mgr Oliwia Kasprzyk

 

 

doktorantka IV roku | opiekun naukowy: dr hab. Andriej Moskwin

e-mail: oliwia.kasprzyk@student.uw.edu.pl
pok. 314

 

 https://orcid.org/0000-0002-6198-9903

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Licencjat filologii rosyjskiej, 2013
Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Magister studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalizacja filologia rosyjska, 2015
Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Doktorantka na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawstwo
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

temat planowanej rozprawy: Teatralna recepcja Władimira Majakowskiego w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (na przykładzie Rosji, Polski, Węgier, Serbii, Słowenii)

2018-2019 – Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe.

DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE

03-06.2012 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, stypendium państwowe.

02-06.2013 Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Katedra Języka i Literatury Rosyjskiej, studia częściowe w ramach programu LLP Erasmus.

09.2016-02.2017 – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Petersburg), wyjazd do Petersburga w ramach stypendium naukowo-badawczego Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.

02-07.2017 – stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Uniwersytecie im. Etövösa Loránda w Budapeszcie, w Katedrze Języka i Literatury Rosyjskiej, program doktorski „Kultura rosyjska między Wschodem a Zachodem”.

GRANTY I STYPENDIA

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku 2013/2014.

wrzesień 2015 – grudzień 2017 – uczestnik grantu „Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej” (nazwa programu: Opus 7).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Węgry, Polska) I połowy XX wieku (1900-1930),
 • myśl filmowa i teatralna I połowy XX wieku,
 • związki kulturowe Rosji, Polski i Węgier,
 • medioznawstwo.

Pozostała działalność:

Od 2017 – członek Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej przy KSIEŚW WLS UW wraz z dr. hab. A. Moskwinem

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 1. 25-26.02.2014, Charków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця”, referat Сатирическая критика мещанства в драматургии В. В. Маяковского (на примере пьесы «Клоп»);
 2. 1-2.04.2014, Ostrawa, Międzynarodowa Konferencja ,,Slavica Iuvenum”, referat Образ бюрократа в сатирической критике В. В. Маяковского (на примере пьесы «Баня»);
 3. 16-17.05.2014, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej”, referat: Заратустра в службе революции: этика «любви к дальнему» в раннем творчестве В. В. Маяковского;
 4. 23-24.04.2015, Budapeszt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,5th Conference for Young Slavists in Budapest”, referat Футуризм голой техники. Взгляды Владимира Маяковского на проблему техники;
 5. 15-16.05.2015, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Sine ira et studio. Nowe odczytania literatury i kinematografii radzieckiej”, referat «Лихорадочное славянское воображение»: о воприятии В. В. Маяковского в Венгрии;
 6. 14-16.01.2016, Warszawa, Konferencja Naukowa „POP-PL Kultura popularna w Polsce do 1939 roku”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, referat: Rosyjscy i polscy futuryści o kinie. Próba porównania,
 7. 19.04.2016, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, „13 sesja doktorantów”, referat: Cоветскaя драма в венгерском театре (постановка Бани в Театре им. Йожефа Катоны в Будапеште, 1964 г.);
 8. 05.05.2016, Budapeszt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,6th Conference for Young Slavists in Budapest”, referat: «Машина для создания впечатлений». Киножурналистика В. В. Маяковского в 1913–1915 гг.
 9. Konferencja Naukowa „Problemy obszaru proradzieckiego 25 lat po upadzie ZSRR”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat: Percepcja roli poety w Rosji współczesnej. Przypadek Władimira Majakowskiego (28.05.2016);
 10. Międzynarodowa konferencja praktyczna „The Gap – International Drama/Theatre Education Conference”, Budapeszt (29-31.07.2016);
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XLVI Международная филологическая научная конференция”, Petersbug, Petersburski Uniwersytet Państwowy, referat: Осмысление личности и творчества В. В. Маяковского в современном русском театре (13-22.03.2017);
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dramaty zapomniane-niedoczytane-pominięte. (Re)interpretacje”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat: Zapomniana rewolucja. O losach dramatu Misterium Buffo Władimira Majkowskiego we współczesnym teatrze Europy Środkowo-Wschodniej (3-4.04.2017);
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „14. sesja naukowa doktorancka”, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, referat: Władimir Majakowski w interpretacji Nikołaja Roszczyna (25.04.2017);
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „7th Conference for Young Slavists in Budapest”, Budapeszt, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, referat: Prolog do tragedii „Włodzimierz Majakowski”. Analiza porównawcza polskich tłumaczeń (15.05.2017);
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie inspiracje i innowacje”, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, referat: Słowiańskie reinterpretacje. Współczesny teatr rosyjski wobec dramaturgii radzieckiej (29.05.2017).
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “International Interdisciplinary Doctoral Conference” (IIDC2017), Romanian Association of Young Scholars, Bukareszt, referat: Writer’s biography in the theatrical interpretation. The case of Vladimir Mayakovsky (29-30.09.2017).
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”, Uniwersytet Warszawski, referat: „Trudno być widzem. Przemoc w twórczości Kornéla Mundruczó” (25-26.11.2017).
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XLVII Международная филологическая научная конференция”, Petersburg, Petersburski Uniwersytet Państwowy, referat: Венгерский театр насилия (на примере творчества Корнеля Мундруцо (19-28.03.2018);
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „8th Conference for Young Slavists in Budapest”, Budapeszt, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, referat: История одного неизвестного манифеста (10.05.2018);
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „VII International Conference on Language and Literary Studies: Language, Literature, and Emotions”, Uniwersytet Alfa BK, referat: From the Satire with a Circus and Fireworks to the Dark Anti-Utopia. On the Use of Semiotic Signs of Theatre when Reinterpreting Dramatic Text (18-19.05.2018);
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „IX Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l’Àsia Oriental”, referat: On the Translation of Poetic Drama. Vladimir Mayakovsky in Polish and English Translations (29.06.2018).
 22. Konferencja naukowa “Media w teatrze/Teatr w mediach”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, referat: „Wykorzystanie środków pozateatralnych w twórczości Kornéla Mundruczó” (07.12.2018).

Organizacja konferencji:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej”, Uniwersytet Warszawski, 16-17.05.2014, ponadto w trakcie konferencji moderowałam sekcję ,,Problem niewoli i wolności w kulturze rosyjskiej I poł. XIX wieku”;
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańska recepcja myśli Hegla”, Uniwersytet Warszawski, 10.2014;
 3. Konferencję Naukową „Sine ira et studio. Nowe odczytania literatury i kinematografii radzieckiej”, Uniwersytet Warszawski, 15-16.05.2015, ponadto moderowałam sekcje „Literatura radziecka a współczesność” i „Recepcja literatury radzieckiej”.
 4. Pomoc przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej w ramach ww. grantu pt. „Epistemologia doświadczenia religijnego” (24-26.09.2016), w tym m.in. współpraca z ośrodkami rosyjskimi, korespondencja z uczestnikami zagranicznymi, tłumaczenie abstraktów (polski-rosyjski, rosyjski-polski), organizacja wykładów profesora Igora Jewłampijewa na UW.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”, Uniwersytet Warszawski, 25-26 listopada 2017. Moderacja sekcji w dn. 26.11.2018.

 

Dorobek naukowy (publikacje):

 1. Сатирическая критика мещанства в драматургии В. В. Маяковского (напримере пьесы «Клоп»), [w:] Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшиця, Харків, 2014 [streszczenie].
 2. Образ бюрократа в сатирической критике В. В. Маяковского (на примере пьесы «Баня»), [w:] Slavica Iuvenum XV, Ostrava 2015, s. 196-200.
 3. Zaratustra w służbie rewolucji: etyka „miłości do tego, co odległe“ we wczesnej twórczości W. W. Majakowskiego, [w:] Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, Instytut Rusycystyki, Warszawa 2016, s. 87-98.
 4. Opracowanie redakcyjne tomu Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, Instytut Rusycystyki, Warszawa 2016.
 5. Tłumaczenie na j. polski sztuki M. Durnienkowa Jezioro (wspólnie z T. Leszczyńskim, J. Adamowiczem); M. Durnienkow, Jezioro, [w:] Sześć sztuk, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016, s. 199‑233.
 6. Prace redakcyjne nad monografią Słowiańska recepcja myśli Hegla (planowany termin ukazana się publikacji – rok 2018).
 7. Redakcja tomu Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego, tom 2: W poszukiwaniu raju, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 8. Redakcja tomu Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego, tom 3: Teatr.doc. Życie w opozycji, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 9. Redakcja tomu Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego, tom 4: Po rosyjsku, czyli po swojemu, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 10. Redakcja tomu Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego, tom 5: Miłość, zmysły i seks, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 11. Redakcja tomu J. Pulinowicz, Dramaty, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 12. Redakcja tomu P. Priażko, Dramaty, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 13. Redakcja tomu D. Bogosławski, Cztery sztuki, pod red. A. Moskwina, Warszawa 2016.
 14. Percepcja roli poety w Rosji współczesnej. Przypadek Władimira Majakowskiego [w:] Problemy obszaru proradzieckiego 25 lat po upadzie ZSRR, red. M. Olechowski, B. Szczepański, Konin 2016, s. 151-180.
 15. Redakcja tomu Słowiańska recepcja myśli Hegla, Instytut Filozofii, Warszawa 2017.
 16. Маяковский на сценах венгерского театра, „Przegląd Środkowo-Wschodni”, 2/2017, s. 217-247.
 17. „Maszyna do tworzenia wrażeń”. Artykuły W.W. Majakowskiego o kinie z lat 1913-1915, [w:] 6th Conference for Young Slavists in Budapest, red. A. Urkom, Budapeszt 2018, s. 57-60.
 18. Trudno być widzem. Przemoc w twórczości Kornéla Mundruczó, [w:] Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, A. Korzeniowska-Bihun, Warszawa 2018, s. 46-59.