dr hab. Grzegorz Gąsior

 

Koordynator ds. programu Erasmus+: studia częściowe (SMS)
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Pogranicza

adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: g.gasior@uw.edu.pl | erasmus.ksi@uw.edu.pl 
dyżury i plan zajęć

 

  https://orcid.org/0000-0002-1014-6113

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister historii, specjalizacja archiwalna, 2004
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 2011
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

2016, Słowacja, Prešovská Univerzita v Prešove, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií, Erasmus+ STA
2017, Słowacja, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Erasmus+ STA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • historia Czechosłowacji w XX w.
 • historia Śląska Cieszyńskiego w XX w.
 • stosunki polsko-czeskie w XX w.

NAGRODY, GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

Kierownik projektu grantowego NCN w ramach konkursu SONATA 12, pt. Polityka państwa czechosłowackiego wobec mniejszości narodowych na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938 (2016/23/D/HS3/00414)

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Cieszyn

CZŁONKOSTWO W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH

„Przegląd Środkowo-Wschodni” (członek rady redakcyjnej)

KONFERENCJE, WYKŁADY, WYSTĄPIENIA

 1. Udział w konferencji naukowej pt. Źródła jako klucz poznania historii, Czeski Cieszyn, 16 czerwca 2007; wygłoszenie referatu: Metoda „oral history” jako źródło do dziejów Zaolzia.
 2. Spotkanie ”Zaolzie – polskie i czeskie losy” w Książnicy Cieszyńskiej 25 stycznia 2008 prowadzone przez Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, Zbigniewa Gluzę, prezesa Ośrodka KARTA i Grzegorza Gąsiora.
 3. Prezentacja książki Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów” w 1954 roku, Warszawa 2006, w ramach cyklu spotkań „Stredoeurópske dialógy”, organizowanych przez Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, 21 lutego 2008.
 4. Wykład w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego, Czeski Cieszyn, 4 września 2008, pt. Stawianie granicy – nowe spojrzenie na konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920.
 5. Udział w dyskusji panelowej „Zaolzie w XX wieku – spór polsko-czeski” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie 30 października 2008 otwarta dla publiczności, z udziałem Zbigniewa Gluzy, prezesa Ośrodka KARTA, Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, prof. Mečislava Boráka z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Grzegorza Gąsiora.
 6. Seminarium Sekcji Historii Regionu przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym pt. „Wydarzenia lat 1918-1920 na Śląsku Cieszyńskim”, Bystrzyca (Republika Czeska), 10 stycznia 2009; wygłoszenie referatu: Dwa lata walk o Śląsk Cieszyński 1918-1920.
 7. Wykład w Katedrze Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu na temat Česká část Těšínského Slezska v letech 1918-1945; 1 kwietnia 2009.
 8. Wykład w Zakładzie Polonistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego na temat Česko-polské vztahy na Těšínsku v letech 1918-1939, 3 listopada 2010.
 9. Udział w polsko-niemieckiej konferencji naukowej Podzielone regiony – podzielone kultury historyczne?/Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen, Cieszyn 3-5 marca 2011; wygłoszenie referatu: Rola Śląskiej Macierzy Oświaty Ludowej i czeskich pracowników kresowych w umacnianiu czeskiej świadomości narodowej na Zaolziu w okresie I Republiki Czechosłowackiej.
 10. Udział w konferencji naukowej Język – szkoła – przestrzeń, Czeski Cieszyn, 20 października 2011; wygłoszenie referatu: Oświata jako element walki. Działalność stowarzyszenia Slezská Matice Osvěty Lidové na Zaolziu w okresie I Republiki Czechosłowackiej.
 11. Otwarte spotkanie „O historii słowami jej świadków” w Książnicy Cieszyńskiej 29 grudnia 2011 z Grzegorzem Gąsiorem oraz Maciejem Melonem z Ośrodka KARTA, połączone z prezentacją projektu Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku.
 12. Udział w dyskusji panelowej, towarzyszącej otwarciu wystawy „Katyń. Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia” w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, 8 maja 2012.
 13. Wykład w czasie spotkania Alexander Dubček – in memoriam w Instytucie Słowackim w Warszawie, 28 listopada 2012.
 14. Referat pt. Stosunki polsko-czeskie w okresie międzywojennym na „11 Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci. Gdzie zaczyna się opowiadanie? Fazy przejściowe i międzyczasy w narracji europejskiej historii XX wieku”, Krzyżowa, 20-23 marca 2013.
 15. Udział w dyskusji panelowej na konferencji „Polityka pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej. Tradycja chwały czy moralne zobowiązanie wobec współczesności?”, Warszawa, 26 czerwca 2014.
 16. Udział w konferencji Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej : analizy, konteksty, interpretacje, spojrzenie interkulturowe (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW), Warszawa, 5 grudnia 2014; wygłoszenie referatu pt. Wokół legendy 28 pułku praskiego. Postawa czeskich żołnierzy w armii austro-węgierskiej w okresie I wojny światowej w ujęciu współczesnych czeskich historyków.
 17. Dyskusja panelowa pt. Intelektualiści u władzy. Od T.G. Masaryka do Havla, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 26 lutego 2015 z udziałem prof. Piotra M. Majewskiego z IH UW, dr Grzegorza Gąsiora z KSI UW i Petra Janyški, dyrektora Centrum Czeskiego w Warszawie. Rozmowę prowadził Maciej Podbielkowski.
 18. -Wykład i prezentacja książki Praska wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968-1969, Instytut Słowacki w Warszawie, 13 kwietnia 2016.
 19. Udział w konferencji Europa Środkowo-Wschodnia: dziedzictwo i tożsamość (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW), Warszawa, 21 października 2016; wygłoszenie referatu pt. Dwa memoriały Rudolfa Matouša w sprawie czechosłowackiej polityki na Śląsku Cieszyńskim z 1920 i 1923 r.
 20. Udział w konferencji Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-czeskie (Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Kraków, 25 maja 2017, wygłoszenie referatu pt. Stowarzyszenie Slezská Matice osvěty lidové (Śląska Macierz Oświaty Ludowej) wobec stosunków politycznych polsko-czechosłowackich (i polsko-czeskich) w latach 1920-1938.
 21. Wykład Praska Wiosna 1968 na Słowacji, 5 lutego 2018, Przystanek Historia, Warszawa (współorganizator: Instytut Słowacki w Warszawie); wydarzenie towarzyszące wystawie „Jan Palach 1969“ zorganizowanej przez Czeskie Centrum w Warszawie.
 22. Udział w konferencji naukowej Kultura i rewolta (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW), Warszawa, 21-22 marca 2018; współorganizacja i wygłoszenie referatu pt. „Kultúrny život” – czasopismo Związku Literatów Słowackich wobec Praskiej Wiosny 1968 r.
 23. Wykład Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński 1918-1920, Muzeum Historyczne w Ełku, 9 maja 2018.
 24. Udział w konferencji naukowej Tito, „titoizm”, titoiści” (Zakład Historii Najnowszej Instytut Historii, Uniwersytet Śląski), Katowice, 24 maja 2018; wygłoszenie referatu pt. Rozprawa z agentami „titoizmu”. Przypadek Czechosłowacji.

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

Zapomniany kraj. Obraz stosunków polsko-czeskich na Zaolziu w XX wieku, red. Grzegorz Gąsior (www.zaolzie.karta.org.pl) – zawiera rozdział Okupacja. 1939-1945.