Pracownia Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

Cultural Semiotics of Central and Eastern Europe (CSCEE)

ZESPÓŁ

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Roman Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach)
dr Olga Lesicka (Uniwersytet Warszawski)

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Pracowni są zjawiska kultury zachodzące w Europie Środkowo–Wschodniej – przede wszystkim procesy kulturotwórcze w wymiarze symboliczno–znakowym w obszarach sztuki, architektury, literatury, języka czy folkloru. Wymienione aspekty kultury są traktowane jako „produkty symbolicznej działalności człowieka przechowywane w pamięci społecznej” – w tym sensie semiotyka kultury reprezentuje ujęcie holistyczne, obejmujące mechanizmy generowania znaczeń oraz ich utrwalania.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • semioza (mediacja semiotyczna);
 • semiologia;
 • mitologia (mitologizowanie – mitologemy);
 • intertekstualność;
 • analiza dyskursu;
 • semiotyka logiczna;
 • semantyka logiczna;
 • lingwistyka semiotyczna.

CELE

 • Nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy z badaczami kultury w kraju i za granicą;
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów etnograficznych, dotyczących szczególnego charakteru kultury Europy Środkowo–Wschodniej;
 • Studia teoriopoznawcze nad semiotyką szkoły tartusko–moskiewskiej oraz semiotyki Ch. S. Peirce’a;
 • Analiza materiału językowego, który pomoże dostrzec, wyodrębnić i nazwać czynniki powodujące zmiany systemowe w językach narodowych zarówno w jego odmianach specjalistycznych, jak i ogólnoliterackich;
 • Analiza przekazów artystycznych i innych tekstów kultury z obszaru Europy Środkowo–Wschodniej;
 • Zainteresowanie problematyką semiotyki kultury studentów starszych lat studiów licencjackich i magisterskich, z ewentualnym utworzeniem grupy seminaryjnej oraz opieka merytoryczna w zakresie pisania prac dyplomowych tematycznie związanych z programem badawczym Pracowni.