2014 Konferencja – Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Interkulturowych Euroy Środkowo-wschodniej Uniwersytetu Warszawskiegoą

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: HISTORIA, KULTURA, LITERATURA, JĘZYK.
SPOJRZENIE INTERKULTUROWE

WARSZAWA 27 CZERWCA 2014

9.00-9.30 Rejestracja uczestników konferencji

9.30 Otwarcie konferencji.

9.50-11.10 Wystąpienia inauguracyjne.

·        Prof. dr hab. Irena Betko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Niedoceniony „Dowbusz” (1936—1937): dramat operowy Bohdana Ihora Antonycza jako fenomen estetyczny

·        Prof. dr hab. Valentyna Gerasymchuk, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – „Politechnika Kijowska”

Сучасний інтеркультурний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей

·        Prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Современная мидл-литература как резонатор социокультурных процессов, происходящих в России

·        Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk, Uniwersytet Gdański

Matka Boska „heretycka, nie święta, nie ruska”. O niełatwym dialogu Wschodu i Zachodu w „Madonnie Busowiskiej” Władysława Łozińskiego

Godziny

Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

11.35-13.10

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Obraz Liwonii w powieści Iwana Łażecznikowa „Ostatni Nowik”

Dr hab. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński

Paweł Włodkowic jako prekursor praw kulturowych. Jagiellońskie inspiracje dialogu kulturowego.

dr Anna Sutowicz

W jakim języku medytowały śląskie mniszki? Przekład XVI-wiecznych psałterzy klarysek wrocławskich.

Dr hab. Irena Mytnik, Uniwersytet Warszawski

Rodzime i obce. Z problematyki dawnej antroponimii pogranicza polsko-ukraińskiego

Dr hab. Peter Kaša, Uniwersytet w Preszowie

Romantyzm słowacki – literatura i polityka (spojrzenie interkulturowe

Dr Marek Jedliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rosyjski misjonizm historyczno-polityczny. Zarys koncepcji: od czasów staroruskich po współczesną retorykę Aleksandra Dugina

Dr Antoni Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rosyjskojęzyczna literatura współczesnej Ukrainy

Dr hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski

Problem narodowościowy wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wyznania prawosławnego w latach 1940—1947

Prof. dr hab. Magdalena Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski

Zapomniana karta z dziejów prozy podróżniczej Piotra Szalikowa. „Urywki z listów z podróży do Taganrogu, Odessy i na Krym” oraz ich konteksty kulturowe

dr Anna Kurkiewicz, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Rosja w horyzoncie „innego” – filozoficzna refleksja wokół kategorii różnicy

Mgr Anna Czerwińska, Polish Language Courses

Język wypracowań gimnazjalistów (na przykładzie prac uczniów z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie)

dr hab. Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski

Wychowanie młodzieży w XVIII wieku (na materiale druków bazyliańskich)

dr Jolanta Kazimierczyk, Akademia Pomorska w Słupsku

Image narodu rosyjskiego w „Podróży na Syberię” Chappe’a  d’Auteroche’a

Dr Marta Zambrzycka, Uniwersytet Warszawski

Antropologiczne czytadło. Ukraina w powieściach kryminalnych Andrzeja Kurkowa

Mgr Anna Mikiciuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uwagi na temat antroponimii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na podstawie inskrypcji nagrobnych

dr Rostysław Kramar, Uniwersytet Warszawski

Różnorodność gatunkowa ukraińskiego folkloru antyradzieckiego okresu stalinizmu

Dr Tomasz Kalniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prasowe wizerunki obcych na Pomorzu w II połowie lat 30. XX wieku

Dr Marta Kaczmarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W labiryncie postkolonialnej rzeczywistości. Refleksje nad kulturą i tożsamością na materiale twórczości Jurija Andruchowycza

Mgr Olga Pawluk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rozważania nad odrodzeniem i wzrostem zainteresowania językiem polskim na tle multikulturowości Ukrainy południowo-wschodniej na przykładzie obwodu Zaporoskiego

dr Marek Olejnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Z badań nad toponimią Lubelszczyzny. Problemy metodologiczne

13.10-14.00 OBIAD

14.05-15.45 Dr Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obraz Chin w twórczości Władimira Sorokina

Dr Piotr Głuszkowski, Uniwersytet Warszawski

Tożsamość polskiej inteligencji w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku

Mgr Anna Krygier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bądźmy Mazurami – program nauczania w Mazurskim Uniwersytecie Ludowym w Rudziskach Pasymskich

, Uniwersytet Warszawski

Spór o podstawy teoretyczne konceptosfery.

Dr Irena Hubicka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ironiczna powieść kryminalna w rosyjskiej literaturze kobiecej na przykładach twórczości D. Doncowej, I. Polakowej, N. Aleksandrowej i in.

dr Anna Pieńkowska, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Wspólne dziedzictwo polsko-węgiersko-czeskie epoki wczesnowożytnej. Ustrój, polityka, tolerancja, kultura.

Dr Anna Romanik, Uniwersytet w Białymstoku

Anglicyzmy z zakresu motoryzacji w rosyjskim dyskursie prasowym

Mgr Łukasz Chwistek, Polska Akademia Nauk

„Zapożyczenia fonetyczno-słowotwórcze z języka polskiego w piśmiennictwie kancelaryjnym (na przykładzie moskiewskiej redakcji Statutu Litewskiego 1811 roku).”

Dr Katarzyna Drozd, Uniwersytet Warszawski

Narracja w utworze Siarhieja Hrachuskiego „Takija sinija śniahi”

Mgr Paulina Błażejewska, Uniwersytet Wrocławski

Grupa Wyszehradzka – wzmocnienie środkowoeuropejskiej tożsamości.

dr Marzanna Karolczuk, Uniwersytet w Białymstoku

O potrzebie przygotowania uczniów na lekcjach języka rosyjskiego do porozumiewania się międzykulturowego

Mgr Rusłana Kramar, Uniwersytet Warszawski

Mgr Olga Oniszczuk, Uniwersytet Petersburski

Dialog jako „współodpowiadające zrozumienie” w prozie Jerzego Pilcha

Mgr Agnieszka Biegańska, Uniwersytet Jagielloński

Tożsamość społeczna na przykładzie Dolnego Śląska

dr Anna Seweryn, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Udział książek tłumaczonych z języków narodowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w światowym obiegu przekładów.

Dr Elena Jańczuk, Uniwersytet Warszawski

Praga przez pryzmat ego-dokumentów Mariny Cwietajewej

Mgr Joanna Radosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), mgr Dalia Wegner (Uniwersytet Warszawski)

Lęki człowieka ponowoczesnego w zwierciadle literatury (Generation „P” Wiktora Pielewina)

Mgr Elżbieta Borowska, Uniwersytet Warszawski

Trudności badania dziedzictwa kulturowego pogranicza w naukach społecznych

Mgr Małgorzata Kurianowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Transformacje leksykalne cerkiewnosłowiańskich tekstów ewangelicznych redakcji ruskiej.

Dr Patrycja Spytek, Uniwersytet Warszawski

Polski rodowód Eduarda Koczergina

Mgr Danuta Kisiała, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polityka i literatura. O doświadczeniach komunizmu w twórczości Miłosza, Wata, Stryjkowskiego

Dr Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Zakłady Przyrodolecznicze Galicji Zachodniej jako miejsca zbliżenia interkulturowego kuracjuszy z Polski zaborowej i Europy

Mgr Agnieszka Nowakowska, Uniwersytet Warszawski

Polski jako język obcy i swój. Kultura polska w Wilnie

Dr Monika Grącka, Uniwersytet Warszawski

Rosyjska narodnicka filozofia społeczna we współczesnych badaniach polskich

15.45-16.00 PRZERWA KAWOWA

16.05-17.05

Dr Olga Anchimiuk, Uniwersytet w Białymstoku

Описание чудес в Житиях св. Иоанна Дамаскина

Mgr Łukasz Gemziak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tradycja okcydentalistyczna we współczesnej Rosji – Dymitr Lichaczow i Wiktor Jerofiejew. Próba porównania.

Dr Katarzyna Ferszt-Piłat, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikiem Szkolnym Georga Eckerta jako przykład wsparcia działań międzykulturowych w ramach Europy Środkowo-Wschodniej

Dr Joanna Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

Ententa Bałtycka wobec sytuacji politycznej w Europie w latach 1936-1938

Mgr Mirosław Śmiłowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Elementy jerozolimskiego tekstu w powieściach „Oto idzie Mesjasz!”. D. Rubiny i „Daniel Stein, tłumacz L. Ulickiej”

Mgr Mateusz Klempert, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„Fotografia wojtkuska” Stanisława Kazimierza Kossakowskiego jako dziedzictwo narodowe Litwy i Polski

Mgr Kamila Wielgosz, Uniwersytet Jagielloński

Interkulturowe doświadczenia Polonii mołdawskiej

Mgr Marzena Grzybowska, Uniwersytet Warszawski

Dokumenty na temat uchodźstwa białoruskiego w Niemczech Zachodnich w latach 1945—1951 w zbiorach Biblioteki Białoruskiej im. Franciszka Skaryny w Londynie

Mgr Rafał Kur, Uniwersytet Jagielloński

Transkulturowość Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie prozy Brunona Schulza

Mgr Joanna Śliczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kultura kulinarna zakonu krzyżackiego – przysmaki i „egzotyczne nowinki” na stołach wielkich mistrzów

Dr Kamila Szymańska, Muzeum Okręgowe w Lesznie

Dwa spojrzenia na dzieje „małych ojczyzn”. Kilka przykładów z miast pogranicza wielkopolsko-śląskiego.

 

Mgr Jacek Szlufik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Motywy oniryczne we wczesnych utworach Fiodora Dostojewskiego

 

Mgr Rafał Leszczyński, Uniwersytet Wrocławski

Portret polskiej rodziny na tle dawnego województwa tarnopolskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego

 

Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Getka
dr hab. Jerzy Grzybowski
dr Rostysław Kramar

Sekretarz

Marta Kocęba
Aneta Bazdyga