prof. dr hab. Viachaslau Shved

 

 

profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: v.shved@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0002-2878-6231

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie historii, 1979
Białoruski Państwowy Uniwersytet im. Lenina (Mińsk)

Kandydat nauk historycznych, 1984
Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)

Docent nauk historycznych, 1990
Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)

Doktor nauk historycznych, 2002
Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk)

Profesor historii, 2005 / nostryfikowany w RP
Republikański Instytut Szkoły Wyższej (Mińsk)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • rozwój gospodarczy Białorusi w pierwszej połowie XIX wieku
 • życie społeczne i polityczne na ziemiach białoruskich w 1772-1863 r.
 • historia Grodna i Grodzieńszczyzny (Х-ХХІ w.)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. 01.2012 Medal „Zasłużony przed Państwowym Grodzieńskim uniwersytetem mienia Janki Kupaly”
 2. 2010 r. Gramota Honorowa Ministerstwa edukacji Republiki Białoruś
 3. 01.2008 r. Gramota Honorowa Oddział edukacji władzy wykonawczej obwodu Grodzieńskiego
 4. 11.2006 i 24.12.2007 Gramota Honorowa Uniwersytetu Grodzieńskiego

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

 1. Ekspert w ramach projektu „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego w Dyneburgu i Grodna” (D-GHERITAGE, LLB-2-246) transgraniczny program współpracy Łotwy, Litwy i Białorusi. 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (2013-2014 r.).
 2. Ekspert w Projekcie międzynarodowej technicznej pomocy „Podwyższenie powabu transgranicznego regionu przez włączenie этнокультурных zasobów do turystycznej działalności (akronim – Podróż do etnobajki)” Programu Transgranicznej współpracy Polski, Białorusi i Ukrainy (2007-2013). Projekt wykonywał się w Uniwersytecie Grodzieńskim w latach 2012-2014.
 3. Kierownictwo grupą badawczą w Republikańskim naukowym projekcie Instytutu etnografii Akademii nauk Białorusi na temat „Turystyczna ocena historyczno-kulturalnych wartości regionu wzdłuż rzeki Niemen” (2011-2013).
 4. Ekspert w projekcie „Niewiadoma Europa – rozwój turystycznej infrastruktury polski-białoruskiego pogranicza w rejonie kanału Augustowskiego i rzeki Niemen” Programy dobrych stosunków sąsiedzkich Polska, Białoruś, Ukraina INTERREGIIIA / TACISCBC (2004-2006).

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH W OSTATNICH LATACH

 1. Konferencja Naukowa “Europa Środkowo-Wschodnia: dziedzictwo i tożsamość”, Warszawa, 21.10.2016. Szwed ” Cerkiew Świętych Borysa i Gleba na Kolozy w Grodnie: pytania rekonstrukcji”.
 2. Konferencja Naukowa “Franciszek Skoryna i tradycji białoruskiej oświaty”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 18.11.2016. W. Szwed “Grodzieńska drukarnia królewska і jej wydania (1775-1795 гг.)”.
 3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, Białoweza, 22-24.09.2016. Szwed “Potencjalne możliwości rozwoju turystyki rolnej w regionie Grodzieńskim Białorusi”.
 4. VI Międzynarodowa kongres badaczy Białorusi, Litwy. Lietuwa, Kowna 7-9.10.2016. Szwed. Rekonstrukcja poglądów narodowych Kastusia Kalinowskiego.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 200. Rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”. W. Szwed „Organizatorzy i kierownicy legalnych i tajnych towarzystw młodzieży Wileńskiego Okręgu Naukowego z ziem białoruskich”. Ołsztyn, 16.10.2017
 6. Międzynarodowe
 7. Siódmy międzynarodowy kongres badan nad Białorusią. Wiedza dla wspólnej przyszłości. Warszawa, 15-17.09.2017. W. Szwed „Historiografia terminu „wojna ojczyźniana 1812 roku” (do pytania o charakterze wojny)”.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy na Białorusi (od końca XIX do początku XXI wieku). Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich”, Białoruś, Grodno, 20-21.09.2017. Szwed W. „Grodzieńscy więźniowie stalinowskich obozów w Katyniu”.
 9. Pierwsza międzynarodowa konferencja popularno-naukowa z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” Białoruś, Grodno. 21-22.10.2017. W. Szwed „Uczestnicy przedpowstaniowego (manifestacyjnego) ruchu w Grodnie (1861-1863)”.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa „Białoruska Republika Ludowa i tradycji Białoruskiej Państwowości”. V. Shved „Wielkie księstwo Litewskie 1812 roku: struktura organów władzy”.
 11. IV Konferencja Centrum Studiów Białoruskich „Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii Białorusi”, Polska, Warszawa, 15.11.2018. W Szwed „Badania Ignacego Daniłowicza nad Statutem WKL 1529 r.”.
 12. II międzynarodowa konferencja naukowo-popularna z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” Białoruś, Grodno. 9-10.06.2018. W. Szwed „Działalność szlachty w Grodzieńskim Towarzystwie Rolniczym w końcu XIX – na początku XX ww.”
 13. Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych. Czas przełomu 1917-1921. Polska, Białystok. 2-3.12.2018. W. Szwed „Grodno w czasy przełomu 1917-1921.