dr Joanna Kozłowska

 

Koordynator ds. programu Erasmus+: praktyki studenckie (SMP) i absolwenckie (SMPA)
Sekretarz redakcji „Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”
adiunkt (grupa dydaktyczna)

e-mail: jm.kozlowska@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

https://orcid.org/0000-0001-5302-4696

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister politologii, 2000
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 2008
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Uniwersytet Jagielloński

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Studium Pedagogiczne (2003), Uniwersytet Jagielloński

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

X 1999-I 2000 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim
X 2001-VI 2002 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim

VII 2019 stypendium naukowe na Uniwersytecie Łotwy
X-XII 2019 stypendium naukowe na Uniwersytecie Wileńskim

CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Interkulturowe”

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • przemiany religijne i polityczno-ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków
 • historia krajów nadbałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem Litwy
 • stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. „Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów”, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku, 2004 . Referat: ” Mnieszości narodowościowe na Wileńszczyźnie w świetle raportów Armii Krajowej, znalezionych w kościele Bernardynów w Wilnie”.
 2. „Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, religijno-kulturowym i językowym”, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2009.Referat: „Konflikt w parafiach polsko-litewskich guberni wileńskiej na początku XX wieku. Szkic zagadnienia”.
 3. „Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”, Uniwersytet Warszawski, 2011. Referat: ” Ultimatum wobec Litwy w 1938 roku w świetle polskiej prasy tamtego okresu”.
 4. „Polski wschód: konteksty, analizy, interpretacje”, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2013. Referat: „Ignacy Domeyko i jego związki z Wileńszczyzną”.
 5. „Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe”, Warszawa 27-28 czerwca 2014. Referat: Ententa Bałtycka wobec sytuacji politycznej w Europie w latach 1936-1938″.
 6. „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, Olsztyn 13-14 września 2014. Referat: „Idea narodowa na Litwie (Lietuvių Tautininkų Sąjunga) a polityka zagraniczna Litwy w okresie międzywojennym”.
 7. „Przestrzeń w kulturze współczesnej”, Bydgoszcz 27-28 maja 2015. Referat: „Wilno w przestrzeni pamięci litewskiej i polskiej na podstawie artykułów prasowych od            początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej”.
 8. „Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach”, Olsztyn 17-18 września 2015. Referat: ” Pogranicze polsko-litewskie w województwie wileńskim w latach 1920-1939″.
 9. I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej „25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową 1939-1945. Ludzie, instytucje, wydarzenia”, Toruń 12-13 listopada 2015. Referat: „Okręg Wileński Armii Krajowej w 1943 r. na podstawie raportów polskiego podziemia”
 10. „Values in Literature and Art III”, Brno 30-31 sierpnia 2016. Referat: „Obraz wielokulturowego Wilna w okresie międzywojennym w dyskursie polskim poprzez działalność Uniwersytetu Stefana Batorego”
 11. „Cichociemni. Historie bohaterów”, Toruń 9 listopada 2016. Referat: „Działalność cichociemnych na Wileńszczyźnie w latach 1942-1944”
 12. „Эпоха „великих потрясений” в литературе, языке и культуре. XXX Фетовские чтения”, Kursk 30 czerwca – 1 lipca 2017. Referat: „Образ революции в работах профессора Виленского университета Марьяна Здзеховского”.
 13. V Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu. Polityka chaosu”, Wrocław 21-23 września 2022. Referat: „Pamięć a polityka. Stosunki polsko-litewskie w czasie II wojny światowej”
 14. „W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową”, Kraków 27-28 października 2022. Referat: „Litewskie podziemie niepodległościowe o relacjach z Polską (na podstawie litewskiej prasy podziemnej z okresu II wojny światowej)”.
 15. Seminarium naukowe „Kampania polska 1939 r. – synteza”, Akademia Sztuki Wojennej 1 grudnia 2022. Przedstawienie wyników badań nad stanem literatury dotyczącej stosunku mniejszości litewskiej w II Rzeczpospolitej do władz politycznych i wojskowych od jesieni 1938 r. do końca sierpnia 1939 r.
 16. Recenzja książki: Gintautas Surgailis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija, Lietuvos kariuomenės gudų kariniai daliniai 1918-1923 m., Vilnius 2020, 306 stron, „Przegląd Środkowo-Wschodni”, t. 7/2022.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tyrani i tyranie w literaturze, kulturze i języku”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 7 września 2023. Tytuł referatu: Prasa litewska o relacjach z Moskwą na rok przed aneksją Litwy przez ZSRR.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W szponach dwóch totalitaryzmów. Wileńszczyzna i jej mieszkańcy (1939-1956)”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 30 listopada 2023. Tytuł referatu: „Patriotyzm i wola walki – tworzenie i rozbudowa wileńskiego ośrodka ruchu oporu. Z materiałów ks. Kazimierza Kucharskiego SJ znajdujących się w Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie”.
 19. Recenzja książki:  JUOZAS URBŠYS, LIETUVA LEMTINGAISIAIS 1939–1940 METAIS, LEIDYKLA „BRIEDIS”, VILNIUS 2021, 304 s., „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 16/ 2023.
 20. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach realizacji projektu naukowego „Kampania polska 1939 roku – synteza”, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 14 grudnia 2023.