dr Elena Janchuk

 

Koordynator ds. Programu MOST

starszy wykładowca

e.mail: e.janchuk@uw.edu.pl
pok. 314

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie filologii rosyjskiej, 1995
Państwowy Instytut Pedagogiczny, Brześć, Białoruś

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2001
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski 

 WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

19.09.2004-2.10.2004 – the International Summer School in History „New Political History”, Jaroslawl, Rosja, (Universitaet Bielefeld – Jaroslawskij Gosudarstwiennyj Pedagogiczeskij Universitet)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • język, literatura i kultura rosyjska XX wieku,
 • emigracja rosyjska w XX wieku,
 • ego-literatura,
 • twórczość Mariny Cwietajewej

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Русистика и современность„, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 16-17 września 1998, Rzeszów, referat: Эллипсис в поэзии Марины Цветаевой.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 30-leciu Instytutu Rusycystyki UW, 4-5 listopada 1999 r., Warszawa, referat: Слово – центр творческих поисков Марины Цветаевой.
 3. I Międzynarodowa konferencja naukowa: Эпический текст: проблемы и перспективы изучения, t. 3, 21-23 września 2006 r., Piatigorski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, Piatigorsk, Rosja, referat: О единицах поэтической речи Марины Цветаевой.
 4. Międzynarodowa konferencja: Сферы социума: в контексте традиций и новаций, 3 marca 2007 r., Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, Rosja, referat: Воспоминания поляка о Пушкине (по материалам мемуаров Юлиуша Струтыньского),
 5. Międzynarodowa konferencja: „Język. Literatura. Kultura. Z tradycji polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 23-24 czerwca 2007 roku, Olsztyn, referat: Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej,
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Х Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова”, 11-14 września 2008 r., Państwowy Uniwersytet Petersburski, Petersburg, referat: Rosja, Иносказание польских образов в творчестве Марины Цветаевой.
 7. III międzynarodowa konferencja „Współczesny dyskurs naukowy o kształtowaniu się języka i literatury narodowej w przestrzeni pomiędzy Niemcami/Austrią, Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją”, 27-28 listopada 2008, Warszawa, referat: Emigracja rosyjska we współczesnych badaniach.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – język – kultura”, 22-23 września 2009 r., Uniwersytet Opolski, Opole, referat: Emigracja tematem w twórczości Mariny Cwietajewej,
 9. IV międzynarodowa konferencja „Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym”, 19-20 listopada 2009, UW, Warszawa, referat: O badaniach dorobku emigracji rosyjskiej w Polsce i na Litwie.
 10. XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne, „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego”, 26-27 maja 2011 roku, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, referat: Автобиографизм как механизм творчества Марины Цветаевой.
 11. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Ego-dokument i literatura”: „Autobiografia/Autobiografizm. Wyznania/Konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich”, 3–4 czerwca 2011, Warszawa Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, referat: Формат самопознания: автобиография как энциклопедия себя (о книге Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена «Энциклопедия Юности»).
 12. XIV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, literackie, językowe (Fakty. Stereotypy. Mity)”, 27-28 czerwca 2011 r., Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, referat: Советская действительность на страницах варшавской газеты российских эмигрантов «Меч».
 13. VI Międzynarodowa konferencja „Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia”, 17-18 listopada 2011 roku, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, referat: Fenomen przeszłości: między historią a pamięcią – o literaturze dokumentu osobistego
 14. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, Uniwersytet Państwowy w Brześciu, Białoruś, 4–5 października 2012: „Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль”; referat: К вопросу об идентичности Марины Цветаевой
 15. ХVI Międzynarodowa konferencja slawistów Języki i literatury Słowian Wschodnich w aspekcie rozwoju historycznego„, 21-22 maja 2013 roku, Zielona Góra, referat: Искусство расставания: ностальгия в жизни и творчестве Марины Цветаевой.
 16. Międzynarodowa konferencja „Rosja w dialogu kultur. Literatura, język, folklor, idee”, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-20 września 2013, referat: Метафизическая эмиграция Марины Цветаевой i in.
 17. Марина Цветаева: метафизическая оптика поэта, [w:] Золотая звезда: города-побратимы – символ совместного наследия, red. I. Prichożan i W. Suprun, Wołgograd 2013, s. 225-231.
 18. . Автобиографизм как механизм творчества Марины Цветаевой, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska. Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 163-173.
 19. Autor wspomnień w świetle przekładu (o książce Eduarda Koczergina, Lalka Anioła. Z teki rysownika), [w:] Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa, nr 6, 2014, s. 102-113.
 20. Советская действительность на страницах варшавской газеты российских эмигрантов «Меч», [w:] Acta Polono-Ruthenica XIX, Olsztyn 2014, s. 47-60. О badaniach nad emigracją rosyjską w Polsce i na Litwie, [w:] Między Rusią a Polską. Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej, red. J. Grzybowskiego i J. Kozłowskiej, Warszawa 2014, s. 262-281.
 21. Emigracja rosyjska w Polsce: stan badań, Szreniawa, w: Rosjanie — historia i kultura, red. Artur Kijas, Szreniawa 2014, s. 7-16.
 22. Fenomen przeszłości: między historią a pamięcią (o literaturze dokumentu osobistego), [w:] Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, nr 8, Warszawa 2015, s. 43-55.
 23. Искусство расставания: ностальгия в жизни и творчестве Марины Цветаевой, w: „Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język”, red. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra 2014, s. 71-80.
 24. Апофатическое в молчании Марины Цветаевой, w: Брестская крепость: историко-культурный контекст, red. T. Senkiewicz, Материалы Международного форума преподавателей русского языка и литературы стран СНГ и Европы, 06-10.10.2014, Brześć, Białoruś, с. 198-207.
 25. Praga przez pryzmat ego-dokumentów Mariny Cwietajewej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar, Warszawa 2015, s. 179-194.
 26. Бог Марины Цветаевой, w: Revitaluzace hodnot: umĕní a literatura II, Týmová monografie, red. Josef Dohnal, Brno 2015, s. 445-454.
 27. «Метафизическая эмиграция» Марины Цветаевой, w: Rosja w dialogu kultur, t. 2, red. Bożena Żejmo, Toruń 2015, s. 219-231.
 28. О приеме «усвоения»: любовь Армана-Луи Лозена и Изабеллы Чарторыйской в пьесе Марины Цветаевой «Фортуна», Acta Neophilologica, Tom: XVII Zeszyt: 1, с. 103-112, Olsztyn 2015.
 29. О восприятии света и тьмы Мариной Цветаевой, «Conversatoria Litteraria», Siedlce – Bańska Bystrzyca, 2015, nr 96, red. Danuta Szymoniuk, s. 83-100.
 30. O granicach przestrzeni. Motyw okien i drzwi w twórczości Mariny Cwietajewej, w: Europa Środkowo-Wschodnia: Doświadczenia i tradycje, red. J. Getka, M. Brzezińska-Pająk, J. Grzybowski, Warszawa 2016, s. 59-80.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ