Konferencje

Konferencje

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Warszawa, 13-14 października 2022

Pod Patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

Cel konferencji

Rozwojowi nowoczesnej cywilizacji towarzyszą przyspieszone procesy przemian kulturowych, stawiających przed ludzkością nowe wyzwania. W dyskusjach naukowych ostatnich lat powraca pytanie, czy osią ewentualnych przyszłych konfliktów będą kwestie gospodarcze i ideologiczne, czy kulturowe? Agresja Rosji na Ukrainę nadaje tej kwestii aktualny i dramatyczny wymiar. Właśnie w oparciu o kryterium tożsamości kulturowej Samuel P. Huntington w książce Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego wyróżnia siedem cywilizacji: chińską, japońską, hinduistyczną, latynoamerykańską, afrykańską oraz zachodnią i prawosławną.

Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącej od zawsze swoiste pogranicze cywilizacyjne i kulturowe, na którym koegzystowały obok siebie różne kultury i religie dowodzi jednak, że tego typu kategoryczne tezy są uproszczeniem.

Na przestrzeni wieków dochodziło tu do wzajemnego przenikania i wymiany kulturowej, która przyczyniła się do znacznego wzbogacenia kulturowego całego kontynentu europejskiego. Proces ten odcisnął trwałe piętno na nowoczesnych narodach, które powstały w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., tożsamość których w różnym stopniu syntezuje wartości kultury Zachodu (Latina), jak i Wschodu (Orthodoxa). Ukształtowało to specyfikę cywilizacyjną tego regionu i odcisnęło swe piętno na doświadczeniu jego mieszkańców.

Jest przy tym oczywistym, że droga międzykulturowego dialogu nie zawsze okazywała się skuteczną dla przezwyciężenia konfliktów, które z kolei wielokrotnie były instrumentalnie wykorzystywane w realizacji polityki mocarstw.

W związku z tym głównym celem konferencji będzie próba dokonania symbolicznego bilansu zysków i strat, wzlotów i upadków wielokulturowej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej, a także poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące historii i współczesności stosunków interkulturowych w regionie.

W szczególności pragniemy pochylić się nad takimi kwestiami, jak specyfika procesów narodotwórczych w naszym regionie, rola języków i religii w kształtowaniu tożsamości jego mieszkańców oraz czynników zewnętrznych wpływających na relacje kulturowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Chcemy również przyjrzeć się bliżej wyzwaniom kulturowym, z którymi musi mierzyć się nasz region obecnie.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co ułatwi reprezentantom różnych dziedzin naukowych podzielenie się swoimi refleksjami i wynikami najnowszych badań nad rozwojem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy

historyków, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców i językoznawców zajmujących się szeroko rozumianą problematyką regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne tematy i problematyka konferencji:

– Specyfika procesów narodowotwórczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w XIX – XX w. (wymiar kulturowy)

– Język a tożsamość: kształtowanie się współczesnych języków narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

– Religia a tożsamość: stosunki międzywyznaniowe w regionie (dialog, problemy, perspektywy)

– Ziemia a tożsamość: mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (konflikty i relacje)

– Budowniczowie mostów: rola osoby w dialogu kultur

– Nowe wyzwania kulturowe w regionie na przełomie XX i XXI wieków

 

Języki robocze konferencji: polski, angielski, wszystkie języki regionu.

 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać na adres ksi@uw.edu.pl do dnia 31.08.2022.

Komitet Organizacyjny Konferencji potwierdzi pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia oraz do dnia 10.09.2022 poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających tematyce konferencji.

 

Opłata konferencyjna:

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę za udział w konferencji w wysokości 400 zł. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 25.09.2022. Numer konta, na który należy wnosić opłatę, zostanie Państwu podany w terminie późniejszym. Opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji monografii wieloautorskiej (czasopisma).

W uzasadnionych przypadkach uwzględnia się możliwość zwolnienia uczestników z opłaty konferencyjnej.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej (zdalnej i stacjonarnej – Wydział Lingwistyki Stosowanej, Dobra 55, Warszawa).

Czas trwania wystąpienia wynosi 20 min.

Przewidziana jest publikacja materiałów konferencyjnych. Monografia wieloautorska wydana w wydawnictwie z listy MNiSW zawierać będzie teksty, które uzyskają pozytywną ocenę Recenzentów.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ksi@uw.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Joanna Getka

Dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.

Dr hab. Grzegorz Gąsior

 

ZAPROSZENIE_ENG

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2021 Konferencja Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia. Temat spotkania: Autorki i bohaterki tekstów kultury

2021 KonferencjaKultura i kontrkultura: Rosja, Białoruś, Ukraina

2021 KonferencjaTożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Białoruś niepodległości

2020 Konferencja – Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy

2020 Konferencja – Uczone Białorusi i Polski

2019 KonferencjaKobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

2018 KonferencjaSłowacja w Czechosłowacji 1918-1992

2018 KonferencjaKultura i Rewolta

2017 KonferencjaWspółczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny