Studia I stopnia

Studia I stopnia

PROGRAM

Program studiów I stopnia | studia stacjonarne

Nauka języków obcych w KSI | PNJER, warsztaty komunikacyjne, lektoraty żetonowe, egzaminy KSI, egzamin na poziomie B2

Wychowanie fizyczne na UW

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG-UN)

Praktyki studenckie

Szkolenie BHP

Szkolenie biblioteczne

Studenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej opowiadają, dlaczego warto studiować w KSIEŚW UW


TOK STUDIÓW

Wzory podań

Plan zajęć | studia stacjonarne

Zaliczenie semestru | warunkowe zaliczenie, powtarzanie semestru

Indywidualny Tok Studiów (ITS) | procedura krok po kroku

Urlopy studenckie |urlop naukowy, urlop okolicznościowy, urlop zdrowotny

Prace licencjackie | zasady edycji prac, składanie prac, obrona

Ukończenie studiów | procedura krok po kroku

Elektroniczna legitymacja studencka

Opłaty za studia | rozłożenie opłat na raty, obniżenie opłat

Regulaminy i zarządzenia | zasady studiowania na WLS, załączniki KSI, zarządzenia Kierownika KSI

 


PRZYDATNE LINKI

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

eduroam | Darmowe Wi-Fi na UW

Konto pocztowe dla Studentów UW | Usługi Google dla UW

Office 365  dla studentów | darmowy Office dostępny online

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego

Stołówka uniwersytecka

Portal informacyjny UW

Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego
Od początku listopada 2011 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego działa ombudsman, czyli rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych. Ombudsman to osoba niezależna i neutralna, do której studenci i pracownicy mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących uczelni. Pomoc rzecznika ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi.

Równoważni UW
Strona, zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji można się zwrócić o wsparcie i pomoc na UW i w kraju.

Akademicka Poradnia Prawna
Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim jest jednostką świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Nasza oferta dotyczy pomocy w sprawach typowo „studenckich” (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej). Udzielamy porad także z zakresu m. in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Nie udzielamy porad z zakresu prawa karnego i podatkowego.  W naszej Poradni dyżurują Starsi i Młodsi Doradcy. Młodsi Doradcy, to studenci Wydziału Prawa i Administracji UW. Nad jakością udzielanych porad czuwają Starsi Doradcy, posiadający doświadczenie w doradztwie prawnym.

Centrum Pomocy Psychologicznej
Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników. Centrum Pomocy Psychologiczne powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służące wyrównaniu ich szans na studiach.