Teatr jako narzędzie propagandy
 9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.

Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

dr hab. Andriej Moskwin

dr Anna Korzeniowska-Bihun

mgr Oliwia Kasprzyk


ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny