Program studiów II stopnia

KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Studia II stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i relacji międzynarodowych w granicach regionu i w perspektywie globalnej, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone profilowanej pod kątem specyfiki regionu teorii i metodologii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Istotne miejsce w programie zajmują warsztaty kompetencji miękkich. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Integralną częścią programu studiów magisterskich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus oraz korzystać z dofinansowania na badania własne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów magisterskich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki na kolejnych studiach magisterskich lub na studiach doktoranckich, przede wszystkich na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – a w ramach tych dziedzin również na prowadzenie badań naukowych w instytucjach akademickich i pozaakademickich – jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych – Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych również w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okolicy Kampusu Głównego na Powiślu, w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55.


KIERUNEK: STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

SPECJALIZACJA: KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Program obejmuje stacjonarne, dwuletnie (4 semestry) magisterskie uzupełniające studia II stopnia zakończone obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Program studiów II stopnia (magisterskich) realizowany jest poprzez 13 modułów kształcenia z czego 12 jest związanych ze specjalnością studiów.

Spośród zaproponowanych 13 modułów, 5 stanowi moduły do wyboru obejmujące 61 różnych przedmiotów (w tym 2przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów – ogólnouniwersyteckie), za które student może zdobyć łącznie 89  punktów ECTS (co stanowi 74,2 % łącznej liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów)

Plany studiów i programy nauczania w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej były opracowywane tak, by spełniać aktualne standardy kształcenia, są zgodne z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 1230, co daje 120 punktów ECTS.

Naukę na studiach II stopnia Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi od roku akademickiego 2002/2003. Początkowo były to studia 3-letnie niestacjonarne, od roku akademickiego 2010/2011 studenci kształceni są w systemie dwuletnim w trybie stacjonarnym (dziennym i wieczorowym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Celem studiów II stopnia prowadzonych w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej jest przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Białoruś, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina) przy jednoczesnym jej uszczegółowieniu w zakresie historii, literatury, sztuki, zagadnień religijnych, etnicznych i politycznych poszczególnych krajów, a w tym obszarów tworzących kulturowe pogranicza. Studia rozwijają znajomość języków obcych (języków regionu): j. białoruski, j. czeski, j. litewski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński. Studenci zdobywają wiedzę o specyfice regionu oraz pogłębioną znajomość krajów regionu w zakresie problematyki interkulturowej, rozwijają umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację interkulturową i interpersonalną (sztuka prezentacji, negocjacji, podejmowania decyzji, itp.), a także wiedzę o formach i sposobach finansowania działań w dziedzinie animacji kultury i umiejętności samodzielnego przeprowadzenia projektu animacyjnego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry).

Łączna liczba godzin na studiach stacjonarnych zajęć wynosi 1230, liczba punktów ECTS – 120.

Na stacjonarnych studiach II stopnia, przedmioty są podzielone na 13 modułów, z czego za przedmioty do wyboru student może uzyskać 74,2 % ogółu możliwych do uzyskania punktów ECTS.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra studiów nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Absolwent Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej posiada specjalistyczną wiedzę kulturoznawczą o regionie, głównie zaś z zakresu współczesnej problematyki dotyczącej kwestii wyznaniowych i politycznych oraz sztuki, literatury, zagadnień etnicznych i tendencji rozwojowych poszczególnych krajów, a także umiejętności niezbędne w podejmowaniu teoretycznych rozważań nad kulturą. Posiada także bardzo dobrą znajomość języków regionu, obejmującą specjalistyczne słownictwo w zakresie poszczególnych zjawisk kultury.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury oraz potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące pomiędzy różnymi obszarami działalności ludzkiej, dzięki czemu jest m.in. dobrze przygotowany do ewentualnego podejmowania pracy naukowej.

Absolwent ma zasób wiedzy i specjalistyczne umiejętności niezbędne w działaniach ponad granicami krajów regionu i może swobodnie poruszać się na rynku UE oraz krajów położonych na wschód od Unii.

W pakiecie wiedzy i sprawności absolwenta wyróżnia się trzy człony: – znajomość metod badań poszczególnych zjawisk kultury oraz form finansowania projektów w dziedzinie kultury, – umiejętność oceny bieżących zagadnień krajów regionu z zakresu kultury i polityki, a także problematyki pograniczy kulturowych w regionie, – gruntowne opanowanie dwóch etnicznych języków do wyboru na poziomie B2 lub C 1 (białoruski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski) – studenci kontynuujący studia na tej specjalności; lub na poziomie B 1, B 2, C 1 – studenci, którzy nie studiowali na tej specjalności na studiach pierwszego stopnia. Dzięki znajomości specyfiki regionu i szerokim kompetencjom językowym absolwent może podejmować pracę w instytucjach upowszechniających kulturę, organizacjach pozarządowych i samorządach oraz uczestniczyć w działaniach dotyczących kultury.

Program studiów uwzględnienia zapisy Uchwały nr 56 Senatu UW z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem studiów w programach studiów

W ramach studiów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych, studenci są zobowiązani do zdobycia 6 pkt ECTS tylko z przedmiotów ogólnouniwersyteckich (co stanowi wymagane uchwałą minimum 5% ogólnej liczby punktów ECTS możliwych do uzyskania w toku studiów).

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW oferuje studentom zajęcia językowe: Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: j. białoruski, j. czeski, j. litewski j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński.

Praktyczna nauka języków etnicznych regionu, prowadzona w KSI EŚW nie jest lektoratami w rozumieniu Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. Zajęcia językowe są nieżetonowymi przedmiotami kierunkowymi, dlatego też studenci KSI EŚW mają prawo uczęszczać na nie niezależnie od nauki w SJO UW. Zajęcia z praktycznej nauki języków regionu składają się z dwóch elementów: kursowej nauki języka, na poziomie dopasowanym do poziomów ESOKJ oraz aspektów kulturoznawczych kraju regionu, z którego pochodzi dany jęzk.

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

RAMOWY PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014