dr Olga Lesicka

   

Koordynator ds. języka białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego
Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

adiunkt

e-mail: o.lesicka@uw.edu.pl
pok. 314, dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0003-3780-3133

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister nauk humanistycznych, Filolog rusycysta, 1993
Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Magister, tłumacz-referent języków angielskiego i niemieckiego (specjalizacja – międzynarodowe stosunki gospodarcze), 2000
Wydział Tłumaczy,  Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny,

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2013

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

Uczestnictwo w projektach unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”:

  1. Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”;
  2. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Językoznawstwo – translatoryka, zapożyczenia terminologiczne,
  • kulturoznawczy aspekt procesu zapożyczeń językowych, język i procesy jego rozwoju w aspekcie kulturoznawczym,
  • JOS – językowy obraz świata.

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  1.  17-18 listopada 2011, Międzynarodowa konferencja naukowa (Warszawa, Polska) Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia. Jubileusz z okazji X-lecia założenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, wystąpienie: Rola zapożyczeń jako elementu kontaktów językowych w rozwoju języków narodowych. Na przykładzie kalk frazeologicznych w języku rosyjskim.
  1. 20-25.09.2010, Międzynarodowa konferencja naukowa (Płock, Polska), International conference „Education, science and economics at universities. Integration to international educational area”, September 20-25, 2010 Płock, Poland /Международная конференция „Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в международное образовательное пространство”, 20-25 сентября 2010, Плоцк, Польша, udział w publikacji pokonferencyjnej: Language as a factor integrating the e-global educational space.
  1. 17-18 marzec 2008, Międzynarodowa konferencja naukowa (Warszawa, Polska), International Language Teaching Conference: seeking most effective methods at different levels organisation, methodology, tools: Independent University of Business, Public Administration and Computer Technology in Poland, Warsaw/Poland, 17-18 March 2008, wystąpienie: English for Specific Purposes – the Key Instrument of Worldwide Communication.