2010 Konferencja – V MKS:

25 listopada 2010

9.30-9.50 Otwarcie konferencji. Wystąpienia gości honorowych

Referaty inauguracyjne

9.50-10.10 Prof. dr hab. Jan Koźbiał, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

10.10-10.20 Dyskusja

10.20-10.40 Prof. dr hab. Ryszard Radzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia, religia, kultura – mnogość interpretacji kulturowych

10.40-10.50 Dyskusja

Sesja I. Białoruś jako pogranicze religijne Wschodu i Zachodu

10.50-11.10 Dr Andrej Luby, Białoruska Akademia Sztuk Pięknych (Mińsk, Białoruś)
Kościół a władza w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV-XV w. Geneza polityki wyznaniowej

11.10-11.20 Dyskusja

11.20-11.40 Dr Światłana Marozawa, Uniwersytet Państwowy w Grodnie (Grodno, Białoruś)
Unia brzeska w losie historycznym narodu białoruskiego (1596 – 1839 – 1990)

11.40-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Dr Maksim Halpiarowicz, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Mińsk)
Dysydenci religijni w ziemiach białoruskich w XVIII wieku

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-12.40 Prof. dr hab. Edmund Jarmusik, Grodzieński Uniwersytet Państwowy (Białoruś)
Kościół Rzymskokatolicki w stosunkach międzynarodowościowych i kulturowych na Białorusi (1980 – XXI w.)

12.40-12.50 Dyskusja

12.50-13.10 Dr Mirosław Jankowiak, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Katolicy czy prawosławni – łatgalscy Białorusini pomiędzy Wschodem i Zachodem

13.10-13.20 Dyskusja

13.20-13.40 Przerwa na kawę

Sesja II. Białoruska świadomość narodowa wczoraj i dziś

13.40-14.00 Prof. dr hab. Aleksander Kraucewicz, (Grodno-Białystok)
Etniczna identyczność Wielkiego Księstwa Litewskiego

14.00-14.10 Dyskusja

14.10-14.30 Prof. dr hab. Paweł Tereszkowicz, Europejski Uniwersytet Humanistyczny (Wilno, Litwa)
„Odkrycie „Biełorussii”” – oficjalna polityka wiedzy a identyczność białoruska w drugiej połowie XIX – początku XX wieku

14.30-14.40 Dyskusja

14.40-14.50 Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Tożsamość religijna a świadomość narodowa wśród Białorusinów

14.50-15.00 Dyskusja

15.00-15.20 Dr Wital Makarewicz, Białoruski Uniwersytet Państwowy
Identyczność etniczna i językowa drobnej szlachty na ziemiach białoruskich w drugiej połowie XIX wieku

15.20-15.30 Dyskusja

15.30-15.50 Dr Dorota Michaluk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Białoruska Republiki Ludowa a tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego

15.50-16.00 Dyskusja

16.00-16.20 Przerwa na kawę

Sesja III. Język i literatura

16.20-16.40 Prof. dr hab. Aleksander Barszczewski, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski
Polacy i Polska w literaturze starobiałoruskiej okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego 

16.40-16.50 Dyskusja

16.50-17.10 Prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski
Motyw poszukiwania małej ojczyzny (Litwy-Białorusi) w twórczości Jana Barszczewskiego

17.10-17.20 Dyskusja

17.20-17.40 Prof. dr hab. Nina Barszczewska, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski
Język ojczysty jako główny wskaźnik świadomości narodowej Białorusinów

17.40-17.50 Dyskusja

17.50-18.10 Dr Katarzyna Bortnowska, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski
Rzeczywistość Białorusi Radzieckiej w powieściach Kuźmy Czornaha

18.10-18.20 Dyskusja

18.20-18.40 Mgr Alena Lankiewicz, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)
Różnice etniczne w stosunku do białoruskiego języka literackiego a mowy mieszanej: Białorusini vs. Rosjanie

18.40-18.50 Dyskusja

26 listopada 2010

Sesja IV. „Pogoń z Orłem czy bez Orła?”: Białorusini i stosunki polsko-białoruskie w latach 1918-1939 (część I)

9.00-9.20 Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, Uniwersytet w Białymstoku
Mniejszość białoruska a polityka władz polskich na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

9.20-9.30 Dyskusja

9.30-9.50 Dr Joanna Gierowska-Kałłaur, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
„Białorusini” czy „Moskale”. Ludność miejscowa Białorusi w świetle raportów Towarzystwa Straży Kresowej

9.50-10.10 Dr Helena Głogowska, Uniwersytet w Białymstoku 
Przyczółek do dziejów nad dialogiem polsko-białoruskim w Polsce międzywojennej

10.10-10.20 Dyskusja

10.20-10.40 Dr Aleksander Paszkiewicz, Białoruski Instytut Dokumentacji Mechanicznej (Mińsk, Białoruś) 
Problem stosunków narodowościowych w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej podczas wyborów do parlamentu w latach dwudziestych

10.40-10.50 Dyskusja

10.50-11.10 Mgr Michał Bogdański, Uniwersytet Opolski
Białorusini jako naród etniczny i polityczny w koncepcjach krajowców wileńskich od końca XIX w. do 1918r.

11.10-11.20 Dyskusja

11.20-11.30 Przerwa na kawę

Sesja V. „Pogoń z Orłem czy bez Orła?”: Białorusini i stosunki polsko-białoruskie w latach 1918-1939 (część II)

11.30-11.50 Prof. dr hab. Aleksander Smalanczuk, Europejski Uniwersytet Humanistyczny (Wilno, Litwa)
Obraz Polski i Polaków w historiografii białoruskiej

11.50-12.00 Dyskusja

12.00-12.20 Dr Andrej Czarniakiewiecz, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Grodnie (Białoruś)
Ile kosztuje odrodzenie narodowe? Sposoby finansowania ruchu białoruskiego w latach 1901-1941

12.20-12.30 Dyskusja

12.30-12.50 Dr Andrej Waszkiewicz, Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Grodno, Białoruś)
„Kepezebowce”. Portret aktywisty Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi

12.50-13.00 Dyskusja

13.00-13.20 Mgr Marcin Woźniak, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Białorusini w ruchu ludowym w województwie nowogródzkim w latach 1918-1939

13.20-13.30 Dyskusja

13.30-13.40 Przerwa na kawę

Sesja VI. Polacy i Białorusini w „godzinie próby” – mnogość interpretacji wydarzeń na Białorusi w czasie II wojny światowej oraz w latach powojennych

13.40-14.00 Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki polsko-białoruskie w warunkach okupacji niemieckiej 1941-1944

14.00-14.10 Dyskusja

14.10-14.30 Dr Jerzy Grzybowski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
„Trzecia siła”. Czy istniało białoruskie podziemie niepodległościowe (antyniemieckie i antyradzieckie) podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu?

14.30-14.40 Dyskusja

14.40-15.00 Dr Erik Jekabsons, Uniwersytet Łotewski (Ryga, Łotwa)
Białorusini na Łotwie podczas okupacji niemieckiej (1941-1944): zarzuty kolaboracji

15.00-15.10 Dyskusja

15.10-15.20 Przerwa na kawę

Sesja VII. Polacy i Białorusini w zaborze komunistycznym (po 1945 roku)

15.20-15.40 Dr Jan Szumski, Polska Akademia Nauk
Kwestia polska w zachodnich obwodach BSRR w latach 1944-1953

15.40-15.50 Dyskusja

15.50-16.10 Dr Anatol Wialiki, Białoruski Państwowy  Uniwersytet Pedagogiczny (Mińsk, Białoruś)
Polacy na Białorusi Radzieckiej. 1944-1989. Depolonizacja

16.10-16.20 Dyskusja

16.20-16.40 Dr Irena Kasztelan, Wolny Uniwersytet Berlina (Niemcy)
Zmiany w obrządu religijnym wśród ludności Białoruskiej SRR w pierwszym dziesięcioleciu powojennym w świetle wspomnień mieszkańców

16.40-16.50 Dyskusja

16.50-17.10 Mgr Przemysław Ślęzak, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
Działalność polskich organizacji na Białorusi po 1990 roku

17.10-17.20 Dyskusja

17.00-17.30 Podsumowanie obrad konferencji