2011 Konferencja – VI MKS: Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia

VI Międzynarodowa Konferencję pt.:

Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia.

Jubileusz z okazji X-lecia założenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

17-18 listopada 2011 roku

PROGRAM KONFERENCJI
17.XI.2011 (czwartek)

Część I

10.00-10.20 Otwarcie konferencji. Przemówienia gości honorowych

10.20-11.20 Wystąpienia inauguracyjne. 

Prof. dr hab. Jan Koźbiał, kierownik, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Renata Cytacka, sekretarz Samorządu Rejonu Wileńskiego
Irena Perszko, prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu

11.20-11.40 Przerwa na kawę

Panel I. 

11.40-12.00 Prof. dr hab. Jan Koźbiał, Uniwersytet Warszawski
Czy Pan Bóg chce Unii Europejskiej – o niemożliwości UE

12.00-12.20 Prof. dr hab. Erik Jekabsons, Uniwersytet Łotewski
Stosunki polsko-łotewskie – obraz widziany oczami historiografii łotewskiej

12.20-12.40 Dr Alona Lubaja, Republikański Instytut Szkolnictwa Wyższego (Mińsk)
Koncepcja Europy Wschodniej we współczesnej  historiografii rosyjskiej i białoruskiej

12.40-13.00 Dr Andrej Luby, Białoruski Uniwersytet Państwowy
Wielkie Księstwo Litewskie Jagiellonów we współczesnej  historiografii białoruskiej. Problem wyszukiwania

13.00-13.20 Dr Katarzyna Bortnowska, Uniwersytet Warszawski
Narodowa i/czy socjalistyczna. Specyfika białoruskiej literatury okresu międzywojennego

13.20-13.40 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

Panel II. 

15.00-15.20 Prof. dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, Uniwersytet Warszawski
Dwa sposoby poznawania Rosji: Ryszard Kapuściński i Jacek Hugo-Bader

15.20-15.40 Dr Elena Jańczuk, Uniwersytet Warszawski
Fenomen Przeszłości: między historią a pamięcią – o literaturze dokumentu osobistego

15.40-16.00 Mgr Olga Lesicka, Uniwersytet Warszawski
Rola zapożyczeń jako elementu kontaktów językowych w rozwoju języków narodowych. Na przykładzie kalk frazeologicznych w języku rosyjskim

16.00-16.20 Dr Andrzej Moskwin, Uniwersytet Warszawski
Współczesna literatura białoruska w kleszczach polityki

16.20-16.40 Mgr Dorota Skrzos, Uniwersytet Warszawski
Kreacja postaci w opowiadaniu Janki Bryla pt. „Niżnjia Bajduny”

16.40-17.00 Dyskusja

17.00-17.20 Przerwa na kawę

Panel III. 

17.20-17.40 Dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber, Uniwersytet Warszawski
Relacje pomiędzy nacjonalistami ukraińskimi a Kościołem greckokatolickim w Niemczech po II wojnie światowej

17.40-18.00 Dr Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
Prasa i wydawnictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na obczyźnie podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu

18.00-18.20 Dr Anatol Wialiki, Białoruski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy (Mińsk)
Przekazanie materiałów dokumentalnych z archiwów białoruskich do Polski w latach 1955-1961

18.20-18.40 Mgr Marzena Jałoza, Uniwersytet Warszawski
Organizacja obozów dla osób przemieszczonych narodowości białoruskiej w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej

18.40-19.00 Dyskusja

18.XI.2011 (piątek)

Część II

Panel IV. 

9.30-9.50 Dr Joanna Getka, Uniwersytet Warszawski 
W służbie Rzeczypospolitej. Bazyliańskie druki kalendarzowe z XVIII wieku a kształtowanie postawy patriotycznej

9.50-10.10 Dr Joanna Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
Ultimatum wobec Litwy 1938 roku w świetle polskiej prasy tamtego okresu

10.10-10.30 Mgr Patrycja Spytek, Uniwersytet Warszawski
Rosja w pracach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

10.30-10.50 Dr Grzegorz Wnętrzak
Rola duchowieństwa katolickiego i ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim w kształtowaniu nowoczesnych tożsamości narodowych (polskiej, czeskiej i niemieckiej) na przełomie XIX i XX wieku

10.50-11.10 Mgr Justyna Szlachta-Misztal, Uniwersytet Warszawski
Historyczna granica między Królestwem Polskim a księstwami śląskimi – warownie jurajskie

11.10-11.30 Dyskusja

11.30-11.50 Przerwa na kawę

Panel V. 

11.50-12.10 Prof. dr hab. Rolf-Dieter Kluge, Uniwersytet Warszawski
Granica nad Łabą jako granica kulturowa

12.10-12.30 Dr Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski
Socjalizm, socjaldemokracja czy „trzecia droga”? O lewicowości intelektualistów z RFN i NRD

12.30-12.50 Mgr Marta Brzezińska, Uniwersytet Warszawski
„Generał w telewizorze mówi, że wojna” – odniesienia do telewizji w nowym kinie Europy Środkowo-Wschodniej dotyczącym wydarzeń okresu socjalizmu (na przykładzie kina polskiego i niemieckiego)

12.50-13.10 Mgr Katarzyna Karwowska, Uniwersytet Warszawski
„Późni przesiedleńcy” – zarys problematyki badawczej

13.10-13.30 Dyskusja

13.30-13.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00-15.00 Obiad