Program studiów I stopnia

KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Studia I stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone podstawom teorii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Integralną częścią programu studiów licencjackich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów licencjackich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki, przede wszystkim na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych – Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych także w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w kampusie UW Służew, w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4.


KIERUNEK: STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

SPECJALIZACJA: KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata studiów studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów składa się z 78 przedmiotów z czego aż 51 stanowią przedmioty do wyboru. Pozwala to studentom i studentkom na dostosowywanie programu studiów do swoich zainteresowań. Liczba przedmiotów na poszczególnych semestrach przedstawia się następująco:  I 15, II 14, III 13, IV 15, V 12, VI 9.

Do planu studiów wchodzą przedmioty:

1. Przedmioty specjalnościowe – kulturoznawstwo

W ramach tej grupy realizowane są obowiązkowe dla wszystkich studentów i studentek przedmioty z zakresu wiedzy o teorii kultury, literatury, filmu, sztuki i komunikacji oraz metodologicznych i filozoficznych podstaw kulturoznawstwa:

Wiedza o literaturze, Wiedza o filmie, Historia filozofii, Wstęp do kulturoznawstwa, Teoria kultury, Historia sztuki: dzieła, twórcy, tendencje, Kultura pogranicza, Socjologia kultury, Kultura audiowizualna, Logika i semiotyka, Psychologia komunikacji I

2. Przedmioty specjalnościowe – Europa Środkowo-Wschodnia

W tej grupie przedmiotów omawiane są zagadnienia, dotyczące klasyfikacji i granic Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej historii i współczesności w kontekście zagadnień etnicznych, politycznych, religijnych i kulturowych:

Europa Środkowo-Wschodnia – koncepcja regionu, Etniczno-polityczna historia regionu, Religijno-kulturowa historia regionu, Etniczno-polityczna współczesność regionu, Religijno-kulturowa współczesność regionu, Historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Zagadnienia przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie, Zagadnienia przemian społeczno-politycznych we współczesnym świecie

3. Przedmioty specjalnościowe – języki i kraje regionu

Grupa przedmiotów składającą się z trzyletniej praktycznej nauki dwóch języków etnicznych regionu (białoruski, czeski, litewski, niemiecki, rosyjski, ukraiński) oraz z zajęć pozwalających na specjalizację z zakresu historii, współczesności, literatury kultury i sztuki dwóch krajów regionu:

Praktyczna nauka języka etnicznego regionu (PNJER) (x2), Warsztaty komunikacyjne (x2), Historia kraju regionu (x2), Historia literatury kraju regionu (x2), Historia kultury i sztuki kraju regionu (x2), Przedmiot fakultatywny KSI

Więcej na temat zajęć językowych w KSI można przeczytać tutaj.

4. Przedmioty specjalnościowe – zajęcia przygotowujące do zawodu

Grupa przedmiotów pozwalająca na wykorzystanie poznanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycie typowych umiejętności humanistycznych:

Coaching interkulturowy I, Warsztat humanisty I, Animacja kultury, Studium terenowe I, Proseminarium: edycja tekstów naukowych i wiedza o ochronie własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, przygotowanie pracy dyplomowej

5.Przedmioty ogólne kierunkowe

Do tej grupy należą przedmioty ogólne, które muszą zaliczyć wszyscy studenci studiów I stopnia Uniwersytetu Warszawskiego:

Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHP, Przedmiot ogólnouniwersytecki, Egzamin certyfikowany z języka obcego na poziomie B2

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2404, co daje 180 punktów ECTS.

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015