dr Justyna Szlachta-Ignatowicz

 

 

adiunkt (grupa dydaktyczna)
e-mail: j.szlachta-ignatowicz@uw.edu.pl

 

https://orcid.org/0000-0002-8889-1535

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

KIEROWANE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska i medialna, 2006
Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2016
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • pogranicza kulturowe
 • literatura polska

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa „Język Teatr Literatura IV”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 15.05.2007. Wygłoszenie referatu: Cherubowy wędrowiec Anioła Ślązaka jako mistyczny drogowskaz życia człowieka.
 2. VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne „Dialog w społeczeństwie wielokulturowym”, Zielona Góra 4-5.09.2008. Wygłoszenie referatu: Kategoria Innego na pograniczu kulturowym na przykładzie Górnego Śląska.
 3. Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa „Język Teatr Literatura V”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 28.05.2008. Wygłoszenie referatu pt.: Reportaż historyczny o Śląsku. Historia Giszowca w świetle książki Małgorzaty Szejnert Czarny ogród.
 4. Konferencji naukowa „Polityka kulturalna jako czynnik rozwoju i promocji regionu.”, Opole 16-17.10.2008. Wygłoszenie referatu: Relacja swój-obcy jako wyznacznik wielokulturowości regionu pogranicza. (Przypadek Górnego Śląska w ujęciu socjologicznym.).
 5. Konferencja „Pogranicze – obszary badawcze. Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja”, Warszawa 05-06.03.2009. Wygłoszenie referatu: Aspekty wielokulturowości regionu pogranicza kulturowego na przykładzie Górnego Śląska.
 6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Fantastyczność i cudowność. Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu.”, Zielona Góra 26-28.04.2009. Wygłoszenie referatu: Postać Hermesa w prozie Henryka Wańka.
 7. Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa „Język. Teatr. Literatura VI”, Częstochowa 21-22.05.2009. Wygłoszenie referatu: Obraz PRL-u w twórczości Haliny Snopkiewicz.
 8. Konferencja Granice kultury. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice-Cieszyn 15-17 października 2009. Wygłoszenie referatu: Czy istnieje kultura górnośląska? Rozważania na temat kultury regionu.
 9. Konferencja Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionalnej. Marketing regionalny metodą na budowanie opolskiej marki, zorganizowaną przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 3-4 grudnia 2009. Wygłoszenie referatu: Postać i twórczość Horsta Bienka jako przykład budowy/utrwalania marki regionalnej.
 10. Konferencja „Literatura środka”. Oblicza, dylematy, rozdroża literatur słowiańskich XX/XXI wieku, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej), Sosnowiec 12-13 maja 2010. Wygłoszenie referatu: „Wybuchowa siarka w skórze łagodnego barana” Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk jako kryminał z „ambitnymi” tezami.
 11. Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa Język – Teatr – Literatura VII, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 27-28 maja 2010. Wygłoszenie referatu: „Karuzelowa opowieść” – Piąta strona świata Kazimierza Kutza.
 12. Ogólnopolska, interdyscyplinarna  konferencja Diabeł, Szatan, Czart. Zło wcielone w zwierciadle humanistyki, Poznań 22-24 listopada 2010. Wygłoszenie referat: Wizerunek diabła oraz demonów w górnośląskich podaniach ludowych.
 13. Konferencja Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja, Rzeszów 9-11 maja 2011. Wygłoszenie referatu: Współczesna literatura tożsamościowa wobec zagadnienia pograniczności i wielokulturowości przemysłowego Górnego Śląska.
 14. Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków 19-21 września 2013. Wygłoszenie referatu: Miasto jako przestrzeń pamięci: Katowice i Gliwice.
 15. XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska. Miejsca. Architektura. Ludzie. Zwyczaje. Tradycje, Kamień Śląski 25-28 września 2013. Wygłoszenie referatu: Pograniczny charakter Górnego Śląska w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej.
 16. Ojcostwo: powołanie czy zadanie, Stalowa Wola 11 grudnia 2013, Wygłoszenie referatu: Inicjacja w dorosłość – rola ojca w procesie dojrzewania syna.
 17. XIII Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach” pod hasłem 10 lat w Unii Europejskiej – tradycja, teraźniejszość i przyszłość muzyki na Warmii i Mazurach, Barczewo, 30 maja 2014. Wygłoszenie referatu: Ostpreußen/Heimat w piosenkach Herdina Radtke.
 18. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe”. Białystok 15-16 września 2014. Wygłoszenie referatu: Sień jako pogranicze – pogranicze jako sień.
 19. Konferencja „Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć”, Gniezno 25-27 września 2014. Wygłoszenie referatu: Śląskie „ostańce” – co z tymi kopalniami?
 20. Die deutsche Literatur Schlesiens . 9. Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagun. Bad Kassingen 26-30.10.2014. Wygłoszenie referatu:  Der Grenzcharakter Oberschlesiens aus der Perspektive der zeitgenössischen Identitätsliteratur.
 21. Konferencja “Dolnośląskie tematy”, Jelenia Góra 24 kwietnia 2015. Wygłoszenie referatu: Dolny Śląsk a Górny Śląsk – podobieństwa i różnice.
 22. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kultura muzyczna Warmii i Mazur”, Barczewo 30 maja 2015. Wygłoszenie referatu: „Krajobrazy są stanami duszy.” – Piękno ziemi warmińsko-mazurskiej w piosenkach Herdina Radtke.
 23. XX Seminarium Śląskie „Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, Kamień Śląski 23-25 września 2015 r. Wygłoszenie referatu: Rozwój literatury tożsamościowej na Górnym Śląsku po 1989 roku. Literatura tożsamościowa jako sposób wyrażania własnych (osobistych) poglądów. Twórczość Feliksa Netza.
 24. “Edukacyjny potencjał fotografii.” Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 3-4 grudnia 2015. Wygłoszenie referatu: Rola fotografii w literaturze. Motyw fotografii w twórczości Henryka Wańka i Piotra Lachmanna.
 25. I Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu: “wJĘZYKorzenie TOŻSAMOŚCI”. Szczęśliwy, kto poznał Janoscha, Zabrze 11.03-12.03.2016. Wygłoszenie referatu:  „Ach jak cudowna jest podróż, jaka by ona nie była”. Polski blues Janoscha i Spis cudzołożnic Jerzego Pilcha.
 26. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Podziemia w kulturze współczesnej”, Bydgoszcz 18-19.05.2016. Wygłoszenie referatu: Motyw kopalni we współczesnej literaturze dotyczącej tematyki górnośląskiej.
 27. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem: Feliks Nowowiejski – życie, dzieło, tradycja. W 70 rocznicę śmierci i 140 rocznicę urodzin kompozytora, Barczewo 03.06.2016. Wygłoszenie referatu: Zróżnicowanie tematyczne pieśni “Śpiewnika Górnośląskiego” Feliksa Nowowiejskiego.
 28.  Konferencja Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, zorganizowana przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 10-11.12.2016. Wygłoszenie referatu: Rola rzeki w społeczeństwie pogranicza kulturowego. „Tetralogia gliwicka” Horsta Bienka.
 29. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura pokoju pt. Kultura relacji z perspektyw środowisk, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w dniach 22-23.02.2017 w Galinach. Wygłoszenie referatu: Społeczeństwo górnośląskie jako przykład pogranicza kulturowego.
 30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieobecne, utracone, przemilczane. Literatura wobec braku”, zorganizowana przez Koło Naukowe Komparatystów UJ przy współpracy z Katedrą Komparatystyki Literackiej UJ, Wydziałem Polonistyki UJ oraz magazynem antropologiczno-społeczno-kulturowym „Maska”. Kraków 17-19.03.2017. Wygłoszenie referatu: Utracone miejsce – Górny Śląsk w twórczości Kolekcjonerów doświadczeń, Poszukiwaczy siebie oraz Uciekinierów zakotwiczonych w śląskości.
 31. Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Warszawa dn. 23-24.03.2017. Wygłoszenie referatu: Górny Śląsk jako pogranicze kulturowe.
 32. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach” pod hasłem „Wokół Feliksa Nowowiejskiego”. Barczewo 26 maja 2017. Wygłoszenie referatu: Oblicza miłości w „Śpiewniku górnośląskim” Feliksa Nowowiejskiego.
 33. XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”, Kamień Śląski dn. 25-27.10.2017. Wygłoszenie referatu: Wpływ nowych (powstających) oraz już istniejących stereotypów na kształtowanie się relacji swój-obcy oraz swój-inny. (Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego/niemiecko-polskiego oraz polsko-ukraińskiego/ukraińsko-polskiego).
 34. Kapuściński – rzeczywistość, fikcja i legenda, Belgrad dn. 28.10.2017. Wygłoszenie referatu: Fenomen Innego w prozie Ryszarda Kapuścińskiego.
 35. Konferencja Naukowa „Stereotypy wczoraj i dziś”, Lublin 30 listopada-01 grudnia 2017. Wygłoszenie referatu: Ewolucja stereotypu Matki Polki.
 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura i Rewolta”, Warszawa 21-22 marca 2018, Wygłoszenie referatu: Na gruzach Marca 1968 – Grupa Literacka „Kontekst”.
 37. II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 5-6 kwietnia 2018. Wygłoszenie referatu: Erwin Kruk – człowiek (z) Mazur.
 38. Konferencja Naukowa „Podmiot/Przestrzeń/Wspólnota no.2”, Białystok 21-22 czerwca 2018. Wygłoszenie referatu: Świadomość odrębności kulturowej (etnograficznej) jako cecha konstytuująca podmiotowość zbiorową – przykład społeczności (górno)śląskiej.
 39. Konferencja „Niepodległa Wielokulturowa”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej i Sztetl Dukla. Dukla 4 sierpnia 2018. Wygłoszenie referatu: Kultura górnośląska – współpraca, próby separacji czy istnienie obok?
 40. Konferencja „Miejsca (nie)pamięci. Teraźniejszość. Przyszłość. Kraków 13-15 września 2018. Wygłoszenie referatu: Miejsce pamięci w małej społeczności lokalnej.
 41. II Konferencja naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Ewolucja bezpieczeństwa w latach 1918-2018”. Częstochowa 06-07 listopada 2018. Wygłoszenie referatu: Świadomość odrębności kulturowej, autonomia czy separatyzm? – działalność Ruchu Autonomii Śląska.
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa „My się śmierci nie boimy. Zmiany w postrzeganiu śmierci na przestrzeni dziejów”. Katowice 17-18 listopada 2018. Wygłoszenie referatu: Tabuizacja śmierci we współczesnej kulturze.
 43. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju. Kultura sieci”. Galiny 20-22.02.2019. Wygłoszenie referatu: Facebook’owy wizerunek Ruchu Autonomii Śląska.
 44. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Ogień w horyzoncie wyobraźni”, zorganizowana przez Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz redakcję czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”. Warszawa (UKSW) 20.03.2019. Wygłoszenie referatu: Niszcząca i budująca funkcja ognia w powieści niemieckiej. („Muzeum ziemi ojczystej: Siegrieda Lenza)
 45. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach”. Muzyka w służbie niepodległości, Barczewo 14 października 2021. Wygłoszenie referatu: Podtrzymywanie tożsamości narodowe – Działalność muzyczna Polonii w Hamburgu
 46. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach”. Muzyka bez granic, Barczewo 02 czerwca 2022. Wygłoszenie referatu: Wykorzystanie piosenek popularnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 47. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt”, Białystok 25 marca 2022. Wygłoszenie referatu: Problemy dorastającej dziewczyny w powieściach Haliny Snopkiewicz
 48. Konferencja „Nasz język ojczysty. Kłótnie, spory i konflikty”, Kraków 12 maja 2023. Wygłoszenie referatu: Konflikt w powieści dla dziewcząt – proza dla młodej czytelniczki Haliny Snopkiewicz
 49. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach” Ruch i ekspresja – muzyczne i taneczne źródła kultury, Barczewo 25 maja 2023. Wygłoszenie referatu: Motyw muzyki w powieści Krystyny Berwińskiej „Con amore” i Leszka Proroka „Tarantella”
 50. 9. internationale Konferenz „Schreiben im herkunftssprachlichen Unterricht”, Darmstadt 22-23.09.2023. Wygłoszenie referatu: Schreibunterricht an Schulen an polnischen diplomatischen Einrichtungen.
 51. Konferencja „Pan Samochodzik i…” – wokół fenomenu kulturowego, Malbork, 20-21 października 2023. Wygłoszenie referatu: Postać harcerza w powieściach Zbigniewa Nienackiego.
 52. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na rozdrożu? Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wyzwań teraźniejszości”, Warszawa 04-05.12.2023. Wygłoszenie referatu: Polak? Niemiec? Ślązak! – Obraz Ślązaka we współczesnej literaturze o Śląsku i po śląsku.
 53. Konferencja naukowa „Współczesna kultura literacka”, Bielsko-Biała 14.03.2024. Wygłoszenie referatu: Jak zaistniało „Pokolenie Ikea”?
 54. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach”, pod hasłem „Intelektualne i społeczne wektory kultury muzycznej w 300. Rocznicę urodzin Immanuela Kanta”, Barczewo 06.06.2024. Wygłoszenie referatu: Motyw muzyki w literaturze dla dziewcząt okresu PRL.