2018 Słowacja w Czechosłowacji 1918-1992

Katedra Studiów Interkulturowych

Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Instytut Słowacki w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

 

SŁOWACJA W CZECHOSŁOWACJI 1918-1992:

ASPEKTY POLITYCZNE, EKONOMICZNE I KULTUROWE

Warszawa, 6-7 grudnia 2018

W październiku 2018 roku mija 100 lat od utworzenia wspólnego państwa Czechów i Słowaków – projektu, który zakończył się podziałem państwa w roku 1992, jednakże stanowił przełomowy etap w rozwoju słowackiego narodu. Czechosłowacja miała być w założeniu realizacją słowackich dążeń państwowotwórczych, realizowanych wspólnie z narodem czeskim. Pomimo iż początkowo, w latach międzywojennych, oficjalna doktryna państwa uznawała Słowaków za część narodu czechosłowackiego, język słowacki faktycznie uzyskał rangę urzędową (obok czeskiego), a w nowym państwie zaistniały warunki do swobodnego rozwoju słowackiej kultury i życia politycznego. Status Słowacji w okresie istnienia państwa czechosłowackiego kilkakrotnie ulegał zmianom. W 1938 roku Słowacja uzyskała autonomię, w latach 1939-1945 funkcjonowała jako odrębne państwo, w roku 1944 powstańcy słowaccy zgłosili akces do Czechosłowacji, natomiast w okresie komunistycznym – pomimo nadania Słowacji odrębnych organów narodowych – przywrócono z kolei centralistyczny sposób sprawowania władzy, który niejako wbrew federalizacji państwa w 1968 roku utrzymał się de facto w okresie normalizacji. W warunkach demokratycznych, po 1989 roku, ponownie odezwały się narodowe aspiracje Słowaków, a w 1992 roku nastąpił pokojowy proces podziału wspólnego państwa.

Podczas konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się doświadczeniom Słowaków związanym z funkcjonowaniem w państwie czechosłowackim w ciągu ponad 70 lat jego istnienia: ich oczekiwaniom i nadziejom, ich konfrontacji z rzeczywistością. Pragniemy zastanowić się nad stopniem ich identyfikacji z państwem czechosłowackim, nad stosunkiem do tendencji decentralistycznych i centralistycznych, nad dążeniami emancypacyjnymi. Chodzi o ujęcia nie tylko historyczne, ekonomiczne i socjologiczne, lecz także o odbicia tych zjawisk w kulturze.

 

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o odniesienie się do jednego z następujących zagadnień:

 

– stosunek słowackiego społeczeństwa do państwa czechosłowackiego,

– słowackie doświadczenia ze współżycia z narodem czeskim w jednym państwie,

– ekonomiczne aspekty funkcjonowania Słowacji w państwie czechosłowackim,

– odbicie wyżej wymienionych problemów w słowackiej nauce i kulturze (dyskurs akademicki w zakresie dyscyplin historycznych i humanistycznych, literatura, publicystyka, sztuki plastyczne, muzyka, architektura),

– kształtowanie się i instytucjonalizacja słowackiego życia kulturalnego we własnych ośrodkach miejskich (stowarzyszenia i fundacje, szkolnictwo, biblioteki, muzea, galerie sztuki, kina),

– rola Pragi w słowackim życiu intelektualnym i kulturalnym,

– wymiana intelektualna Słowaków i Czechów,

– międzywojenne i powojenne realizacje urbanistyczne i architektoniczne miast słowackich w perspektywie czechosłowackiej,

– współistnienie Czechów i Słowaków na międzynarodowych wystawach sztuki,

– fenomen Czechosłowackiej Nowej Fali,

– nieoficjalna scena artystyczna lat 70. i 80. XX wieku,

– kanon kultury słowackiej w latach 1918-1992,

– najdojrzalsze dzieła literackie i teatralne Słowaków z lat 1918-1992 – nowe spojrzenia.

 

Języki konferencji: polski, słowacki, czeski.

PROGRAM KONFERENCJI Słowacja w Czechosłowacji 1918 Plan

 

 

Komitet organizacyjny:

 

Adrián Kromka – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie

Michał Burdziński – Muzeum Mazowieckie w Płocku

Grzegorz Gąsior – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Andriej Moskwin – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

 

 

Miejsce obrad:

Instytut Słowacki w Warszawie

  1. Krzywe Koło 12/14a