Pracownia Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

ZESPÓŁ

prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik pracowni
prof. dr hab. Viachaslau Shved
dr hab. Jerzy Grzybowski
dr Rostysław Kramar
dr Andrei Liuby, Belaruski Dziaržaŭny Universytet (Mińsk, Białoruś)
dr Aliona Liubaya, Respublikanski Instytut Vyšejšaj Školy (Mińsk, Białoruś)
mgr Marzena Grzybowska
mgr Viktar Korbut

 

Badanie historii kultury, literatury i języka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W ramach tego szeroko zakrojonego celu badawczego wydzielimy symetrycznie skonstruowane obszary badawcze, których zadaniem będzie uwypuklenie ważnych problemów związanych z badanym tematem. W tym kontekście najważniejszym będzie badanie wzajemnego funkcjonowania i przenikania się kultury polskiej i kultur białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej w okresie I Rzeczypospolitej i późniejszym (w kontekście tych procesów, których początków należy szukać w dawnej Rzeczypospolitej).

CELE

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów na temat dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej i jego przejawów w kulturach narodowych (białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej);
  • publikacja wyników badań członków pracowni w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych oraz publikacja monografii i syntez naukowych;
  • popularyzacja wiedzy na temat historii i kultury ziem wschodnich I Rzeczypospolitej poprzez tworzenie internetowej bazy pt. „Ludzie Kresów. Wybitne postacie wielonarodowego społeczeństwa ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej”;
  • działalność na rzecz integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej na pograniczu polsko-litewsko-białorusko-ukraińskim;
  • organizacja konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce kulturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem ziem wschodnich I Rzeczypospolitej;
  • czynne uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych;
  • zainteresowanie tematyką badawczą studentów starszych lat studiów i pomoc merytoryczna w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.