Pracownia Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

ZESPÓŁ

prof. dr hab. Viachaslau Shved
dr hab. Joanna Getka – kierownik pracowni
dr hab. Jerzy Grzybowski
dr Rostysław Kramar
mgr Kamil Dwornik

Badanie historii kultury, literatury i języka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W ramach tego szeroko zakrojonego celu badawczego wydzielimy symetrycznie skonstruowane obszary badawcze, których zadaniem będzie uwypuklenie ważnych problemów związanych z badanym tematem. W tym kontekście najważniejszym będzie badanie wzajemnego funkcjonowania i przenikania się kultury polskiej i kultur białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej w okresie I Rzeczypospolitej i późniejszym (w kontekście tych procesów, których początków należy szukać w dawnej Rzeczypospolitej).

CELE

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów na temat dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej i jego przejawów w kulturach narodowych (białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej);
  • publikacja wyników badań członków pracowni w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych oraz publikacja monografii i syntez naukowych;
  • popularyzacja wiedzy na temat historii i kultury ziem wschodnich I Rzeczypospolitej poprzez tworzenie internetowej bazy pt. „Ludzie Kresów. Wybitne postacie wielonarodowego społeczeństwa ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej”;
  • działalność na rzecz integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej na pograniczu polsko-litewsko-białorusko-ukraińskim;
  • organizacja konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce kulturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem ziem wschodnich I Rzeczypospolitej;
  • czynne uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych;
  • zainteresowanie tematyką badawczą studentów starszych lat studiów i pomoc merytoryczna w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.