Program studiów I stopnia

KIERUNEK: STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

SPECJALIZACJA: KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata studiów studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów składa się z 78 przedmiotów z czego aż 51 stanowią przedmioty do wyboru. Pozwala to studentom i studentkom na dostosowywanie programu studiów do swoich zainteresowań. Liczba przedmiotów na poszczególnych semestrach przedstawia się następująco:  I 15, II 14, III 13, IV 15, V 12, VI 9.

Do planu studiów wchodzą przedmioty:

1. Przedmioty specjalnościowe – kulturoznawstwo

W ramach tej grupy realizowane są obowiązkowe dla wszystkich studentów i studentek przedmioty z zakresu wiedzy o teorii kultury, literatury, filmu, sztuki i komunikacji oraz metodologicznych i filozoficznych podstaw kulturoznawstwa:

Wiedza o literaturze, Wiedza o filmie, Historia filozofii, Wstęp do kulturoznawstwa, Teoria kultury, Historia sztuki: dzieła, twórcy, tendencje, Kultura pogranicza, Socjologia kultury, Kultura audiowizualna, Logika i semiotyka, Psychologia komunikacji I

2. Przedmioty specjalnościowe – Europa Środkowo-Wschodnia

W tej grupie przedmiotów omawiane są zagadnienia, dotyczące klasyfikacji i granic Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej historii i współczesności w kontekście zagadnień etnicznych, politycznych, religijnych i kulturowych:

Europa Środkowo-Wschodnia – koncepcja regionu, Etniczno-polityczna historia regionu, Religijno-kulturowa historia regionu, Etniczno-polityczna współczesność regionu, Religijno-kulturowa współczesność regionu, Historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Zagadnienia przemian polityczno-gospodarczych we współczesnym świecie, Zagadnienia przemian społeczno-politycznych we współczesnym świecie

3. Przedmioty specjalnościowe – języki i kraje regionu

Grupa przedmiotów składającą się z trzyletniej praktycznej nauki dwóch języków etnicznych regionu (białoruski, czeski, litewski, niemiecki, rosyjski, ukraiński) oraz z zajęć pozwalających na specjalizację z zakresu historii, współczesności, literatury kultury i sztuki dwóch krajów regionu:

Praktyczna nauka języka etnicznego regionu (PNJER) (x2), Warsztaty komunikacyjne (x2), Historia kraju regionu (x2), Historia literatury kraju regionu (x2), Historia kultury i sztuki kraju regionu (x2), Przedmiot fakultatywny KSI

Więcej na temat zajęć językowych w KSI można przeczytać tutaj.

4. Przedmioty specjalnościowe – zajęcia przygotowujące do zawodu

Grupa przedmiotów pozwalająca na wykorzystanie poznanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycie typowych umiejętności humanistycznych:

Coaching interkulturowy I, Warsztat humanisty I, Animacja kultury, Studium terenowe I, Proseminarium: edycja tekstów naukowych i wiedza o ochronie własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, przygotowanie pracy dyplomowej

5.Przedmioty ogólne kierunkowe

Do tej grupy należą przedmioty ogólne, które muszą zaliczyć wszyscy studenci studiów I stopnia Uniwersytetu Warszawskiego:

Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHP, Przedmiot ogólnouniwersytecki, Egzamin certyfikowany z języka obcego na poziomie B2

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2404, co daje 180 punktów ECTS.

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015