prof. dr hab. Joanna Getka


Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Koordynator ds. ECTS
profesor

e-mail: j.getka@uw.edu.pl
pok. 2.614, dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0001-5857-7257

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE ORAZ DOKTORSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie filologii białoruskiej, 2002
Katedra Filologii Białoruskiej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowianskich, Uniwersytet Warszawski

Magister w zakresie filologii rosyjskiej, dyplom z wyróżnieniem, 2004
Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowianskich, Uniwersytet Warszawski
Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, stypendium MEN, 2002

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2008
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2013
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Profesor nauk humanistycznych, 2021
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Doktor honoris causa, 2022
Żytomierski Uniwersytet Państwowy, im. Iwana Franki

MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

 • 03-07.2002 studia w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, stypendium MEN
 • 4-7.12.2010 Program Erasmus + typu STA w: Institut für Slavistik, Universität Hamburg
 • 18-23.04.2016 Program Erasmus + typu STA w: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, sezione di Studi Slavi e dell’Europa Centro-Orientale
 • 23.04-28.04.2017 Program Erasmus + typu STA w: Prof. Dr. Assen Zlatarov University, Bourgas, Bulgaria
 • 29.04-5.05.2018 Program Erasmus + typu STA w: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo Departament of Russian Studies
 • 14-18.05.2018 Program Erasmus + typu STA w: Filološki fakultet, University of Belgrad
 • 14.04-19.04.2019 Pobyt typu STA w ramach programu Erasmus+ w Prof. Dr. Assen Zlatarov University, Bourgas, Bulgaria

ORGANIZACJA DYDAKTYKI

 • Współautor i koordynator merytoryczny projektu kierunku studiów II stopnia: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanego na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), oś III, ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00. Kwota realizacji projektu: 409 900 PLN. Realizacja: 1.10.2019-30.09.2021
 • Współautor i koordynator merytoryczny projektu studenckiej letniej szkoły pt. Polsko-ukraińska Szkoła Letnia: Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności / Польсько-українська літня школа “Польсько-українське культурне пограниччя: від Ренесансу до сучасності na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00. Kwota realizacji projektu: 74 377 PLN, Realizacja: 27.06-06.07.2019
 • Współautor i koordynator merytoryczny projektu studenckiej letniej szkoły pt. KULTURA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC TOTALITARYZMU na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00. Kwota realizacji projektu: 80 584 PLN, Realizacja: wiosna 2021
 • Współautor i koordynator merytoryczny programu doskonalenia dydaktycznego dla pracowników naukowowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pt. Skuteczne komunikowanie się na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5, Dofinansowanie 70 780 PLN. Realizacja: 17.02.2020-31.03.2021

NAGRODY, GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

 • 2006-2007 Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 1H01D 024 30). Tytuł grantu: Charakterystyka języka „Nauk Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w.
 • 31 maja 2011 Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, przyznana przez Komisję Konkursową Wydziału Lingwistyki Stosowanej (WLS 3/16/2011).
 • 2013-2016 Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata-4 (Nr 2012/07/D/HS2/03672). Tytuł projektu: „Ruskojęzyczne” wydania bazyliańskie (XVIII w.).
 • 2013-2016 Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca; decyzja NR 0250/E-343/STYP/8/2013
 • 2019     Nominacja do nagrody im. Iwana Franki (Instytucja zgłaszająca: Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowy za książkę U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie (XVIII wiek), http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH EUROPEJSKICH I INNYCH MIĘDZYNARODOWYCH 

2003-2007 Uczestnik programu Pogranicza Białorusi: historia, kultura, język Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (MSH OBTA UW).

Udział w sesjach związanych z programem:

 • 11 – 31.05.2003 „Pogranicze białorusko–ukraińsko–polskie” (Warszawa–Mozyrz)
 • 20 VI – 10 VII 2004 „Pogranicze białorusko–rosyjskie” (Warszawa–Gorki k. Mohylewa)
 • 19.06– 2.07.2005 „Białoruś i jej pogranicza: historia, kultura, język” (Supraśl)
 • 3 – 8.04.2006  „Pogranicza Białorusi” (Warszawa)
 • 20 – 30.11.2006 Sesja „Pogranicza Białorusi” cz. II (Warszawa)

Studia z zakresu historii, kultury i literatury Białorusi i Ukrainy w ramach sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (MSH OBTA UW).

 • 03 – 17.11.2003 „Historia, język i kultura Białorusi: pomiędzy tradycja a uniwersalizmem” (Mińsk)
 • 3 – 13.09.2004 „Dialektologia polska i ukraińska” (Lwów)
 • 26.03– 8.04.2006 „Kontakty językowe polsko-ukraińskie” (Warszawa)
 • 15 – 25.04.2007 „Kontakty językowe polsko–wschodniosłowiańskie” (Warszawa)

CZŁONKOWSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH GRUPACH BADAWCZYCH

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH, KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

 • 2016-2019 Redaktor naczelny i członek Rady Naukowej czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” ISSN: 1898-4215 | E-ISSN: 2544-3143
 • 2019- Z-ca redaktora naczelnego i członek Rady Naukowej czasopisma „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” ISSN: 1898-4215 | E-ISSN: 2544-3143
 • 2016-2019 Założyciel, redaktor naczelny i członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Środkowo-Wschodni” ISSN 2545-1324, ISSN 2543-618X
 • 2019- Z-ca redaktora naczelnego i członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Środkowo-Wschodni” ISSN 2545-1324, ISSN 2543-618X
 • Członek Rady Redakcyjnej i Naukowej czasopisma: „Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Філологічні Науки”. Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998. ISSN 2076-6173
 • Członek Rady Redakcyjnej i Naukowej czasopisma „Visnyk Uniwersytetu Lwowskiego. Seria dziennikarska”.
 • Członek Rady Redakcyjnej i Naukowej czasopisma „Українська полоністика” http://polonistyka.zu.edu.ua/
 •  Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów „Polyslav”

CZŁONKOWSTWO W ZESPOŁACH EKSPERCKICH

 • Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie par. 2 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia Nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w sprawie ekspertów zewnętrznych NAWA.
 • Ekspert i juror konkursu: Міжнародної премії імені Івана Франка http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/06/08/polozhennya-pro-mizhnarodnu-radu-ekspertiv-mizhnarodnoji-premiji-im-i-franka/.
 • Współtwórca i członek Rady Naukowej Konkursu na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Humanistycznych i Teologicznych w kadencji 2020-2024 https://www.pka.edu.pl/lista-ekspertow-i-sekretarzy/

POPULARYZACJA NAUKI

 • 2019 – Współtwórczyni i organizatora cyklu spotkań w Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy. „Terra incognito: Białoruś i Ukraina, tak blisko, ale wciąż daleko”

 

DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA

 • 2008-         koordynator ds. programu Erasmus w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • 2008-         koordynator ds. ECTS w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • 2008-2013     koordynator programu nauczania języka rosyjskiego w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • 2012         członek Komisji Rektorskiej ds. Programów Kształcenia w obszarze nauk humanistycznych zgodnie z zarządzeniem Rektora UW NR 13 z dnia 12 marca 2012
 • 2012         członek doraźnej Komisji Dziekańskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, WLS – 008 / 7 / 2012
 • 2012- 2015     członek Komisji Oceniającej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2013-2015     członek Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • 2013-2015     członek Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014-2018     przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016-     członek Komisji ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016-     przewodniczący Komisji Konkursowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016-     członek Komisji ds. Budżetu i Finansów Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2017-     członek Komisji Weryfikacyjnej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Rady Naukowej dyscypliny językoznawstwo (kadencja 2019-2020)

 

DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE

 • Kurs: Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa, Uniwersytet Warszawski 20.02.2014
 • Szkolenie: „Dydaktyka akademicka – nowe wyzwania metodyczne i organizacyjne”. Warsztaty dydaktyczne UW, Sękocin Stary, 11-13.09.2019 r.
 • Szkolenie: „Prowadzenie szkoleń on-line z wykorzystaniem narzędzi Google”. UW, Warszawa, 16.06.2020

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • kultura i literatura Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski XVIII wieku
 • drukarstwo zakonne
 • językoznawstwo historyczne i porównawcze
 • pogranicza językowe
 • onomastyka słowiańska

 

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 20 – 22 II 2004 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Filologów (Talin, Estonia) wystąpienie: Активный и пассивный словообразовательный потенциал русского языка (на примере форм субъективной оценки личного имени)

2) 15-16 XI 2004 Międzynarodowa konferencja naukowa „Пограничье – исторический и культурно-антропологический аспекты” (Charków) wystąpienie: Uwagi o języku, samoświadomości i przynależności narodowej mieszkańców pogranicza białorusko-rosyjskiego

3) 17-18 XI 2004 Konferencja „Літаратурнае Палессе ў лёсах і постацях” (Mozyrz). Wystąpienie: „Ludzie na błotach” – 60 lat później

4) 8.-10.12. 2004 Udział w XIV Zjeździe Młodych Językoznawców Šintava pri Seredi. Wystąpienie: Słowotwórstwo zdrobniałych męskich imion osobowych we współczesnym j.rosyjskim.

5) 27-29 I 2005 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Воображая пограничье: модели, идентичности, репрезентация” (Mińsk) wystąpienie: Язык Белоруссии, как страны пограничья.

6) 17 – 19 II 2006 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Filologów (Talin, Estonia) wystąpienie: K вопросу о языке, самоидентичности и национальной принадлежности жителей белорусско-русского пограничья

7) 27-28 XI 2008 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesny dyskurs naukowy o kształtowaniu się języka i literatury narodowej w przestrzeni pomiędzy Niemcami/Austrią, Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją” (Warszawa), wystąpienie: Twórczość Juliana Dobryłowskiego jako przyczynek do dyskusji o początkach ukraińskiego języka literackiego na ziemiach zachodnioukraińskich

8) 19-21 II 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця XIX – початку XX ст. і сучасна рецепція його добі” (Czerniowce, Ukraina), wystąpienie: Na drodze do stworzenia normy współczesnego ukraińskiego języka literackiego w Galicji i na Bukowinie.

9) 29-30 VI 2009 XIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Dialog kultur. Z dziejów kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich. Język, kultura, literatura” (Olsztyn), wystąpienie: Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (do końca XVIII wieku).

10) 19-20 XI 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym” (Warszawa), wystąpienie: Polskojęzyczne druki bazylianów wileńskich (1628-1795).

11) 26 XI 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Особенности сосуществования диалектной и кодифицированной форм языка в славяноязычной среде” (Moskwa), wystąpienie: «Каждому народу свой язык хорош», или об отношении к своему идиому жителей белорусско-российского пограничья.

12) 18-19 XI 2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola monastyrów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach IX-XX” (Kraków), wystąpienie: Drukarnia bazylianów w Poczajowie – pomost międzykulturowy, ośrodek krzewienia kultury rodzimej.

13) 26-27 V 2011 XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu historycznego” (Zielona Góra), występienie: Patriotyczna spuścizna bazylianów. Polskojęzyczne druki bazyliańskie z lat 1790-1795.

14) 27-28 VI 2011 XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, literackie, językowe (fakty, stereotypy, mity)” (Olsztyn), wystąpienie: „Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie prostej mowy XVIII wieku (na materiale Nauk parafialnych Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794).

15) 25-25 IX 2011 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód – Zachód” (Słupsk), wystąpienie: „Na skrzyżowaniu kultur”. Druki typografii bazyliańskich (XVIII w.).

16) 15-16 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny” (Łódź), wystąpienie: Polonizny w prostej mowie XVIII wieku.

17) 17-18 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia – zbliżenia (Warszawa), wystąpienie: W służbie Rzeczypospolitej. Druki kalendarzowe a kształtowanie postawy obywatelskiej.

18) 22-23 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Polityka w języku i kulturze” (Piotrków Trybunalski), wystąpienie: Wokół reform Sejmu Czteroletniego 1788-1792. Bazyliańskie druki społeczno-polityczne wydane w okresie poprzedzającym zwołanie obrad.

19) 24-26 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze (Przemyśl – Rzeszów). Wystąpienie: Druki kalendarzowe jako źródło do badania poezji okolicznościowej (na materiale XVIII-wiecznych kalendarzy bazyliańskich).

20) 25-26 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Narracja i pamięć (Warszawa): wystąpienie: Bunt Emiliana Pugaczowa 1773-1775 oczami świadka wydarzeń, Karola Lubicza Chojeckiego.

21) 28-29 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa): Польша – Россия: диалог культур. Wystąpienie: Imperium Rosyjskie oczami zesłańca barskiego Karola Lubicz-Chojeckiego.

22) 9-10 V 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz Świętości – Świętość w Obrazie (Szamotuły). Wystąpienie: „Ruska prosta mowa” jako język sacrum (na materiale osiemnastowiecznych tekstów z drukarni bazyliańskiej w Poczajowie).

23) 29 V-1 VI 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Folklor, regionalizm, etniczność w językach, literaturach i kulturach słowiańskich (Bielsko-Biała). Wystąpienie: Kalendarze bazyliańskie – nośnik czy prześmiewca przesądów?

24) 5-7 IX 2012 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav. Wystąpienie: „Prosta mowa” XVIII wiecznego zabytku piśmiennictwa religijnego „Nauki parochialnija” Poczajów 1794.

25) 6-8 IX 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo duchowe śww. Cyryla i Metodego, Język. Literatura. Kultura. Historia (Białystok). Wystąpienie: Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w „Naukach Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w.

26) 17-18.IX.2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język – Wielokulturowość – Tożsamość – konferencja” (Bydgoszcz). Wystąpienie: Po naszemu. Rola drukarni bazyliańskiej w Poczajowie w rozwoju języka ukraińskiego.

27) 17-22 IX 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) (Grodno-Białystok), Wystąpienie: Przesądy w drukach bazyliańskich

28) 13.X.2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций (Szczecin). Wystąpienie: My – oni. Polacy Rosjanie i nierosyjskie narody Imperium Rosyjskiego w pamiętniku Karola Lubicz Chojeckiego.

29) 7-8 XI 2012 III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur” (Warszawa). Wystąpienie: Rola typografii bazyliańskiej w Poczajowie w upowszechnianiu wzorców kultury zachodniej i rodzimej na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (XVIII w). 

30) 8-9 XI 2012 III Наукова конференція: Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві, (Kijów, Ukraina). Wystąpienie: Українськая мова почаївського стародруку «Науки парохіяльнія» (1794).

31) 29-30 XI 2012 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury. (Warszawa). Wystąpienie: Rola drukarni w Poczajowie w rozwoju języka i kultury ukraińskiej (XVIII w.).

32) 5-7 XII 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Książka – Dokument – Informacja (Wrocław). Wystąpienie: W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych odbiorców (na materiale wydań typografii bazyliańskich).

33) 21-22 V 2013 V Международнaя научно-практическая конференция Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее (Irkuck). Wystąpienie: К вопросу о роли василиан в развитии украинской культуры XVIII века.

34) 21-22 V 2013 XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra) Wystąpienie: Konfederacja barska w polskojęzycznych drukach końca XVIII wieku (na materiale druków bazyliańskich).

35) 8 VI 2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций (Szczecin). Wystąpienie: Między wschodem i zachodem. Rola typografii bazyliańskich w upowszechnianiu zachodnioeuropejskich powieści oświeceniowych.

36) 28-29 VI 2013 XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy. Strategie (prze)życia na zesłaniu.

37) 11-14.09.2013 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Kijów). Morfologia XVIII-wiecznej „prostej mowy” (na materiale wybranych ruskojęzycznych wydań typografii bazyliańskich).

38) 18-19 września 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód – Zachód” (Słupsk), wystąpienie: Idee a wielojęzyczność i tożsamość kulturowa dawnych kresów wschodnich RP. Uwagi. Na materiale druków typografii bazyliańskich (XVIII w.).

39) 19-20.09.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee (Toruń), wystąpienie: Rosja w drukach wydanych w okresie Sejmu Wielkiego i rozbiorów Rzeczypospolitej (na materiale wydań drukarni bazyliańskich).

40) 19-21.09. 2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego innych narodów (Kalisz), wystąpienie:  Polacy dla Syberii. Wkład Polaków w rozwój i kolonizację azjatyckich części Imperium Rosyjskiego (XVIII w.).

41) 17-19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja: Translatio i Kultura (Warszawa), wystąpienie: Działalność tłumaczeniowa bazylianów (XVIII w.).

42) 18-19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (Warszawa), wystąpienie: Literatura przekładowa jako źródło badań języka starobiałoruskiego.

43) 19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Польща і східні католики: історія та культура (Przemyśl), wystąpienie: Книжки «наповнені модним товаром». Василіанські видання XVIII ст. світського характеру.

44) 5.12.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ukrainistyka: tradycje i współczesność (Warszawa), wystąpienie: Fonetyka „prostej mowy” XVIII wieku (na materiale wydań typografii bazyliańskich nurtu religijnego i świeckiego).

45) 17-21.03.2014 V Międzynarodowy Kongres Русский язык: исторические судьбы и современность (Moskwa), wystąpienie: Социокультурная роль василианских типографий 18 века на пограничных территориях Речи Посполитой.

46) 22-23.05.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir: Doświadczenia – Pamięć (Białystok), wystąpienie: Przed „pierwszą falą”. Losy zesłańców barskich: XVIII-wieczne świadectwa literackie.

47) 7.06.2014 IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej (Szczecin), wystąpienie: Rusko- i polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek) – charakterystyka tematyczna.

48) 24-25.06.2014 XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), wystąpienie: Medycyna ludowa w drukach bazyliańskich XVIIIw. Bazyliańskie porady lecznicze – ich wartość użytkowa i kulturoznawcza.

49) 3-5.09.2014 XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Budapeszt): Socjokulturowa rola drukarni bazyliańskich w XVIII wieku na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.

50) 15-16.09.2014 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe (Białystok), wystąpienie: Sfery użycia języków na terenach polsko-ruskiego pogranicza kulturowego w XVIII wieku.

51) 21-23.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze  (Białystok), wystąpienie: Lekarstwa, narzędzia i metody leczenia w domu w XVIII wieku (na materiale porad z druków bazyliańskich).

52) 14-15.05.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, wystąpienie: Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wierzenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek).

53) 5 czerwca 2015 V Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej (Szczecin), wystąpienie: Realia społeczno-kulturowe w „ruskojęzycznych” tekstach o charakterze religijnym (na materiale bazyliańskich XVIII-wiecznych teologii moralnych).

54) 14-16.09.2015 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Warszawa), wystąpienie: Leksyka świecka w ruskojęzycznych  drukach o charakterze religijnym XVIII wiek (na podstawie bazyliańskich „Teologii moralnych” XVIII w.)

55) 13-20.09.2015 XIII Kongres MAPRJAL (МАПРЯЛ) «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» (Granada, Hiszpania), wystąpienie: Россия и русский язык в польских изданиях XVIII века (на основании изданий василианских типографий).

56) 2-4.10.2015 V Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі) (Kowno, Litwa), wystąpienie: Базыліянскія маральныя тэалогіі (XVIII ст.) – распаўсюджванне ідэі Брэсцкай уніі на беларуска- ўкраінскіх землях

57) 29.10.2015 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Українство в контексті світових цивілізаційних процесів” (Kijów, Ukraina), wystąpienie: До питання про витоки формування українського громадянського суспільства: руськомовні василіанські «богословія нравоучітєльниє»  XVIII століття

58) 3.06.2016 VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej (Szczecin), wystąpienie: Prosta mowa w tekstach o charakterze kaznodziejskim w XVIII wieku (na podstawie wydań Ziarna Słowa Bożego w drukarniach bazyliańskich).

59) 23.24.06.2016 XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), wystąpienie: Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wiek (na podstawie wydań Trebników w drukarniach bazyliańskich)

60) 4-11.09.2016 XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Moskwa), wystąpienie: Prosta mowa w tekstach liturgicznych XVIII wiek (na podstawie wydań drukarni bazyliańskich).

61) 7-9.10.2016 V Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі) (Kowno, Litwa), wystąpienie: „Рускамоўныя” выданні супрасльскай друкарні рэлігійнага характару (XVIII ст.) – не ўлічаныя элементы ў даследаванні гісторыі беларускай культуры

62) 18–19.10.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna (Łódź), wystąpienie: Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (Czyn jerejskogo nastawljenija, Poczajów 1776)

63) 17-19.11.2016 Międzynarodowa Konferencja Yкраїністика і слов’янський світ (Belgrad, Serbia), wystąpienie: Пісні як джерело досліджень української мови (на матеріалах пісень з василіанських видань XVIII століття)

64) 30.11-01.12.2016 Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim (Warszawa), wystąpienie: Bazyliańskie teologie moralne – wędrówka idei unii brzeskiej na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej (XIII wiek)

65) 23-24.03.2017 Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (Warszawa), wystąpienie: Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie (XVIII) – znaczenie w rozwoju kultury białoruskiej i ukraińskiej

66) 22-23.05.2017 XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Языки, литературы и культуры восточных славян в аспекте исторического развития” (Zielona Góra), wystąpienie: Kwestie społeczno-wychowawcze w ruskojęzycznych drukach bazyliańskich (XVIII wiek)

67) 24.05.2017 VІІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень (Kijów, Ukraina), wystąpienie: На шляху до національного відродження: руськомовні василіанські друки (XVIII століття)

68) 28-29.06.2017 XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), wystąpienie: Realia obyczajowe w “ruskojęzycznych” drukach bazyliańskich (XVIII wiek).

69) Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną (Białystok 14–15 września 2017 r.), wystąpienie: Białoruski i ukraiński wariant prostej mowy XVIII wieku (na materiale bazyliańskich ruskojęzycznych teologii moralnych z Supraśla, Uniowa i Poczajowa).

70) 14–17.09.2017 International Scholarly Conference Order of the Holy Basil the Great: history, present, perspective. Towards the 400th anniversary of the Basilian Order of St. Josaphat (Lviv), wystąpienie: Суспільне значення руськомовних видань василіянських друкарень ХVІІІ століття. http://www.osbm.org.ua/index.php/2014-11-26-09-44-45/novyny-provintsii/4025-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-pro-chyn-sv-vasyliia-velykoho-den-druhyi

71) 15-17.09.2017 VI Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі) (Warszawa, Polska), wystąpienie: Роль супрасльскага рускамоўнага друку (XVIII cт.) ў фарміраванні культурнай ідэнтычнасці беларусаў

72) 6-7 października 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa W Dialogu z Europą (Warszawa), panelista w dyskusji panelowej: Między Wschodem i Zachodem. Prawosławie i unia.

73) 16-17.10 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe (Supraśl) wystąpienie: Między Wschodem i Zachodem. Ruskojęzyczne bazyliańskie teologie moralne (XVIII wiek) a postanowienia Synodu Zamojskiego.

74) 19-21.10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Translatio i historia idei (Warszawa), wystąpienie: „Z dodaniem wyraźniejszego morału, dla łatwiejszego ludzi prostych i nieuków zrozumienia.” Ruskojęzyczne adaptacje tekstów o charakterze dogmatyczno-moralizatorskim (na materiale wydań drukarni bazyliańskich XVIII wiek).

75) 20-21.10.2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Charków), wystąpienie: Василіянські руські друковані видання релігійного характеру (Почаїв, XVIII сторіччя) як джерело для дослідження української культури.

76) 11.11.2017 Międzynarodowy Okrągły Stół: Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejui skirtas renginys (Biblioteka Narodowa im. Martyno Mažvydo, Wilno, Litwa), wystąpienie: Vilniaus bazilijonų vienuolyno knygos lenkų kalba (XVIII a.).

77) 16-17.03.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі. (Да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі) (Warszawa), wystąpienie: Język białoruski XVIII wieku – postulaty badawcze (sesja plenarna).

78) 5-6.04.2018 II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Warszawa), „Brakujące ogniwo” – prosta mowa XVIII wieku

79) 28-29.06.2018 XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), Rola tekstów o charakterze religijnym w poznaniu żywego języka ruskojęzycznej ludności dawnej Rzeczypospolitej (na materiale tekstu Bohosłowije nrawouczytelnoje, Poczajów 1751). Uwagi o fonetyce.

80) 19-25.08.2018 Kongres Slawistów (Belgrad) Ruskojęzyczne wydania drukarni supraskiej o charakterze religijnym (XVIII wiek) – pominięty element w badaniach nad historią kultury białoruskiej)

81) Konferencja naukowa: OD ZWOJU DO E-BOOKA KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH (Kraków, 15-16.10.2018), Kulturotwórcza rola bazyliańskich wydań teologii moralnej z XVIII wieku

83) 28-29.11.2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oświecenie nieoświecone (Wrocław), wystąpienie: Ruskojęzyczne druki bazyliańskie o charakterze religijnym jako źródło do badań kształtowania się tożsamości społeczności unickiej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

84) 7-8.12.2018 r Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala” (Łódź). Charakterystyka głosek [t] i [d] w wydaniach teologii moralnej z XVIII wieku (na materiale tekstów z Supraśla, Uniowa i Poczajowa).

85) 9–10 maja 2019 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Św. św. Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian” (Lublin). Znaczenie poczajowskich druków o charakterze religijnym dla poznania żywego języka ruskojęzycznej społeczności unickiej dawnej Rzeczypospolitej

87) 6-7.06.2019 XII Sympozjum polsko-ukraińskie dedykowane Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w roku jubileuszu 70. urodzin pt. Pogranicza językowe i kulturowe na obszarach Słowiańszczyzny (Włodawa-Wola Uhurska). Między Wschodem i Zachodem: kulturotwórcza rola bazyliańskich wydań teologii moralnej w XVIII w.

87) 25-27.06.2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, dedykowana Profesorowi Michałowi Sajewiczowi w roku jubileuszu 70. Urodzin (Wisznice). Wystąpienie: Druki o charakterze religijnym jako świadectwo języka białoruskiego XVIII wieku (na materiale wydań bazyliańskich drukarni z Supraśla i Wilna)

88) 26-27.06.2019 XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna (Olsztyn). Wystąpienie: Rola tekstów o charakterze religijnym w poznaniu żywego języka ruskojęzycznej ludności dawnej Rzeczypospolitej (na materiale wydań Ecphonemata liturgiey greckiey z Wilna i Poczajowa w XVII-XVIII wieku).

89) 27-29.09.2019 VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі) (Wilno), wystąpienie: Druki bazyliańskie z Supraśla i Wilna jako źródło poznania prostej mowy

90) 19-20.09.2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Сміхова культура середньовічної і ранньомодерної України (Charków, Ukraina), wystąpienie: Гумор як дидактичний інструмент (на матеріалі друків базиліанських типографії XVIII ст.)

91) 9.04.2020 9 Онлайн семінар програми „Київське християнство”, кафедри філології та кафедри нової і новітньої історії України: Мова “Зерцала богословіи” Кирила Транквіліона Ставровецького, wystąpienie: Recepcja Zercała Bohosłowiaja Cyryla Trankwiliona.