mgr Viktar Korbut

 

 

doktorant I roku | opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Grzybowski

e-mail: v.korbut@uw.edu.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE

1998-2003 Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury i Sztuki, Wydział Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Historii i Kultury.

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2016-2017 Stypendium rządu RP w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Międzynarodowe Stowarzyszenie Białorutenistów

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia Mińska, Wilna i Warszawy, wspólnego białorusko-polsko-litewskiego dziedzictwa kulturalnego w tych miastach,
  • etnogeneza Białorusinów, Litwinów i Polaków,
  • historia Białorusi, Litwy i Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem stosunków białorusko-polskich, białorusko-litewskich, polsko-litewskich,
  • białoruski, litewski, polski ruchy kulturalne w Wilnie na początku XX w.

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

  1. 18-19.09.2003 r., Rzeczyca, IV Międzynarodowe czytania Downarowskie, wystąpienie: Poglądy Mitrofana Downara-Zapolskiego na etnogenezę Białorusinów oraz rolę w nią składniku bałtyckiego (esej historiograficzno-krytyczny).
  2. 26.11.2013 r., konferencja naukowa z okazji 100-lecia wydania pierwszej ksiązki poety Maksima Bahdanoviča “Vianok”, Muzeum Literacki Maksima Bahdanoviča w Mińsku, wystąpienie: Miejsca Wilna, związane z życiem i twórczością Maksima Bahdanoviča i jego współczesnych w kontekście historii i architektury miasta.
  3. 17-18.04.2014 r., X Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XVI — połowy XVII wieku: z okazji 440-ej rocznicy działalności wydawniczej Mamoniczów”, wystąpienie: “В славном месте Виленьском в домоу благочестивых моужей Козмы и Лоукаша Мамоничов”: poszukiwanie posiadłości Mamoniczów oraz ich drukarni na współczesnej mapie Wilna.
  4. 16-17.04.2015 r., XI Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi XI — początku XХ w.”, wystąpienie: Drukarnia Marcina Kuchty, drukarnia “Švyturys” w Wilnie: działalność, druki w języku białoruskim i życiorys ich właściciela Marcina Kuchty.
  5. 7-8.04.2016 r., XII Międzynarodowe Czytania Księgoznawcze w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku “Kultura książki na Białorusi: sprzejrzenie prze stulecia”, wystąpienie: Rola Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė oraz jej Litewskiej księgarni w Wilnie w rozpowszechnieniu białoruskojęycznych druków na początku ХХ w.
  6. 5-6.05.2016 r., Pierwszy Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultury Białoruskiej w Mińsku, wystąpienie: Udział Litwinów w publikacji i dystrybucji białoruskich gazet i książek w Wilnie na początku XX wieku (na przykładzie Marcina Kuchty i jego drukarni oraz Mariji Piaseckaitė-Šlapelienė i jej księgarni).

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ