Kandydaci

Kandydaci
Zapraszamy do przeczytania wywiadu, którego studentka naszego kierunku, Karolina Utkin, udzieliła dla magazynu „Cogito”. Można z niego dowiedzieć się, dlaczego warto studiować w naszej Katedrze.
Wywiad dostępny tutaj.
04.2022

 

Drodzy Kandydaci i Drogie Kandydatki,

witamy Was na stronach naszej Katedry. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną oraz ze szczegółami bogatego życia studenckiego. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy już wkrótce, na inauguracji nowego roku akademickiego. Zachęcamy do zapoznania się z uniwersyteckim przewodnikiem dla kandydatów. Jesteśmy przekonani, że wyjaśni wiele Waszych wątpliwości, zawsze jednak można skontaktować się z nami telefonicznie, bądź e-mailowo.

prof. Joanna Getka
Kierownik KSIEŚW

 

 

 

DLACZEGO KSIEŚW?

INTERKULTUROWOŚĆ!

  • Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (KSI) ma własną, spójną koncepcję badań naukowych. U podstaw tej koncepcji legło szersze ujęcie regionu Europy Środkowowschodniej potocznie i metaforycznie określane często jako obszar położony „między Niemcami a Rosją”. W koncepcji Katedry uznano za konieczne poszerzenie badanego obszaru jako regionu (obejmującego m.in. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Czechy, Słowację) – o Niemcy (i Austrię) oraz Rosję.
  • Misją Katedry jest dążenie do coraz pełniejszego i prawdziwszego rozumienia „sytuacji interkulturowej” w regionie w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Bardzo ważne miejsce w procesie nauczania zajmuje narzędzie komunikacji, jakim są języki regionu.
  • Istotne miejsce w badaniach i dydaktyce Katedry zajmuje rola i wpływ mediów na przemiany związane z kulturą. Przedmiotem zainteresowania są także formy audiowizualnych przekazów kulturowych.
  • Proponując kulturoznawczy, interdyscyplinarny profil w zakresie kształcenia, nawiązujemy do najnowszych koncepcji w naukach humanistycznych, jednocześnie opierając na etosie obywatelskim i tradycji europejskiej.
  • Obywatelskość, zdolność do porozumienia i komunikacji, kształcenie elit, szacunek wobec tradycji europejskiej i polskiej, a także tradycji pozostałych krajów regionu – wszystko to znakomicie wpisuje się w pokojowy proces integracji europejskiej.

SAMODZIELNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU ŚCIEŻKI!

  • Program studiów w KSI w dużej mierze zależy od zainteresowań studenta.
  • Aż 84,1% ogółu możliwych do uzyskania punktów ECTS student może otrzymać za zaliczenie przedmiotów do wyboru. W ten sposób studenci mają możliwość konstruowania indywidualnych „ścieżek” w programach nauczania, związanych z kulturą i historią wybranych krajów.

TEORIA I PRAKTYKA!

W trakcie studiów student KSI zdobywa wiedzę:

  • o charakterze ogólnym (zakres nauk o kulturze, wiedza o przemianach kultury, refleksja nad mediami i obrazowością, sztuka, filozofia, wiedza filologiczna o literaturze oraz wiedza o języku);
  • o regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Litwa, Niemcy i Austria, Polska, Rosja, Ukraina,) w zakresie historii, literatury, sztuki, zagadnień religijnych, etnicznych i politycznych poszczególnych krajów, w tym wiedzy o obszarach tworzących kulturowe pogranicza;
  • o procesach historycznych, przemianach kulturowych, religijnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w odniesieniu do współczesności poszczególnych krajów.

W trakcie studiów student KSI zdobywa umiejętności:

  • posługiwania się co najmniej dwoma językami obcymi – jeden minimum na poziomie B2 (co potwierdza egzamin certyfikacyjny UW) oraz dwa wybrane języki regionu, również w wymiarze socjolingwistycznym i lingwokulturowym minimum na poziomie B1 jeśli rozpoczynał naukę od podstaw (do wyboru języki: białoruski, czeski, litewski, niemiecki, rosyjski, ukraiński);

W trakcie studiów student KSI zdobywa doświadczenie:

  • program studiów zakłada obowiązkowe i nieobowiązkowe wyjazdy naukowe w celu poznania funkcjonowania kultury w praktyce. Są to wyjazdy o charakterze praktyki kulturoznawczej i folklorystycznej, objazdy naukowe w celu poznania historii miejsc i osób, znanych z zajęć w sali, zajęcia wyjazdowe w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania instytucji kultury na miejscu.

 

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO – I st

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO – II st

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW