Konferencje

Konferencje

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

Na rozdrożu?

 Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wyzwań teraźniejszości

 

Warszawa, 4-5 grudnia 2023

 

Cel konferencji

W końcowym rozdziale Rodzinnej Europy Czesław Miłosz dał wyraz swemu przekonaniu o sile i trwałości więzi jednoczących Europę, w której splatają się i wzbogacają wzajemnie przeszłość i przyszłość, „wyższe nad wszelkie możliwe Apokalipsy”.

Czy w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i wywołanego przez nią kryzysu jedności i wzajemnego zaufania w rodzinie społeczeństw europejskich pełna nadziei konkluzja polskiego Noblisty jest wciąż aktualna? Zwłaszcza narody Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegające obecne dramatyczne wydarzenia jako zagrożenie dla ich tożsamości, kultury, a nawet bytu, mają prawo zadawać dzisiaj to pytanie. Miłosz przekonywał też, że atutem mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej jest ożywcza wiara w sens indywidualnego wysiłku, spotkania, rozmowy, szczególnie w chwili próby.

W związku z tym głównym celem konferencji będzie próba dokonania symbolicznego bilansu zysków i strat, wzlotów i upadków wielokulturowej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej, a także poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące współczesnych zagrożeń i wyzwań, w obliczu których obecnie stoi nasz Region.

W szczególności pragniemy pochylić się nad takimi kwestiami, jak specyfika procesów narodotwórczych w naszym regionie, rola języków i religii w kształtowaniu tożsamości jego mieszkańców oraz czynników zewnętrznych wpływających na relacje kulturowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co ułatwi reprezentantom różnych dziedzin naukowych podzielenie się swoimi refleksjami i wynikami najnowszych badań nad rozwojem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Do udziału w konferencji zapraszamy

historyków, politologów, kulturoznawców, literaturoznawców i językoznawców zajmujących się szeroko rozumianą problematyką regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Główne tematy i problematyka konferencji:

– Specyfika procesów narodowotwórczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. (wymiar kulturowy)

– Współczesne języki narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej a kryzys tożsamości

– Religia a stosunki międzywyznaniowe w regionie (dialog, problemy, perspektywy)

– Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (konflikty i relacje)

– Rola osoby w stosunkach międzykulturowych

– Wyzwania kulturowe w regionie na przełomie XX i XXI wieków

Języki robocze konferencji: polski, angielski, wszystkie języki regionu.

 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać na adres ksi@uw.edu.pl do dnia 10.11.2023.

Komitet Organizacyjny Konferencji potwierdzi pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia oraz do dnia 15.11.2023 poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających tematyce konferencji.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej).

Czas trwania wystąpienia wynosi 20 min.

Przewidziana jest publikacja materiałów konferencyjnych. Monografia wieloautorska wydana w wydawnictwie z listy MNiSW zawierać będzie teksty, które uzyskają pozytywną ocenę Recenzentów.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ksi@uw.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Joanna Getka

Dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.

Dr hab. Grzegorz Gąsior

Dr Marcin Niemojewski

Dr Aliona Liubaya

Dr Rostysław Kramar

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

2022 Konferencja – Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

2021 Konferencja Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia. Temat spotkania: Autorki i bohaterki tekstów kultury

2021 KonferencjaKultura i kontrkultura: Rosja, Białoruś, Ukraina

2021 KonferencjaTożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Białoruś niepodległości

2020 Konferencja – Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy

2020 Konferencja – Uczone Białorusi i Polski

2019 KonferencjaKobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

2018 KonferencjaSłowacja w Czechosłowacji 1918-1992

2018 KonferencjaKultura i Rewolta

2017 KonferencjaWspółczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

2017 KonferencjaOd druku do Internetu. W 500. rocznicę wydania pierwszej książki Franciszka Skoryny