dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

 

Redaktor naczelna czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”

adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: iekrycka@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0001-7293-1240

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 1999
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2016
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Studia Podyplomowe w zakresie dziennikarstwa, 1994-1996 (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Kursy języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2004, 2011).

Kwalifikacje tłumaczeniowe poparte doświadczeniem zawodowym (m.in. współtłumaczenie wraz z A. Wołodźko-Butkiewicz i J. Skrundą książki: Boris Sokołow, Michaił Bułhakow. Leksykon życia i twórczości, Warszawa 2003.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • literatura i kultura rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem literatury Srebrnego Wieku oraz literatury dokumentu osobistego,
 • literatura rosyjskiej emigracji,
 • kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze,
 • polsko-rosyjskie związki literackie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2005/2006.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Sekretarz Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (od 2017 r.).
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

CZŁONKOSTWO W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH

 1. Sekretarz redakcji „Studia Rossica” w latach 2003– styczeń 2013.
 2. Członek Rady Naukowej oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Przegląd Środkowo-Wschodni”.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 20082012.
 2. Członek Komisji Oceniającej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (od 1.10.2018).

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH Z OSTATNICH LAT

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej zorganizowana przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 21–22 V 2010. Tytuł referatu: Propaganda antybolszewicka w porewolucyjnej publicystyce Zinaidy Gippius.
 2. Międzynarodowe sympozjum slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego zorganizowane przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 26–27 V 2011. Tytuł referatu: Rosja, rewolucja, bolszewizm w „Dziennikach petersburskich” Zinaidy Gippius.
 3. IV Międzynarodowa konferencja naukowa: z cyklu Ego-dokument i literatura. Autobiografia/autobiografizm, wyznania/konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich zorganizowana przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 3–4 VI 2011. Tytuł referatu: Refleksja metaliteracka i autotematyczna w dziennikach Zinaidy Gippius.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa: Feminizm, gender i queer – wczoraj i dziś zorganizowana przez Katedrę Rosyjskiej Literatury Dawnej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 19–20 IX 2011. Tytuł referatu: Kobieta, mężczyzna, Androgyne. O płci w dziennikach Zinaidy Gippius.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka w języku i kulturze zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 22–23 XI 2011. Tytuł referatu: Bolszewizm, faszyzm, nazizm w dziennikach emigracyjnych Zinaidy Gippius.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polsko-rosyjskie związki kulturalne zorganizowana przez Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 27–28 IV 2012. Tytuł referatu: Z badań nad twórczością Zinaidy Gippius w Polsce.
 7. Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ: XVII Slavânskie čteniâ zorganizowana przez Uniwersytet w Daugavpils, Daugavpils (Łotwa) 16–18 V 2012. Tytuł referatu: Zinaida Gippius v Varšave.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej zorganizowana przez Katedrę Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 25–26 V 2012. Tytuł referatu: „Opętany”. Walerij Briusow oczyma Zinaidy Gippius.
 9. Międzynarodowe seminarium komparatystyczne: Doświadczenie świata w literaturach słowiańskich epoki modernizmu zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 26–27 IX 2012. Tytuł referatu: W poszukiwaniu Boga. O odrodzeniu religijnym i „nowym Kościele” w diarystyce Zinaidy Gippius.
 10. Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ: Russkaâ literatura i metodika ee prepodavaniâ v sovremennom polikulʹturnom prostranstve: avtor – žanr – stilʹ zorganizowana przez Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina, Brześć 4–5 X 2012. Tytuł referatu: Scribo, ergo sum. Dnevniki Zinaidy N. Gippius kak metaliteraturnoe vyskazyvanie.
 11. III Konferencja naukowo-dydaktyczna: W dialogu języków i kultur zorganizowana przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Warszawa 8–9 XI 2012. Tytuł referatu: O „Świętej Wspólnocie”, rewolucji i Antychryście. Z dziejów poszukiwań religijnych rosyjskiej inteligencji na przełomie XIX i XX w.
 12. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Komunizmy i kontestacje zorganizowana przez Instytut Kultury Polskiej oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Spała 14–16 V 2015. Tytuł referatu: O kontrrewolucji, samodzierżawiu i sowieckiej niewoli, czyli komunizm i komuniści oczami Zinaidy Gippius.
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Akademię Supraską, Supraśl 14–15 V 2015. Tytuł referatu: Zinaida Gippius i Dmitrij Mereżkowski o Kościele i chrześcijaństwie.
 14. XVII Międzynarodowa konferencja slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 24–25 VI 2015 r. Tytuł referatu: Rosyjska emigracja literacka na łamach prasy warszawskiej okresu międzywojennego.
 15. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Prawda i kłamstwo w literaturze, kulturze i sztuce, zorganizowane przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Siedlce 17–18 IX 2015 r. Tytuł referatu: Przemilczane i wykrzyczane. O prawdzie w dziennikach i publicystyce Zinaidy Gippius,
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa Prasa i proces historycznoliteracki, Uniwersytet Warszawski, Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej, Warszawa 10–11 XII 2015. Tytuł referatu: Zinaida Gippius na łamach prasy rosyjskiej przełomu XIX i XX w.
 17. Konferencja naukowa Biografie nieoczywiste. Kryzys, przełom, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydział Nauk o Wychowaniu i Katedra Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2–3 III 2016. Tytuł referatu: Dekadencka Madonna, Biała Diablica, Lorelei… Zinaida Gippius w dziennikach, wspomnieniach i pamiętnikach współczesnych.
 18. Международная научная конференция: Д.С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор, Uniwersytet Warszawski, Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej i Българска академия на науките, Институт за литература, Warszawa 21–23 IV 2016. Tytuł referatu: Дмитрий Мережковский в дневниках и воспоминаниях жены.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych, zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Siedlce 2–3 VI 2016 r. Tytuł referatu: Dmitrij Mierieżkowski o polskim i rosyjskim mesjanizmie.
 20. V Kongres Czeskich Slawistów zorganizowany przez Czeskie Stowarzyszenie Slawistów oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie w dniach 6–7 X 2016 r. Tytuł referatu: Dymitr Fiłosofow o Adamie Mickiewiczu i literaturze polskiej.
 21. Seminarium naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ i Katedrę Literatury Rosyjskiej KUL na temat Literatura rosyjska a kwestia żydowska. Sosnowiec, 26 X 2016 r. Tytuł referatu: Żydzi i kwestia żydowska w prozie niefikcjonalnej Zinaidy Gippius.
 22. Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, zorganizowana przez WLS UW, Warszawa, 23–24 III 2017 r. Tytuł referatu: Dzienniki Zinaidy Gippius. Rosyjska diarystyka przełomu XIX i XX w.
 23. 1917 год: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/ социального слома, Институт литературы Болгарской академии наук, Институт филологии и фурналистики Тюменского государственного университета, Департамент гуманитарных наук университета Салерно, София 11-14 V 2017. Referat: «Поэтом можешь ты не быть, но человеком быть обязан…» Этос писателя в послереволюционной публицистике Зинаиды Гиппиус».
 24. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna W dialogu języków i kultur, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 1-2 VI 2017 roku, referat „Zwierzobóg”. Polemika wokół pisarstwa kobiet w Rosji na przełomie XIX i XX w.
 25. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, 7-8 IX 2017. Tytuł referatu: Maksym Gorki w krytyce i publicystyce Zinaidy Gippius.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura, UMK w Toruniu, Toruń 17-18 XI 2017. Tytuł referatu: Z dziejów rosyjskiej emigracji w Polsce międzywojennej: Eugenia Weber-Chiriakowa.
 27. Seminarium Naukowe Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne i Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 6 XII 2017. Tytuł referatu: Między anty- a filosemityzmem. Wizerunki Żydów w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Zinaidy Gippius
 28. Международная научная конференция Мировое значение М. Горького, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Moskwa 28–30 III 2018. Tytuł referatu: Горький в Польше: Этапы восприятия.
 29. XX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 27-28 VI 2018. Tytuł referatu: Emigracja rosyjska w międzywojennej Warszawie: Aleksandr Chiriakow.
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Czas w kulturze rosyjskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 IX 2018Tytuł referatu: Wobec przemijania. „Jegor Bułyczow i inni” Maksyma Gorkiego – próba (re)interpretacji. 
 31. XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 25-26 IX 2018. Tytuł referatu: Dramaturgia Maksyma Gorkiego w Polsce: wczoraj i dziś.