2015 Konferencja – Media w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

      Uniwersytetu Warszawskiego

                                     

ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Media w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej

Warszawa, 20 maja 2015 

Kolejna konferencja z cyklu „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej”, będzie poświęcona refleksji naukowej nad funkcjonowaniem mediów w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu bieżących wydarzeń w Regionie proponowany temat wydaje się szczególnie aktualny.

Wobec różnorodności perspektyw teoretycznych, zagadnień oraz metodologii i warsztatów badawczych współczesnego dyskursu na temat mediów Regionu nasze zaproszenie kierujemy do szerokiego grona badaczy: kulturoznawców, medioznawców, językoznawców,  literaturoznawców, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, historyków i przedstawicieli innych nauk. Pragniemy ukazać problematykę mediów w jak najszerszej perspektywie badawczej, w celu jak najpełniejszego jej zrozumienia i opisu. 

W ramach prac konferencyjnych chcielibyśmy szczególnie pochylić się nad poniższymi zagadnieniami, zaznaczając przy tym, że jesteśmy otwarci na nowe ujęcia tematu:

 

1) Media: „czwarta władza” czy marionetka władzy?

– Funkcjonowanie mediów w Europie Środkowo-Wschodniej. Rola mediów i ludzi mediów w kształtowaniu wizerunku Europy Środkowo-Wschodniej.

-Wpływ mediów na politykę poszczególnych krajów Regionu i odwrotnie: rola rządów poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kształtowaniu i funkcjonowaniu mediów.

-Media a zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe. Wpływ mediów na społeczeństwa, wojny informacyjne;

-Prawda mediów. Czy obecnie w ogóle można mówić o prawdzie obiektywnej, proponujemy się więc zastanowić: ile propagandy, a ile prawdy przekazują media;

-Tabloidyzacja mediów w Regionie;

-Media Regionu w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych;

 

2) Język mediów

-Zjawiska językowe i komunikacyjne w mediach Regionu;

-Obszary i analiza krytyczna dyskursu medialnego;

-Specyfika i zmiany dyskursu medialnego;

 

3) Historia mediów i komunikacji masowej w Regionie

-Ewolucja środków masowego przekazu w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej i poszczególnych jej krajach;

-Historia i przeobrażenia mediów tradycyjnych i elektronicznych; momenty przełomowe. Interesuje nas zarówno ujęcie monograficzne (losy poszczególnych wydawnictw, tytułów, zjawisk), jak i przekrojowe. Pragniemy przybliżyć się do uzyskania odpowiedzi na pytanie o zmiany jakim podlegały media i – czy (a jeśli tak, to jak?) dane zmiany wpłynęły na rzeczywistość krajów regionu w różnych jej przejawach: historycznym, kulturowym, językowym, obyczajowym, politycznym itd.

-Wybitni przedstawiciele mediów.

-Postaci i zjawiska opisywane przez media.

 

Ufamy, że nasze spotkanie będzie inspirujące i wartościowe.

 

Języki robocze konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Tematy referatów wraz z ankietą  prosimy przysyłać do 24 kwietnia 2015 roku pod adres e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia z pieczęcią do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy. Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Jest ona przeznaczona na wydatki organizacyjne, przygotowanie materiałów do druku. Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2014 roku na numer konta bankowego podany po zakwalifikowaniu tematu wystąpienia.

Zapewniamy publikację referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. Planowany termin wydania: grudzień 2015. Prosimy uczestników konferencji o przesłanie gotowych artykułów do 25 maja 2015. Artykuły nieprzekraczające 40 000 znaków powinny być napisane zgodnie z załączonymi niżej wytycznymi.

Aktualne informacje na temat konferencji znajdują się również na stronie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w zakładce konferencje: http://ksi.uw.edu.pl/konferencje

                                                 Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Getka

dr Monika Grącka

dr Katarzyna Karwowska

dr Rostysław Kramar

mgr Ludmila Lambeinová

                                                                                          

Sekretarz konferencji

Marta Kocęba

Aneta Bazdyga

Wymogi edytorskie

Ankieta uczestnictwa