Prace magisterskie

ZASADY PISANIA I SKŁADANIA PRAC MAGISTERSKICH W KATEDRZE STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

OGÓLNE ZASADY PISANIA PRAC MAGISTERSKICH

 

Temat pracy należy zgłosić w sekretariacie KSI EŚW na specjalnym formularzu do końca listopada roku akademickiego w którym student rozpoczął seminarium dyplomowe.

Lista tematów prac licencjackich i magisterskich przygotowywanych dotychczas w KSI

Pierwsza strona: Strona tytułowa pracy w języku polskim
Druga strona: Oświadczenia studenta i kierującego pracą
Trzecia strona: Streszczenie pracy w języku polskim, słowa kluczowe (w języku polskim), określenie dziedziny pracy (kod dziedziny) oraz tytuł pracy w języku angielskim

Streszczenie: nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków
Słowa kluczowe: MAKSYMALNIE 10, formułowane w mianowniku liczby pojedynczej np.
dom, powieść, wojna, partyzant, itp.

Sugerowana minimalna ilość stron pracy magisterskiej: 70 (co daje w przybliżeniu 108 tys. znaków ze spacjami).

Wymogi formalne pracy:

 Tekst główny:
* czcionka 12 pkt Times New Roman (odstępy normalne, a nie rozstrzelone)
* Interlinia 1.5 wiersza
* Tekst justowany
* Marginesy: lewy 3.5 cm, prawy – 1.5 cm, góra, dół – 2.5 cm
* Numeracja stron: na środku
Przypisy:
*numerowane kolejno, umieszczane na dole strony
* Czcionka – 10 pkt Times New Roman
* Interlinia – pojedyncza
Nagłówki:
* Tytuł rozdziału – 18 pkt Times New Roman Bold, wyrównanie do środka
* Tytuł podrozdziału: 16 pkt Times New Roman

SUGEROWANY WYGLĄD PIERWSZYCH TRZECH STRON PRACY DYPLOMOWEJ

UCHWAŁA  RADY DYDAKTYCZNEJ w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia 

UCHWAŁA RADY DYDAKTYCZNEJ w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

ZARZĄDZENIE 3/2014 dotyczące odnoście harmonogramu prac w ramach seminariów dyplomowych

ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

1. Student składa w sekretariacie trzy egzemplarze pracy podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą.

• Po jednym egzemplarzu dla recenzenta i promotora – druk jednostronny w twardej okładce

• Trzeci egzemplarz trafia do akt studenta – druk dwustronny w miękkiej okładce

2. „Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej” wydrukowany z własnego konta w APD (Archiwum Prac Dyplomowych), wypełniony i podpisany przez promotora (ikonka wniosku znajduje się obok nazwiska studenta);

3.   Ksero dowodu osobistego
4. 4 fotografie 4,5 x 6,5 cm  (złożone w podpisanej nazwiskiem kopercie)
5.  dla chętnych – podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim + dodatkowo 1 zdjęcie w formacie 4,5 x 6,5 cm  (dyplom w języku angielskim jest dodatkowo płatny 40zł). W przypadku prośby o dyplom w języku angielskim konieczne jest uzupełnienie streszczenia po angielsku.
6. Potwierdzenie opłaty za dyplom (opłata naliczona jest w wysokości 60zł na usoswebie w zakładce Płatności -> Płatności nierozliczone)

7. Legitymację studencką (można zdać w dniu odbioru dyplomu)

8. Po złożeniu pracy w sekretariacie zostanie uruchomiona elektroniczna karta obiegowa.Dostęp do „obiegówki” jest w systemie USOSweb w zakładce Dla Wszystkich

Po złożeniu wymaganych dokumentów student obserwuje swoje konto w APD. Gdy konto będzie aktywne student SAMODZIELNIE wprowadza do APD streszczenie (w języku polskim), słowa kluczowe (w języku polskim), tytuł pracy (w języku angielskim), po czym zatwierdza zmiany, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF. Po wykonaniu tych czynności przez studenta opiekun pracy (promotor) sprawdza wprowadzone dane (w tym plik z pracą) i przekazuje do poprawy lub też zatwierdza co nadaje pracy status „ZARCHIWIZOWANA”.

Przypominamy studentom, że:

nazwa pliku z pracą dyplomową, którą należy wgrać do APD musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, następnie MGR (w przypadku prac magisterskich) lub LIC (w przypadku prac licencjackich), myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców), rozszerzenie pliku „.pdf” (małymi literami).
Przykłady:

  • 3224-LIC-SSW-KUESW-88010123233.pdf – licencjat na kierunku Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią
  • 3224-MGR-SSW-KUESW-81023961169.pdf – magisterium na kierunku Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią

Sekretariat będzie przyjmował tylko i wyłącznie prace wraz ze wszystkimi załącznikami oraz podpisami promotora w pracach.

 

 

EGZAMIN MAGISTERSKI

Na egzaminie magisterskim student otrzymuje pytania dotyczące problematyki pracy magisterskiej;

Magister charakteryzuje swoją pracę, szczególnie zaś jej cele, metody, wyniki, analizy

1) pytanie od Recenzenta

2) pytanie od Promotora

3) pytanie od Przewodniczącego Komisji.

Wszystkie pytania są związane z tematyką pracy, jednak pytanie zadane przez Przewodniczącego Komisji ma przede wszystkim określić znajomość kontekstu kulturowego, historycznego, politycznego, literackiego etc. Magistra.

Proponujemy przejrzeć przykładowy zestaw zagadnień, który może być pomocny w przygotowaniu się do egzaminu magisterskiego (jest oczywiste, że nie wszystkie są związane z konkretną, wąską tematyką pracy, lecz pomóc mają w powtórzeniu zagadnień z zakresu programu studiów i mogą pomóc w odpowiedzi na pytania kontekstowe).

KONKURSY NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita – Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – Konkurs Aktualna Nauka pamięci Olega Kena

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej – Konkurs na pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej