Praktyki studenckie

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej organizuje praktyki, które stanowią integralną część studiów. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 90 godzin (tj. 2 tygodnie) za co otrzymuje 3 pkt. ECTS.

Celem praktyk studenckich w KSI jest:

-poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwój umiejętności jej wykorzystania;
-zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
-kształtowanie umiejętności komunikowania się w organizacji;
-doskonalenie umiejętności pracy własnej i pracy w grupie, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania;
-doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Praktyki mogą odbywać się w:

-jednostkach gospodarczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach oświatowych, kultury, instytucjach naukowo-badawczych i innych jednostkach organizacyjnych odpowiadających kierunkowi studiów.

Formy praktyk:

-praktyka zorganizowana – student korzysta z oferty Katedry (umowa o współpracy z Samorządem Rejonu Wileńskiego oraz ze „Studenckim Klubem Polskim” w Żytomierzu) lub z ofert praktyk dostępnych w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów UW;
-praktyka indywidualna – student samodzielne wybiera jednostkę, gdzie odbędzie praktyki i podpisuje umowę w sprawie odbywania praktyki oraz ramowy program praktyki za zgodą Pełnomocnika do spraw praktyk Katedry;
-zaliczenie praktyki może odbyć się na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych na okres co najmniej jednego miesiąca na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów;
-prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
-cele praktyki można osiągnąć w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu.

Przed rozpoczęciem praktyk student powinien uzyskać akceptację programu i terminu praktyk u Pełnomocnika do spraw praktyk w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Opiekunem praktyk w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej jest dr Joanna Kozłowska.

WAŻNE DOKUMENTY, ZWIĄZANE Z ODBYCIEM PRAKTYK w KSI EŚW: