dr Olga Lesicka

 

Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: o.lesicka@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0003-3780-3133

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister nauk humanistycznych, Filolog rusycysta, 1993
Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Magister, tłumacz-referent języków angielskiego i niemieckiego (specjalizacja – międzynarodowe stosunki gospodarcze), 2000
Wydział Tłumaczy,  Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny,

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2013

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

Uczestnictwo w projektach unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”:

 1. Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”;
 2. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Językoznawstwo – translatoryka, zapożyczenia terminologiczne,
 • kulturoznawczy aspekt procesu zapożyczeń językowych, język i procesy jego rozwoju w aspekcie kulturoznawczym,
 • JOS – językowy obraz świata.

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 14-16 maja 2015, Międzynarodowe Forum GLOBE 2015, East-West European Forum on Discourse, Warszawa. Temat wystąpienia: The impact of the contemporary civilizational phenomena on the development of the languages for special purposes (based on the example of English terminological loanwords in Russian economic texts).
 2. 25-26 maja 2015, Międzynarodowy Kongres – International Congress of Numanities, International Semiotics Institute, Kowno, Litwa. Temat wystąpienia: Semiotic aspect of the intellectualization of a standard literary language.
 3.  15-16 października 2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “… iż swój język mają” – w poszukiwaniu tożsamości językowej, Uniwersytet Gdański. Temat wystąpienia: Kreatywna i poznawcza rola języka w tworzeniu pojęć określających zjawiska współczesności.
 4. 22-23 października 2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki)”, Instytut Rusycystyki UW. Temat wystąpienia: Semiotyczne spojrzenie na język w pracach naukowców polskich i rosyjskich – krótki przegląd wybranych koncepcji badawczych.
 5. 19-20 maja 2016, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mikołaj Karamzin i jego czasy/Николай Карамзин и его время”, Instytut Rusycystyki, UW. Temat wystąpienia: Zapożyczenia anglojęzyczne w języku rosyjskim na tle kontaktów historyczno-językowych między Rosją a Europą zachodnią w XVIII i XIX wieku.
 6. 2 czerwca 2016, udział w seminarium Namysł nad semiotyką, cz. I, organizowanym przez Pracownię Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Prezentacja: Semiotyczny wymiar intelektualizacji języka ogólnoliterackiego.
 7. 30-31 sierpnia 2016, 11 Międzynarodowa Konferencja „Wartości w literaturze i sztuce”, Brno, Czechy. Temat wystąpienia: Язык как выразитель национальных ценностей – проблемы и вызовы в эпоху глобальной унификации.
 8. 12-13 września 2016 r., LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zielona Góra „Norma a język i językoznawstwo”. Temat wystąpienia: Norma jako czynnik porządkujący czy ograniczający rozwój języków specjalistycznych – rozważania na podstawie przeprowadzonych badań nad zapożyczeniami terminologicznymi w rosyjskim języku ekonomii.
 9. 15-17 marca 2017, on-line konferencja „Современный русский язык в теории и практике”. Temat wystąpienia: О некоторых особенностях функционирования и развития современного русского языка. Лингводидактический аспект.
 10.  26-30 czerwca 2017, 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics „Cross-Inter-Multi-Trans”. Moderowanie sesji pt. Semiotics and Semiotics. Temat wystąpienia: Transformation of verbal signs as a result of interaction between language systems.
 11. 18-19 września 2017 r., LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Łódź, „Źródła w badaniach językoznawczych”. Temat wystąpienia: Rola źródeł w badaniach nad zapożyczeniami terminologicznymi.
 12. 12-13 października 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “… mówię więc (kim?) jestem” – w poszukiwaniu tożsamości językowej, Uniwersytet Gdański. Moderowanie sesji w sekcji międzynarodowej. Temat wystąpienia: Zapożyczenia językowe – niebezpieczeństwo unifikacji czy impuls do rozwoju współczesnych języków narodowych?
 13. 14-16 czerwca 2018, 2nd International Conference „Semiosis in Communication. Differences and similarities”, Bukareszt, Rumunia. Temat wystąpienia: Terminological signs in non-technical communication. The role of context bin semantic and pragmatic changes of a sign.
 14. 17-18 września 2018 r., LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Gdańsk, Kontakty językowe: historia i współczesność. Temat wystąpienia: Rola kontaktów językowych w kształtowaniu się współczesnych systemów terminologicznych. Na przykładzie terminologii ekonomicznej w języku rosyjskim.
 15. 17 maja 2019 r., Rozwój gospodarczy Europy – kierunki, bariery, konsekwencje, SGGW, Warszawa. Temat wystąpienia: Język jako pomoc czy bariera w rozwoju ekonomiczno-społecznym Europy?
 16. 16-17 września 2019 r. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Częstochowa, Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki. Temat wystąpienia: Trudności terminologiczne w budowaniu klasyfikacji zebranego materiału językowego w postaci zapożyczeń w językach specjalistycznych.
 17. 21-22 listopada 2019 r. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mówię, więc (kim?) jestem – w poszukiwaniu tożsamości językowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Temat wystąpienia: Terminy w kontekstach pozaspecjalistycznych jako sposób interpretowania rzeczywistości. Przyczynek do badań nad pragmatyką językową.