mgr Viktar Korbut

 

 

doktorant V roku | opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. ucz.

e-mail: v.korbut@uw.edu.pl

 

 

https://orcid.org/0000-0001-6848-1160

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

1998-2003 Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury i Sztuki, Wydział Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Historii i Kultury.

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2016-2017 Stypendium rządu RP w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Międzynarodowe Stowarzyszenie Białorutenistów

Białoruskie Towarzystwo Historyczne [w Polsce]

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • historia Mińska, Wilna i Warszawy, wspólnego białorusko-polsko-litewskiego dziedzictwa kulturalnego w tych miastach,
 • etnogeneza Białorusinów, Litwinów i Polaków,
 • historia Białorusi, Litwy i Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem stosunków białorusko-polskich, białorusko-litewskich, polsko-litewskich,
 • białoruski, litewski, polski ruchy kulturalne w Wilnie na początku XX w.
 • historia białoruskiego języka literackiego,
 • historia białoruskiej, litewskiej i polskiej symboliki narodowej

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 18-19.09.2003 r., Rzeczyca, IV Międzynarodowe czytania Downarowskie, wystąpienie: Poglądy Mitrofana Downara-Zapolskiego na etnogenezę Białorusinów oraz rolę w nią składniku bałtyckiego (esej historiograficzno-krytyczny).
 2. 26.11.2013 r., konferencja naukowa z okazji 100-lecia wydania pierwszej ksiązki poety Maksima Bahdanoviča “Vianok”, Muzeum Literacki Maksima Bahdanoviča w Mińsku, wystąpienie: Miejsca Wilna, związane z życiem i twórczością Maksima Bahdanoviča i jego współczesnych w kontekście historii i architektury miasta.
 3. 17-18.04.2014 r., X Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XVI — połowy XVII wieku: z okazji 440-ej rocznicy działalności wydawniczej Mamoniczów”, wystąpienie: “В славном месте Виленьском в домоу благочестивых моужей Козмы и Лоукаша Мамоничов”: poszukiwanie posiadłości Mamoniczów oraz ich drukarni na współczesnej mapie Wilna.
 4. 16-17.04.2015 r., XI Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XI — początku XХ w.”, wystąpienie: Drukarnia Marcina Kuchty, drukarnia “Švyturys” w Wilnie: działalność, druki w języku białoruskim i życiorys ich właściciela Marcina Kuchty.
 5. 7-8.04.2016 r., XII Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi: sprzejrzenie prze stulecia”, wystąpienie: Rola Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė oraz jej Litewskiej księgarni w Wilnie w rozpowszechnieniu białoruskojęycznych druków na początku ХХ w.
 6. 5-6.05.2016 r., Pierwszy Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultury Białoruskiej w Mińsku, wystąpienie: Udział Litwinów w publikacji i dystrybucji białoruskich gazet i książek w Wilnie na początku XX wieku (na przykładzie Marcina Kuchty i jego drukarni oraz Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė i jej księgarni).
 7. 25.05.2017 r., Konferencja „Od druku do internetu: literatura, kultura, media w Europie środkowo-wschodniej. Z okazji 500-lecia druku pierwszej książki Franciszka Skoryny”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, wystąpienie w języku polskim: „Postaci Franciszka Skoryny oraz innych drukarzy z Wielkiego Księstwa Litewskiego a Korony Polskiej na łamach wileńskiej prasy białoruskojęzycznej w latach 1909-1918 (przyczynek do dziejów kształtowania białoruskich stereotypów narodowych)”.
 8. 14-15.09.2017 r., Międzynarodowy Kongres „500 lat księgodruku białoruskiego“ w Mińsku, wystąpienie: Kształtowanie postaci Franciszka Skoryny w wileńskim druku białoruskojęzycznym w l. 1909-1917.
 9. 15-17.09.2017 r., VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi w Warszawie, wystąpienie: Początki białoruskiej narodowej mitologii (na przykładzie twórczości Wacława Łastowskiego i Maksyma Bohdanowicza).
 10. 16.03.2018 r., konferencja „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (z okazji 100-lecia Białoruskiej Republiki Ludowej), Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wystąpienie: Wpływy poglądów A. H. Kirkora i M. Downara-Zapolskiego na kształtowanie wizji historii Białorusi, Litwy i Polski w pracach W. Łastowskiego.
 11. 29.03.2019 r., Warszawa, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja „Polsko-białoruskie związki literackie i językowe”, wystąpienie: „Wilno — miasto stołeczne Litwy i Białej Rusi”: wizja miasta w świetle wileńskiego piśmiennictwa białoruskojęzycznego (1906-1918), język białoruski.
 12. 27.05.2019 r., Warszawa, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, IV interdyscyplinarna konferencja naukowa „Białoruś — teksty i konteksty”, wystąpienie: Białoruskie Kupale w Wilnie na początku XX wieku jako próba kształtowania święta narodowego na podstawie tradycji ludowej (w świetle wileńskiego druku białoruskojęzycznego owego okresu), język polski;
 13. 29.06.2019 r., Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, XVI studencko-doktorancka sesja naukowa „Quo vadis lingua?” 2019 „Język — społeczeństwo — kultura”, wystąpienie: Kształtowanie się świadomości językowej Białorusinów a zmiany w alfabecie i pisowni białoruskiej w latach 1906-1918, język polski;
 14. 23.09.2019 r., Warszawa, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, XXIII Festiwal Nauki, wystąpienie: Białoruś, Litwa, Polska Stanisława Moniuszki w rysunkach Czesława Moniuszki. Z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki (1819-2019), język polski;
 15. 28.09.2019 r., Wilno, VIII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi, wystąpienie: Zagadnienie kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej w świetle wileńskiego piśmiennictwa białoruskojęzycznego (1906-1918), język białoruski.
 16. 11.03.2020 r., Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, II Sympozjum historyków muzyki XIX w., wystąpienie: Rysunki Czesława Moniuszki z Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego jako źródło do biografii Stanisława Moniuszki, język polski.
 17. 22.06.2020 r., Olsztyn, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, wystąpienie: Беларускае пытанне на старонках першай беларускай газеты «Наша Доля» (1906 г.), język białoruski.
 18. 25.09.2020 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki, wystąpienie: Historia litery Ў/Ŭ w prasie białoruskojęzycznej w latach 1906-1907, język polski;
 19. 12.03.2021 r., Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolskie Seminarium Muzykologiczne „Długi wiek XIX w muzyce: pytania – problemy – interpretacje”, wystąpienie: Odzwierciedlenie migracji kompozytora Stanisława Moniuszki z Mińszczyzny do Wilna i Warszawy w rysunkach jego ojca Czesława, język polski;
 20. 1.04.2021 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Białoruska tożsamość: doświadczenia przeszłości i wyzwania współczesności. Z okazji 30. lecia uzyskania przez Białoruś niepodległości”, wystąpienie: Беларуская мова як фактар нацыянальнай ідэнтычнасці ў публіцыстыцы газет „Nasza Dola” («Наша Доля»)        і „Nasza Niwa”            («Наша Нива») у 1906–1907 гг., język białoruski;
 21.  23.04.2021 r., Mińsk, Biblioteka Narodowa Białorusi, ХVII Międzynarodowe czytania księgoznawcze, wystąpienie: Абазначэнне гука [ў] у першых беларускіх газетах «Наша Доля» («Nasza Dola») і «Наша Нива» («Nasza Niwa») у 1906 – пачатку 1907 г., język białoruski;
 22. 31.05.2021 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Wizja Ukrainy i Ukraińców na łamach pierwszych gazet białoruskojęzycznych „Nasza Dola” i „Nasza Niwa” w latach 1906–1907, język polski
 23. 13.07.2021 r., Warszawa, International Symposium on Bilingualism ISB13, wystąpienie: Multilingualism as a factor in the formation of the national identity of Belarusians (based on materials from the Vilnius Belarusian-language newspaper Nasza Niwa 1906-1907), język angielski;
 24. 28.09.2021 r., SosnowiecIV Sosnowieckie Forum JęzykoznawczewystąpienieWpływ ortografii polskiej na pisownię pierwszych gazet białoruskojęzycznych Nasza Dola” («Наша Доля») i „Nasza Niwa” («Наша Нива») w latach 1906-1907język polski;
 25. 2.10.2021, Kowno (Litwa), Uniwersytet Witolda Wielkiego, IX Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi, wystąpienie: Вобраз Польшчы і палякаў на старонках газеты „Nasza Niwa” («Наша Нива») у 1906–1907 гадахjęzyk białoruski;
 26. 14.10.2021 r., Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, wystąpienie: Onomastyka Białorusi i Litwy a wpływy na nią języka polskiego na łamach pierwszych gazet białoruskojęzycznych „Nasza Dola” i „Nasza Niwa” w latach 1906–1907, język polski;
 27. 19.10.2021 r., Moskwa, Instytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Białoruś i Ukraina: ludzie i idee”, wystąpienie: Россия и русские на страницах первых белорусскоязычных газет („Nasza Dola”) и «Наша Нива» („Nasza Niwa”) в 1906–1907 гг., język rosyjski;
 28. 21.10.2021, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne”, wystąpienie: Адлюстраванне творчасці і дзейнасці палякаў, ураджэнцаў Беларусі на старонках газеты «Наша Нива» (1906-1907 гг.), język białoruski;
 29. 4.11.2021 r., Wilno, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, MSZ RP, Ambasada RP w Wilnie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów”, wystąpienie: Polskie wpływy i tematy na łamach pierwszych gazet białoruskich „Nasza Dola” і „Nasza Niwa” w latach 1906–1907, język polski;
 30. 24.02.2022 r., MoskwaInstytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii NaukMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „IV Czytania Chorewskie. Narodowy obraz świata w literaturach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Ku 90. rocznicy Wiktora Chorewa”, wystąpienieКартина «белорусского мира» в творчестве поэтов на страницах первых белорусскоязычных газет «Наша Доля» и «Наша Нива» в 1906-1907 гг.język rosyjski;
 31. 08.06.2022 r., Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi. Z okazji 140. rocznicy urodzin klasyków literatury białoruskiej – Janki Kupały (1882–1942) i Jakuba Kołasa (1882–1956)”, wystąpienie: Ідэнтычнасць у люстэрку тапаніміі: назвы населеных пунктаў Беларусі на старонках газет «Наша Доля» і «Наша Нива» (1906–1907 гг.), język białoruski;
 32. 22.09.2022 r., Wilno, Uniwersytet Wileński, Biblioteka Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Francysk Skaryna and the Renaissance Book Culture. Skaryna’s Little Traveller’s Book Turns 500”, wystąpienie: Formation of the Images of Schweipolt Fiol and Francysk Skaryna as „Belarusian First Printers“ on the Pages of the Vilnius BelarusianLanguage Press in the 1910s, język angielski;
 33. 26.09.2022 r., Katowice, Uniwersytet Śląski, V Sosnowieckie Forum Językoznawcze „Semantyka – gramatyka – stylistyka”, wystąpienie: Terminy „Białoruś”, „Białorusini”, „białoruski” na łamach pierwszych gazet białoruskojęzycznych Nasza Dola” («Наша Доля») i „Nasza Niwa” («Наша Нива») w latach 19061907 w świetle semantyki i gramatyki, język polski;
 34. 02.10.2022, Kowno (Litwa), Uniwersytet Witolda Wielkiego, X Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi, wystąpienie: Гісторыя беларускай нацыянальнай і дзяржаўнай сімволікі (ХХ–ХХІ стст.): пастаноўка навуковай праблемы, język białoruski;
 35. 13.10.2022 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej”, wystąpienie: Kształtowanie się wizji Białorusi, jej granic oraz kwestia stolicy kraju na łamach gazet „Nasza Dola” i „Nasza Niwa” oraz w działalności pierwszych białoruskich organizacji politycznych w latach 1905-1907, język polski;
 36. 4.11.2022 r., Białystok, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, MSZ RP, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku”, wystąpienie: Kwestia religijna w relacjach białorusko-polskich na łamach gazety „Nasza Niwa” w latach 1906–1907język polski;
 37. 01.06.2023 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki, międzynarodowa konferencja naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie”, wystąpienie: Назвы месяцаў у мове першых беларускіх газет «Наша Доля» і «Наша Нива» ў 1906–1907 гг., język białoruski;
 38. 27.10.2023 r., Wilno, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich, międzynarodowa konferencja naukowa „Wilno i jego wspólnoty w XIII–XXI w.: siedem stuleci historii współżycia w mieście. Ku uczczeniu 700-lecia pierwszej wzmianki o Wilnie w źródłach historycznych”, wystąpienie: Establishment and Publication of the First Belarusian Newspaper Nasza Dola in Vilna (Vilnius) in 1906 in the Context of Cooperation Between the Leaders of the Belarusian and Lithuanian National Movement During the Revolution of 1905-1907, język angielski;
 39. 29.11.2023 r., Warszawa, Narodowy Zarząd Antykryzysowy [Białorusi], Muzeum Wolnej Białorusi, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, naukowo-praktyczne seminarium «Музейная рэфлексія аб палітычных трансфармацыях і спрэчнай памяці: перспектывы рэпрэзентацыі ў кантэксце Беларусі», wystąpienie: Збіранне, захаванне і папулярызацыя матэрыялаў па гісторыі Беларусі як форма захавання і ўмацавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці дыяспары (на прыкладзе прыватнага Беларускага музея-архіва ў Варшаве #Bielaruščyna), język białoruski;
 40. 05.12.2023 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowa konferencja naukowa „Na rozdrożu? Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wyzwań teraźniejszości”, wystąpienie: Aд «польскіх» літар першых легальных газет да сучасных афіцыйных варыянтаў транслітарацыіроля лацінскага алфавіта у беларускай мове ў працэсе фарміравання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці (пачатак ХХ — пачатак ХХІ ст.), język białoruski, polski;