dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

 

 

adiunkt

e-mail: iekrycka@uw.edu.pl
s. 316

 

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 1999
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2016
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Studia Podyplomowe w zakresie dziennikarstwa, 1994-1996 (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Kursy języka rosyjskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2004, 2011).

Kwalifikacje tłumaczeniowe poparte doświadczeniem zawodowym (m.in. współtłumaczenie wraz z A. Wołodźko-Butkiewicz i J. Skrundą książki: Boris Sokołow, Michaił Bułhakow. Leksykon życia i twórczości, Warszawa 2003.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • literatura i kultura rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem literatury Srebrnego Wieku oraz literatury dokumentu osobistego,
 • literatura rosyjskiej emigracji,
 • kobieta w rosyjskiej literaturze i kulturze,
 • polsko-rosyjskie związki literackie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2005/2006.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH Z OSTATNICH LAT

 1. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Prawda i kłamstwo w literaturze, kulturze i sztuce, zorganizowane przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Siedlce 17–18.09.2015 r. Tytuł referatu: Przemilczane i wykrzyczane. O prawdzie w dziennikach i publicystyce Zinaidy Gippius,
 2. XVII Międzynarodowa konferencja slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 24–25 VI 2015 r. Tytuł referatu: Rosyjska emigracja literacka na łamach prasy warszawskiej okresu międzywojennego.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Akademię Supraską, Supraśl 14–15 V 2015. Tytuł referatu: Zinaida Gippius i Dmitrij Mereżkowski o Kościele i chrześcijaństwie.
 4. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Komunizmy i kontestacje zorganizowana przez Instytut Kultury Polskiej oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Spała 14–16 V 2015. Tytuł referatu: O kontrrewolucji, samodzierżawiu i sowieckiej niewoli, czyli komunizm i komuniści oczami Zinaidy Gippius.
 5. III Konferencja naukowo-dydaktyczna: W dialogu języków i kultur zorganizowana przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Warszawa 8–9 XI 2012. Tytuł referatu: O „Świętej Wspólnocie”, rewolucji i Antychryście. Z dziejów poszukiwań religijnych rosyjskiej inteligencji na przełomie XIX i XX w.
 6. Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ: Russkaâ literatura i metodika ee prepodavaniâ v sovremennom polikulʹturnom prostranstve: avtor – žanr – stilʹ zorganizowana przez Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina, Brześć 4–5 X 2012. Tytuł referatu: Scribo, ergo sum. Dnevniki Zinaidy N. Gippius kak metaliteraturnoe vyskazyvanie.
 7. Międzynarodowe seminarium komparatystyczne: Doświadczenie świata w literaturach słowiańskich epoki modernizmu zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 26–27 IX 2012. Tytuł referatu: W poszukiwaniu Boga. O odrodzeniu religijnym i „nowym Kościele” w diarystyce Zinaidy Gippius.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej zorganizowana przez Katedrę Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 25–26 V 2012. Tytuł referatu: „Opętany”. Walerij Briusow oczyma Zinaidy Gippius.
 9. Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ: XVII Slavânskie čteniâ zorganizowana przez Uniwersytet w Daugavpils, Daugavpils (Łotwa) 16–18 V 2012. Tytuł referatu: Zinaida Gippius v Varšave.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polsko-rosyjskie związki kulturalne zorganizowana przez Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 27–28 IV 2012. Tytuł referatu: Z badań nad twórczością Zinaidy Gippius w Polsce.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka w języku i kulturze zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 22–23 XI 2011. Tytuł referatu: Bolszewizm, faszyzm, nazizm w dziennikach emigracyjnych Zinaidy Gippius.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa: Feminizm, gender i queer – wczoraj i dziś zorganizowana przez Katedrę Rosyjskiej Literatury Dawnej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 19–20 IX 2011. Tytuł referatu: Kobieta, mężczyzna, Androgyne. O płci w dziennikach Zinaidy Gippius.
 13. IV Międzynarodowa konferencja naukowa: z cyklu Ego-dokument i literatura. Autobiografia/autobiografizm, wyznania/konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich zorganizowana przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 3–4 VI 2011. Tytuł referatu: Refleksja metaliteracka i autotematyczna w dziennikach Zinaidy Gippius.
 14. Międzynarodowe sympozjum slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego zorganizowane przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 26–27 V 2011. Tytuł referatu: Rosja, rewolucja, bolszewizm w „Dziennikach petersburskich” Zinaidy Gippius.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej zorganizowana przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 21–22 V 2010. Tytuł referatu: Propaganda antybolszewicka w porewolucyjnej publicystyce Zinaidy Gippius.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ