2014 Konferencja – Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analizy, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analizy, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe

WARSZAWA, 5 grudnia 2014

2014 rok to rok „okrągłej” rocznicy wybuchu I wojny światowej, największego w Europie konfliktu zbrojnego po niemal stu latach pokoju od zakończenia wojen napoleońskich. Niezależnie od przyczyn i efektów tego konfliktu, zapisała się ona w historii jako pierwsza, zupełnie inna od poprzednich, jeśli chodzi o jej skalę, liczbę ofiar, a także technikę wojenną (zastosowanie czołgów, broni maszynowej, broni chemicznej). Nazywany „wielką wojną”, „pierwszą wojną nowoczesną” konflikt, odcisnął swoje piętno w historii Europy i świata nie tylko w wymiarze fizycznym, zmienił również wyobrażenie ludzi o wojnie.

Tegoroczna konferencja, której pierwszym celem jest upamiętnienie tej rocznicy, stawia sobie również inne zadania. Pragniemy w interdyscyplinarnym gronie zastanowić się nie tyle nawet nad przebiegiem I wojny światowej, co bardziej na tych aspektach wojen w ogóle, które związane są z oddziaływaniem wojny na kulturę, losy, język narodów Europy środkowo-Wschodniej.

Temat ten, ze względu na zmieniające się od tego czasu i coraz bardziej dopracowywane techniki prowadzenia działań jest aktualny szczególnie w świetle najnowszych wydarzeń społeczno-politycznych w Europie.

Pragnęlibyśmy spojrzeć na wojnę przez pryzmat interdyscyplinarności. Zależy nam więc na wymianie doświadczeń związanych z analizą procesów zachodzących podczas wojen i konfliktów zbrojnych w regionie z zastosowaniem warsztatu z zakresu różnych dyscyplin. Realizacja powyższego zamierzenia wymaga interdyscyplinarnego ujęcia, możliwego dzięki udziałowi w naszej konferencji badaczy różnych specjalności. W związku z powyższym do dyskusji zapraszamy historyków, literaturoznawców, językoznawców i kulturoznawców, którym nie obca jest problematyka wojenna.

Proponujemy poddać analizie następujące zagadnienia, choć jesteśmy otwarci na nowe ujęcia i propozycje analiz:

– najnowsza historiografia dotycząca wojen i konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej;

– wpływ wojen i konfliktów zbrojnych na oblicze kulturowe i językowe naszego regionu;

– problematyka wojenna w literaturze i sztuce krajów Europy Środkowo-Wschodniej;

– życie codzienne mieszkańców regionu w warunkach wojny i okupacji;

– Kościół i religia wobec konfliktów zbrojnych w regionie w XX wieku;

– udział przedstawicieli narodów Europy Środkowo-Wschodniej w wojnach i konfliktach.

Ufamy, że nasze spotkanie będzie inspirujące i wartościowe.

Języki robocze konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Tematy referatów wraz z ankietą  prosimy przysyłać do 20 października 2014 roku pod adres e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia z pieczęcią do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy. Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Jest ona przeznaczona na wydatki organizacyjne, poczęstunek dla uczestników konferencji i przygotowanie materiałów do druku. Opłatę należy uiścić do 30 października 2014 roku na numer konta bankowego: 

Millenium S.A.
ul. Stanisława Żaryna
02-593 Warszawa

36 1160 2202 0000 0000 6084 9614 
(z dopiskiem Konferencja Interkulturowość)

Zapewniamy publikację referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. Planowany termin wydania: czerwiec 2015. Prosimy uczestników konferencji o przesłanie gotowych artykułów do 20 grudnia 2014. Artykuły nieprzekraczające 30 000 znaków powinny być napisane zgodnie z załączonymi niżej wytycznymi.

Języki robocze konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Konferencja odbędzie się w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie przy ulicy Szturmowej 4. 

Program konferencji 

Ankieta uczestnictwa

Wymogi edytorskie

                                               

  Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Getka
dr hab. Jerzy Grzybowski
dr Rostysław Kramar

Sekretarz

Marta Kocęba
Aneta Bazdyga