2017 Konferencja Od druku do Internetu

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

   Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

OD DRUKU DO INTERNETU:

LITERATURA, KULTURA, MEDIA

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Z OKAZJI 500-LECIA DRUKU PIERWSZEJ KSIĄŻKI FRANCISZKA SKARYNY

Warszawa, 25-26 maja 2017

W 2017 roku mija 500 lat od wydania przez doktora Franciszka Skarynę w Pradze pierwszego egzemplarza Psałterza w białoruskiej redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie w historii kultury krajów wschodniosłowiańskich,  było ważnym etapem w rozwoju drukarstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w rozwoju piśmiennictwa ruskiego. W jubileuszowym roku 500-lecia historycznego dzieła Franciszka Skaryny chcemy pochylić się nad procesami, które zachodziły i zachodzą w literaturze, kulturze oraz mediach krajów regionu z perspektywy antropologicznej, zastanowić się nad szeroko rozumianą problematyką spuścizny kulturowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedyskutować wyzwania, które przed społeczeństwami naszej części kontynentu europejskiego stawia burzliwy rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

  • Rola piśmiennictwa i druku w budowaniu tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej
  • Emancypacyjna funkcja dyskursu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej – historia i współczesność
  • Twórcy kultury i ich działania dla rozwoju kultur i piśmiennictwa krajów regionu
  • Artystyczne formy ekspresji tożsamości (ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych)
  • Przemiany języka literackiego w krajach regionu i ich konteksty kulturowe
  • Historia i współczesność mediów krajów regionu w perspektywie tożsamościowej
  • Specyfika nowych mediów w krajach Europy-Środkowo Wschodniej
  • Media krajów regionu w obliczu wojny informacyjnej – słowo jako broń i narzędzie codziennej polityki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Języki konferencji: języki wschodnio- i zachodniosłowiańskie oraz angielski;

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia: Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Ważne terminy

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2017 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji tematów referatów – 21 kwietnia 2017 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 10 maja 2017 r. (numer konta będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu).

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji w wysokości 400 zł (lub 100 €) obejmuje: publikację referatu  w monografii zbiorowej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad.

Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/

Karta uczestnika

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr Marta Brzezińska-Pająk

dr Rostysław Kramar

dr Marcin Niemojewski

mgr Kamil Dwornik