mgr Marzena Grzybowska

 

 

Sekretarz redakcji „Przeglądu Środkowo-Wschodniego”
asystent (grupa dydaktyczna)

e-mail: m.jaloza@uw.edu.pl | psw@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć


https://orcid.org/0000-0002-7116-7313

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii, specjalność nauczanie języka niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i literatury
09.1995 – 06.2000 Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, Białoruś;

Studia doktoranckie na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja
11.2000 – 09.2005 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkultorowych Europy Środkowo-Wschodniej;

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

07.2015 Kurs języka angielskiego dla nauczycieli EDWARDS Language School, Londyn
08.2014 Kurs języka angielskiego dla nauczycieli EASY School of Languages, Malta
08.2007 Kurs języka niemieckiego (w ramach stypendium DAAD) Szkoła Letnia w Uniwersytecie w Tybindze, Niemcy
06.2006, 02.2005, 10.2004, 12.2003 11.2002 Stypendium naukowo-badawcze realizowane w ramach stypendium „Forschungsservice und Internationale Beziehungen” na Uniwersytecie Wiedeńskim
07.2005 Stypendium naukowo-badawcze w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Niemcy
07.2001 Kurs języka niemieckiego KAPITO Sprachschule, Münster, Niemcy

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • literatura i kultura emigracji białoruskiej na Zachodzie po II wojnie światowej
  • polskojęzyczne przekłady twórczości Güntera Grassa

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 22-23.IV.2005 r., XII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa (Kraków). Temat wystąpienia: Strategie tłumaczeniowe nazw własnych w powieści Güntera Grassa „Rozległe pole”.
2) 17-18.XI.2011 r., VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia. Jubileusz z okazji X-lecia założenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”. Temat wystąpienia: Organizacja obozów dla osób przemieszczonych narodowości białoruskiej w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej.
3) 29-30.XI.2012 r., VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury” zorganizowana przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wystąpienia: Udział duchowieństwa ukraińskiego w reaktywacji i działalności Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej na emigracji.
4) 27.VI.2014 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe.” zorganizowana przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa). Temat wystąpienia: Dokumenty na temat uchodźstwa białoruskiego w Niemczech Zachodnich w latach 1945—1951 w zbiorach Biblioteki Białoruskiej im. Franciszka Skaryny w Londynie.
5) 14-15.V.2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia.” zorganizowana przez Katedrę Językoznawstwa Historycznego IFW, Instytut Filologii Polskiej, Akademię Supraską, Katedrę Teologii Katolickiej, Katedrę Teologii Prawosławnej, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku, Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego, Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszerowa (Supraśl). Temat wystąpienia: Z dziejów białoruskiej prawosławnej prasy na emigracji. Czasopismo „Carkoŭny Świetacz” (1951 – 1988).
6) 2-4.X.2015 r., The Fifth International Congress of Belarusian Studies „Belarusians Abroad in the 19th-20th Centuries: Actual Problems” (Kowno, Litwa). Temat wystąpienia: From the History of Belarusian Religious Press in Exile. „Carkoŭny Swietač” Magazine (1951 – 1988).
7) 21-22.III.2016 r., „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”, Olsztyn. Organizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych ,,Inter Gentes”. Temat wystąpienia: Polonica w zbiorach archiwalnych Biblioteki Białoruskiej im. Franciszka Skaryny w Londynie.
8) 7-9.X.2016. The Sixth International Congress of Belarusian Studies „Belarusians Abroad in the 19th-20th Centuries: Actual Problems” (Kowno, Litwa). Temat wystąpienia: Powstanie i działalność Zrzeszenia Białoruskich Lekarzy na Obczyźnie w latach 1947-1951.