Projekty naukowe

Projekty naukowe

W Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone są badania z zakresu kultury, historii, języka i literatury krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co jest popularyzowane w licznych publikacjach naukowych. Wśród publikacji powstających w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej jest wiele prac, związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim wykład koncepcji regionu zawarty w monografii J. Koźbiała, Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2012).

W 2013 roku wyszły cztery monografie związane z obszarem kulturowym Słowiańszczyzny Wschodniej: polsko-ukraińskim (J. Getka, Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII w.), Warszawa 2013), białoruskim (A. Moskwin, Kształtowanie się i rozwój Białoruskiego Teatru Narodowego: 1920-1930, Warszawa 20013) i rosyjskim (E. Janczuk, Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, 2013;

W latach wcześniejszych pojawiły się inne, ważne pionierskie prace z historii Białorusi, historii języka i kultury Ukrainy czy stosunków kulturalnych polsko rosyjskich (J. Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956, Warszawa 2011; J. Getka, Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej mowy końca XVIII wieku, Warszawa 2012, A. Moskwin, Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej, końca XIX początku XX wieku, Warszawa 2007,),

W przygotowaniu są również inne monografie o charakterze literaturoznawczym, dotyczące literatury rosyjskiej i polsko-rosyjskich stosunków literacko-kulturowych, kulturoznawczym z zakresu kinematografii, językoznawczo-kulturoznawczym o charakterze komparatystycznym rosyjsko-angielskim oraz kulturoznawcze z zakresu teorii kultury.

Wyniki prac badawczych prezentowane są m.in. na corocznych międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez jednostkę, na konferencjach organizowanych przez polskie i zagraniczne placówki naukowe oraz w postaci artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych oraz odrębnych rozprawach  w językach polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim, zamieszczanych na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych.

Katedra prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wśród przedsięwzięć wydawniczych Katedry można wymienić czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, „Przegląd Środkowo-Wschodni” pod redakcją dr hab. Joanny Getki, czy serię Druga Europa, w ramach której ukazują się monografie związane z tematyką kulturoznawczą, historyczną, literaturoznawczą i językoznawczą regionu.

Działalność naukowa pracowników Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej ma wpływ na kształtowanie programów nauczania – w oparciu o nią powstaje program wykładów monograficznych oferowanych w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

O randze osiągnięć naukowych Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej świadczą liczne nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze, otrzymane granty na prowadzone badania naukowe,  liczne zaproszenia na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, udział w pracy organizacji i stowarzyszeń: Stowarzyszenia Studiów Ibero–Slawistycznych CompaRes, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Association of Adaptation Studies – AAS. De Montfort University, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Towarzystwa „Progressives Netzwerk Polen-Deutschland 2020″.

Aktualne projekty naukowe

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

 1. NCN Opus 16 – Sezonowa emigracja zarobkowa z Polski do Łotwy i Estonii (1932-1939) – dr hab. Jerzy Grzybowski
 2. NCN Sonata 12 – Polityka państwa czechosłowackiego wobec mniejszości narodowych na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938 – dr Grzegorz Gąsior

Projekty BST

 1. Specyfika tożsamościowa obszaru Międzymorza w świetle rozpoznań literatury XX w. – prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
 2. Ruch białoruski w Republice Łotewskiej w latach 1918-1945 – dr hab. Jerzy Grzybowski
 3. Dzieje Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX w. – dr hab. Jerzy Grzybowski
 4. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie, historia, kultura, język III – dr hab. Joanna Getka
 5. „Ruskojęzyczne” druki bazyliańskie (XVIII wieku) IV –  dr hab. Joanna Getka
 6. Białoruska emigracja XX wieku: dyskurs literacki i kulturowy – dr hab. Andrej Moskwin
 7. Stosunki polsko-litewskie w XX wieku – dr Joanna Kozłowska
 8. Rola czeskich organizacji „obronnych” na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w kształtowaniu polityki narodowościowej w okresie międzywojennym. – dr Grzegorz Gąsior
 9. Historia filmu w Europie Środkowo-Wschodniej – perspektywy i konteksty – dr Marta Brzezińska-Pająk
 10. Językowy obraz świata na tle zmian o charakterze semiotycznym we współczesnych językach narodowych – dr Olga Lesicka
 11. Encyklopedia historii Grodna – prof. dr hab. Viachaslau Shved
 12. Rosyjska emigracja literacka – dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
 13. Kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze – dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

Projekty DSM

 1. Recepcja W.W. Majakowskiego w teatrze rosyjskim po 1989 roku – mgr Oliwia Kasprzyk

Projekty studenckie

Zakończone projekty naukowe

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

 1. MNiSW Diamentowy Grant – Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej w Monarchii Habsburskiej na przykładzie ukraińskiego ruchu narodowego (1808-1914) – mgr Kamil Dwornik
 2.  MNiSW Grant Promotorski Charakterystyka języka „Nauk Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w. – dr hab. Joanna Getka
 3. NCN Sonata 4 – „Ruskojęzyczne” wydania bazyliańskie (XVIII w.) – dr hab. Joanna Getka

Projekty BST

 1. Specyfika tożsamościowa obszaru międzymorza w świetle rozpoznań literatury XX w. – prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
 2. Polski Wschód – dr hab. Jan Koźbiał, prof. UW
 3. Ruch białoruski w Republice Łotewskiej w latach 1918-1945 – dr hab. Jerzy Grzybowski
 4. „Ruskojęzyczne” druki bazyliańskie (XVIII wieku) II – dr hab. Joanna Getka
 5. Współczesny dramat wschodniosłowiański (białoruski, ukraiński, rosyjski): najnowsze tendencje – dr hab. Andrej Moskwin
 6. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie: historia, kultura, język – dr hab. Joanna Getka
 7. Stosunki polsko-litewskie w XX wieku – dr Joanna Kozłowska
 8. Konserwatywny nurt w literaturze ukraińskiej okresu międzywojennego – dr Rostysław Kramar
 9. Rola czeskiego stowarzyszenia „Slezská Matice osvěty lidové” w kształtowaniu polityki narodowej w okresie międzywojennym na czechosłowackim Śląsku Cieszyński – dr Grzegorz Gąsior
 10. Film polski i niemiecki w kontekście praktyk inwigilacji: formuły-narzędzia-adaptacje – dr Marta Brzezińska-Pająk

Projekty DSM

 1. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań – mgr Kamil Dwornik
 2. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań II – mgr Kamil Dwornik
 3. Specyfika tłumaczenia współczesnych naukowych prac historycznych w parze języków polski-czeski na przykładzie tekstów z zakresu historii XX w. – dr Ludmila Lambeinová
 4. Dyskusja nad latynizacją alfabetu języka ukraińskiego w dwudziestoleciu międzywojennym – mgr Kamil Dwornik

Projekty studenckie

 1. „Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa” we współpracy z partnerami z Białorusi i Niemiec – koordynator dr Justyna Szlachta-Ignatowicz