Nauka języków obcych w KSI

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKÓW ETNICZNYCH REGIONU (PNJER)

Praktyczna Nauka Języków Etnicznych Regionu (PNJER) oferowana przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (KSI) jest obowiązkowym przedmiotem kierunkowym na specjalizacji kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej prowadzonym w formie ćwiczeń. Zajęcia z PNJER nie są ogólnouniwersyteckimi lektoratami żetonowymi, realizowanymi przez inne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego (np. Szkołę Języków Obcych UW, Szkołę Języków Wschodnich UW itd.).

Zajęcia z PNJER składają się z dwóch elementów:

 • kursowej nauki języka, na poziomie dopasowanym do poziomów ESOKJ,
 • aspektów kulturoznawczych kraju regionu, z którego pochodzi dany język.

Spośród oferty językowej studenci i studentki wybierają dwa języki etniczne regionu na odpowiednim dla siebie poziomie. Aktualnie KSI proponuje praktyczną naukę języka białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Oferta języków może być zmienna w czasie w zależności od dostępności nauczycieli i wystarczającej do utworzenia grupy liczby studentów i studentek.

Zajęcia z każdego języka odbywają się dwa razy na tydzień. W trakcie całych studiów studenci i studentki mają obowiązek zaliczyć: na studiach I stopnia sześć semestrów z dwóch PNJER (6 x 2 x 60 = 720 godzin) a na studiach II stopnia cztery semestry z dwóch PNJER (4 x 2 x 60 = 480 godzin). Godzina akademicka to 90 minut.

Program specjalizacji kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej umożliwia rozpoczęcie nauki obu języków regionu od poziomu A1.1.  Kwalifikacja na odpowiedni poziom zaawansowania odbywa się:

 • samodzielnie, za pomocą narzędzi umieszczonych na stronie internetowej KSI (język niemiecki) oraz/lub:
 • na podstawie weryfikacji (test poziomujący, rozmowa kwalifikująca) przeprowadzanej przez prowadzącego w trakcie pierwszego tygodnia zajęć.

Obowiązek progresu i poziomy zaawansowania

Studenci i studentki studiów I i II stopnia są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich umiejętności językowych. W każdym kolejnym semestrze muszą zarejestrować się na zajęcia PNJER na poziomie wyższym niż w semestrze poprzednim. Skala znajomości języka przedstawia się następująco:

 • A1.1, A1.2,
 • A2.1, A2.2,
 • B1.1, B1.2,
 • B2.1, B2.2, B2.3,
 • C1.1, C1.2, C1.3,
 • C2.1, C2.2.

Każdemu poziomowi zaawansowania odpowiada odpowiednia część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Poziomy zaawansowania ulegają zmianie na wyższy w miarę następowania semestrów (tzn. grupa, która w semestrze zimowym była grupą A1.1, w semestrze letnim musi być grupą A1.2, a nie dalej pozostawać na poziomie A1.1 itd.). Studenci i studentki rozpoczynający naukę na poziomie A1.1 powinni opanować język etniczny regionu na poziomie co najmniej: B1.2 (studia I stopnia) lub A2.2 (studia II stopnia) i na tym poziomie zdać wewnętrzny egzamin końcowy.

Osobom, które znalazły się na nieodpowiednim (za wysokim lub na niskim) dla siebie poziomie, proponowana jest zmiana grupy na najbliższą ich poziomowi zaawansowania. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować materiał przewidziany dla danego poziomu. Wszelkie zmiany w zakresie PNJER jak:

 • pozostanie na tym samym poziomie zaawansowania na następny semestr,
 • zmiana poziomu zaawansowania danego języka w trakcie studiów na niższy lub wyższy,
 • zmiana grupy językowej tego samego poziomu po zamknięciu rejestracji na przedmioty,
 • zmiana języka na inny w trakcie studiów,

następują w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, Zastępcą kierownika KSI ds. studenckich oraz wymagają formy pisemnej.
Wzory podań

Egzaminy z PNJER (egzamin wewnętrzny KSI)

Każdy semestr zajęć kończy się zaliczeniem na ocenę, które zdobywa się na podstawie minimum trzech kolokwiów i dwóch prac pisemnych. Po każdym semestrze letnim jest przeprowadzany wewnętrzny egzamin cząstkowy z PNJER. Egzamin ma formę ustną i obejmuje całość materiału z danego roku. Ocena z egzaminu kontrolnego jest zarazem oceną końcową z  semestru letniego PNJER.

Jeśli dla studentów i studentek dany semestr letni jest jednocześnie ostatnim semestrem PNJER (tj. 6 semestr dla studiów I stopnia lub 4 semestr dla studiów II stopnia), to przystępują oni do wewnętrznego egzaminu końcowego z PNJER, składającego się z części pisemnej i ustnej. W tym przypadku egzamin obejmuje całość materiału ze wszystkich semestrów nauki. Ocena z egzaminu końcowego jest zarazem oceną końcową z ostatniego semestru PNJER. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane przez prowadzących zajęcia w porozumieniu z koordynatorami przedmiotu i odpowiadają omawianym na zajęciach treściom.

Egzamin końcowy z PNJER składa się z dwóch części:

 • część pisemna
  • rozumienie ze słuchu, praca pisemna oraz część gramatyczno-leksykalnej,
  • odbywa się dla wszystkich uczestników w jednym terminie,
  • czas trwania, forma zadań i maksymalna ilość punktów uzależnione są od poziomu kursu,
 • część ustna
  • dopuszczeni są studenci i studentki, którzy uzyskali co najmniej 60 proc. punktów z części pisemnej,
  • odbywa się nie wcześniej niż po upływie 2 dni od daty egzaminu pisemnego (w wyjątkowych przypadkach może odbyć się wcześniej),
  • czas trwania, forma zadań i maksymalna ilość punktów uzależnione są od poziomu kursu,

Egzamin końcowy przeprowadzany jest przez prowadzącego zajęcia, który ustala termin obu jego części. W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z materiałów pomocniczych. Z egzaminu sporządzany jest protokół, będący świadectwem przystąpienia studentów i studentek do egzaminu. Protokół ten przechowywany jest w sekretariacie KSI w odpowiednim, wyznaczonym do tego celu miejscu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu cząstkowego i końcowego reguluje Zarządzenie Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu.

WARSZTATY KOMUNIKACYJNE

Warsztaty komunikacyjne są obowiązkowym przedmiotem kierunkowym na specjalizacji kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej prowadzonym w formie ćwiczeń. Warsztaty komunikacyjne nie są ogólnouniwersyteckimi lektoratami żetonowymi.

Warsztaty komunikacyjne rozwijają umiejętności językowe i mają za zadanie ułatwić komunikację w języku etnicznym regionu w sytuacjach codziennych (np. zawieranie znajomości, kupowanie biletu, rezerwacja pokoju). Kursy koncentrują się przede wszystkim na poprawnym i płynnym konstruowaniu wypowiedzi ustnych, przekazują podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki w celu doskonalenia wymowy i rozumienia ze słuchu. W trakcie zajęć studenci i studentki uczą się najprostszych umiejętności tłumaczeniowych oraz uzyskują wiedzę o kulturowej i językowej specyfice danego kraju regionu.

Spośród oferty oferty językowej studenci i studentki wybierają dwa warsztaty komunikacyjne na odpowiednim dla siebie poziomie znajomości języka. Aktualnie KSI proponuje warsztaty z języka białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Oferta języków może być zmienna w czasie w zależności od dostępności nauczycieli i wystarczającej do utworzenia grupy liczby studentów i studentek.

Zajęcia z warsztatów odbywają się raz na tydzień. W trakcie całych studiów studenci i studentki mają obowiązek zaliczyć: na studiach I stopnia sześć semestrów z dwóch warsztatów komunikacyjnych (6 x 2 x 30 = 360 godzin) a na studiach II stopnia cztery semestry z dwóch warsztatów komunikacyjnych (4 x 2 x 30 = 240 godzin). Godzina akademicka to 90 minut.

LEKTORATY ŻETONOWE NA UW

Studenci i studentki studiów I stopnia po immatrykulacji na swój pierwszy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim otrzymują 240 wirtualnych żetonów, którymi mogą opłacić zajęcia z nauki języka obcego mające status ogólnouniwersyteckich lektoratów. Na zajęcia tego typu można zarejestrować się wyłącznie za pośrednictwem strony www.rejestracja.usos.uw.edu.pl Lektoraty prowadzi m. in. Szkoła Języków Obcych UW. Obowiązek zaliczenia lektoratów dotyczy wyłącznie studentów i studentki studiów I stopnia. Studenci i studentki, którzy rozpoczęli studia I stopnia:

 • przed rokiem akademickim 2016/2017 mają obowiązek zaliczenia 60-godzinny lektorat w III, IV, V i VI semestrze (4 x 60 = 240 godzin).
 • od roku akademickiego 2016/2017  studenci i studentki nie mają obowiązku zaliczenia lektoratów, jednak zachowują prawo do przyznanych żetonów. Można je wykorzystać na lektoraty języków obcych w innych jednostkach, np. w celu przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY UW Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B2 (egzamin zewnętrzny)

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia na Uniwersytecie Warszawski jest zdanie egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. Studenci i studentki wybierają dowolny język obcy z oferty ogólnouniwersyteckiej. Pomocą w przygotowaniu się do egzaminu mogą być lektoraty żetonowe. Więcej informacji na ten temat oraz przykładowe testy pod adresem: www.certyfikacja.uw.edu.pl.