mgr Viktar Korbut

 

 

doktorant IV roku | opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

e-mail: v.korbut@uw.edu.pl

 

 

https://orcid.org/0000-0001-6848-1160

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

1998-2003 Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury i Sztuki, Wydział Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Historii i Kultury.

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2016-2017 Stypendium rządu RP w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Międzynarodowe Stowarzyszenie Białorutenistów

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • historia Mińska, Wilna i Warszawy, wspólnego białorusko-polsko-litewskiego dziedzictwa kulturalnego w tych miastach,
 • etnogeneza Białorusinów, Litwinów i Polaków,
 • historia Białorusi, Litwy i Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem stosunków białorusko-polskich, białorusko-litewskich, polsko-litewskich,
 • białoruski, litewski, polski ruchy kulturalne w Wilnie na początku XX w.

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 18-19.09.2003 r., Rzeczyca, IV Międzynarodowe czytania Downarowskie, wystąpienie: Poglądy Mitrofana Downara-Zapolskiego na etnogenezę Białorusinów oraz rolę w nią składniku bałtyckiego (esej historiograficzno-krytyczny).
 2. 26.11.2013 r., konferencja naukowa z okazji 100-lecia wydania pierwszej ksiązki poety Maksima Bahdanoviča “Vianok”, Muzeum Literacki Maksima Bahdanoviča w Mińsku, wystąpienie: Miejsca Wilna, związane z życiem i twórczością Maksima Bahdanoviča i jego współczesnych w kontekście historii i architektury miasta.
 3. 17-18.04.2014 r., X Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XVI — połowy XVII wieku: z okazji 440-ej rocznicy działalności wydawniczej Mamoniczów”, wystąpienie: “В славном месте Виленьском в домоу благочестивых моужей Козмы и Лоукаша Мамоничов”: poszukiwanie posiadłości Mamoniczów oraz ich drukarni na współczesnej mapie Wilna.
 4. 16-17.04.2015 r., XI Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XI — początku XХ w.”, wystąpienie: Drukarnia Marcina Kuchty, drukarnia “Švyturys” w Wilnie: działalność, druki w języku białoruskim i życiorys ich właściciela Marcina Kuchty.
 5. 7-8.04.2016 r., XII Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi: sprzejrzenie prze stulecia”, wystąpienie: Rola Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė oraz jej Litewskiej księgarni w Wilnie w rozpowszechnieniu białoruskojęycznych druków na początku ХХ w.
 6. 5-6.05.2016 r., Pierwszy Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultury Białoruskiej w Mińsku, wystąpienie: Udział Litwinów w publikacji i dystrybucji białoruskich gazet i książek w Wilnie na początku XX wieku (na przykładzie Marcina Kuchty i jego drukarni oraz Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė i jej księgarni).
 7. 25.05.2017 r., Konferencja „Od druku do internetu: literatura, kultura, media w Europie środkowo-wschodniej. Z okazji 500-lecia druku pierwszej książki Franciszka Skoryny”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, wystąpienie w języku polskim: „Postaci Franciszka Skoryny oraz innych drukarzy z Wielkiego Księstwa Litewskiego a Korony Polskiej na łamach wileńskiej prasy białoruskojęzycznej w latach 1909-1918 (przyczynek do dziejów kształtowania białoruskich stereotypów narodowych)”.
 8. 14-15.09.2017 r., Międzynarodowy Kongres „500 lat księgodruku białoruskiego“ w Mińsku, wystąpienie: Kształtowanie postaci Franciszka Skoryny w wileńskim druku białoruskojęzycznym w l. 1909-1917.
 9. 15-17.09.2017 r., VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi w Warszawie, wystąpienie: Początki białoruskiej narodowej mitologii (na przykładzie twórczości Wacława Łastowskiego i Maksyma Bohdanowicza).
 10. 16.03.2018 r., konferencja „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (z okazji 100-lecia Białoruskiej Republiki Ludowej), Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wystąpienie: Wpływy poglądów A. H. Kirkora i M. Downara-Zapolskiego na kształtowanie wizji historii Białorusi, Litwy i Polski w pracach W. Łastowskiego.
 11. 29.03.2019 r., Warszawa, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja „Polsko-białoruskie związki literackie i językowe”, wystąpienie: „Wilno — miasto stołeczne Litwy i Białej Rusi”: wizja miasta w świetle wileńskiego piśmiennictwa białoruskojęzycznego (1906-1918), język białoruski.
 12. 27.05.2019 r., Warszawa, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, IV interdyscyplinarna konferencja naukowa „Białoruś — teksty i konteksty”, wystąpienie: Białoruskie Kupale w Wilnie na początku XX wieku jako próba kształtowania święta narodowego na podstawie tradycji ludowej (w świetle wileńskiego druku białoruskojęzycznego owego okresu), język polski;
 13. 29.06.2019 r., Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, XVI studencko-doktorancka sesja naukowa „Quo vadis lingua?” 2019 „Język — społeczeństwo — kultura”, wystąpienie: Kształtowanie się świadomości językowej Białorusinów a zmiany w alfabecie i pisowni białoruskiej w latach 1906-1918, język polski;
 14. 23.09.2019 r., Warszawa, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, XXIII Festiwal Nauki, wystąpienie: Białoruś, Litwa, Polska Stanisława Moniuszki w rysunkach Czesława Moniuszki. Z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki (1819-2019), język polski;
 15. 28.09.2019 r., Wilno, VIII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi, wystąpienie: Zagadnienie kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej w świetle wileńskiego piśmiennictwa białoruskojęzycznego (1906-1918), język białoruski.
 16. 11.03.2020 r., Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, II Sympozjum historyków muzyki XIX w., wystąpienie: Rysunki Czesława Moniuszki z Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego jako źródło do biografii Stanisława Moniuszki, język polski.
 17. 22.06.2020 r., Olsztyn, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, wystąpienie: Беларускае пытанне на старонках першай беларускай газеты «Наша Доля» (1906 г.), język białoruski.
 18. 25.09.2020 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki, wystąpienie: Historia litery Ў/Ŭ w prasie białoruskojęzycznej w latach 1906-1907, język polski;
 19. 12.03.2021 r., Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolskie Seminarium Muzykologiczne „Długi wiek XIX w muzyce: pytania – problemy – interpretacje”, wystąpienie: Odzwierciedlenie migracji kompozytora Stanisława Moniuszki z Mińszczyzny do Wilna i Warszawy w rysunkach jego ojca Czesława, język polski;
 20. 1.04.2021 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Białoruska tożsamość: doświadczenia przeszłości i wyzwania współczesności. Z okazji 30. lecia uzyskania przez Białoruś niepodległości”, wystąpienie: Беларуская мова як фактар нацыянальнай ідэнтычнасці ў публіцыстыцы газет „Nasza Dola” («Наша Доля»)        і „Nasza Niwa”            («Наша Нива») у 1906–1907 гг., język białoruski;