2020 Uczone Białorusi i Polski

Białoruski Uniwersytet Państwowy
Związek Kobiet Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego

oraz

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej

Uczone Białorusi i Polski

Mińsk, 26 marca 2020 r.

 

Celem organizowanej przez nas konferencji jest

 • aktualizacja problematyki wkładu oraz roli kobiet w dziedzinie nauki, zaprezentowanie znaczenia ich prac w rozwoju społecznym państw, kształtowaniu narodowych oraz kulturowych podstaw edukacji, ich dążeń do osiągnięcia światowego poziomu prowadzonych badań naukowych i edukacji oraz w badaniu i wykorzystaniu doświadczeń innych krajów i narodów.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy

 • kobiety-naukowców i specjalistów instytucji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, a także doktorów, doktorantów i magistrantów. Planowane jest zorganizowanie sekcji młodych uczonych.

 

Główne tematy i problematyka konferencji:

 • kwestie wkładu kobiet w rozwiązywanie problemów nauk podstawowych i stosowanych, edukację i wychowanie młodych pokoleń, zachowanie tradycji, szkolenie nowych kadr naukowych; związek z praktyką społeczną, z różnymi sferami działalności
 • nauki humanistyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki inżynieryjno-techniczne

 

Regulamin konferencji

Przewidziany jest udział osobisty w konferencji – referaty na posiedzeniu plenarnym – do 20 minut oraz zaoczna forma uczestnictwa – referaty w sekcjach (bezpłatna publikacja).

W maju 2020 r. w RP zaplanowano także obrady okrągłego stołu w celu omówienia rezultatów konferencji.

 

Wymogi formalne odnośnie referatów:

 • tytuł referatu, pełne imię i nazwisko autora, miasto, kraj;
 • tytuł referatu, słowa kluczowe i streszczenia w języku rosyjskim i angielskim
 • objętość referatu wraz ze streszczeniem, rysunkami, zdjęciami itp. nie może przekraczać 5 stron tekstu w formacie A4, Times New Roman, 14 pkt, odstęp pojedynczy, typ pliku rtf Microsoft Word;
 • bibliografia po tekście głównym, literatura wykorzystywana w tekście głównym w nawiasach kwadratowych [];
 • brak paginacji;
 • adres pocztowy autora, faks, adres e-mail, telefon.

 

Termin zgłoszeń wraz z nazwą referatu (informacji) oraz tez:

 • Zgłoszenia i tezy referatów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

irinaolunina201255@gmail.com

nie później niż do 8 marca 2020 r.

Zgłoszenie uczestnictwa 

RU: ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

W razie potrzeby będą wysyłane oficjalne zaproszenia do udziału w konferencji.

Języki robocze konferencji: białoruski, rosyjski, polski, angielski.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji potwierdzi pocztą elektroniczną otrzymanie materiałów. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających tematyce konferencji. Tom pokonferencyjny zawierać będzie wybrane przez Komitet Organizacyjny teksty. Publikacja wybranych materiałów w wersji elektronicznej jest bezpłatna. Nie ma opłaty konferencyjnej. Możliwe będzie nabycie tomu w wersji drukowanej  za dodatkową opłatą, na życzenie uczestników na podstawie wcześniejszych zgłoszeń. Komitet Organizacyjny nie jest w stanie pokryć uczestnikom konferencji kosztów z nią związanych. Zakwaterowanie, wyżywienie, koszty transportu opłaca instytucja delegująca.