dr Elena Janchuk

 

Koordynator ds. Programu MOST
adiunkt (grupa dydaktyczna)

 

e.mail: e.janchuk@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0001-5535-3207

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie filologii rosyjskiej, 1995
Państwowy Instytut Pedagogiczny, Brześć, Białoruś

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2001
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

19.09.2004-2.10.2004 – the International Summer School in History „New Political History”, Jaroslawl, Rosja, (Universitaet Bielefeld – Jaroslawskij Gosudarstwiennyj Pedagogiczeskij Universitet)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • język, literatura i kultura rosyjska XX wieku,
 • emigracja rosyjska w XX wieku,
 • ego-literatura,
 • twórczość Mariny Cwietajewej

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Русистика и современность„, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 16-17 września 1998, Rzeszów, referat: Эллипсис в поэзии Марины Цветаевой.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 30-leciu Instytutu Rusycystyki UW, 4-5 listopada 1999 r., Warszawa, referat: Слово – центр творческих поисков Марины Цветаевой.
 3. I Międzynarodowa konferencja naukowa: Эпический текст: проблемы и перспективы изучения, t. 3, 21-23 września 2006 r., Piatigorski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, Piatigorsk, Rosja, referat: О единицах поэтической речи Марины Цветаевой.
 4. Międzynarodowa konferencja: Сферы социума: в контексте традиций и новаций, 3 marca 2007 r., Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, Rosja, referat: Воспоминания поляка о Пушкине (по материалам мемуаров Юлиуша Струтыньского),
 5. Międzynarodowa konferencja: „Język. Literatura. Kultura. Z tradycji polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 23-24 czerwca 2007 roku, Olsztyn, referat: Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej,
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Х Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова”, 11-14 września 2008 r., Państwowy Uniwersytet Petersburski, Petersburg, referat: Rosja, Иносказание польских образов в творчестве Марины Цветаевой.
 7. III międzynarodowa konferencja „Współczesny dyskurs naukowy o kształtowaniu się języka i literatury narodowej w przestrzeni pomiędzy Niemcami/Austrią, Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją”, 27-28 listopada 2008, Warszawa, referat: Emigracja rosyjska we współczesnych badaniach.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – język – kultura”, 22-23 września 2009 r., Uniwersytet Opolski, Opole, referat: Emigracja tematem w twórczości Mariny Cwietajewej,
 9. IV międzynarodowa konferencja „Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym”, 19-20 listopada 2009, UW, Warszawa, referat: O badaniach dorobku emigracji rosyjskiej w Polsce i na Litwie.
 10. XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne, „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego”, 26-27 maja 2011 roku, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, referat: Автобиографизм как механизм творчества Марины Цветаевой.
 11. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Ego-dokument i literatura”: „Autobiografia/Autobiografizm. Wyznania/Konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich”, 3–4 czerwca 2011, Warszawa Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, referat: Формат самопознания: автобиография как энциклопедия себя (о книге Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена «Энциклопедия Юности»).
 12. XIV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, literackie, językowe (Fakty. Stereotypy. Mity)”, 27-28 czerwca 2011 r., Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, referat: Советская действительность на страницах варшавской газеты российских эмигрантов «Меч».
 13. VI Międzynarodowa konferencja „Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia”, 17-18 listopada 2011 roku, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, referat: Fenomen przeszłości: między historią a pamięcią – o literaturze dokumentu osobistego
 14. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, Uniwersytet Państwowy w Brześciu, Białoruś, 4–5 października 2012: „Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль”; referat: К вопросу об идентичности Марины Цветаевой
 15. III Międzynarodowe sympozjum «Золотая звезда», 23-24 kwietnia 2013, Wołgograd (Rosyjska Federacja), uczestnik, wygłoszony referat: Марина Цветаева: метафизическая оптика поэта.
 16. ХVI Międzynarodowa konferencja slawistów Języki i literatury Słowian Wschodnich w aspekcie rozwoju historycznego„, 21-22 maja 2013 roku, Zielona Góra, referat: Искусство расставания: ностальгия в жизни и творчестве Марины Цветаевой.
 17. Międzynarodowa konferencja „Rosja w dialogu kultur. Literatura, język, folklor, idee”, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-20 września 2013, referat: Метафизическая эмиграция Марины Цветаевой
 18. Ogólnopolska konferencja naukowa «Rosjanie – historia i kultura», Szreniawa, 27-28 czerwca 2014 r., uczestnik, wygłoszony referat: Emigracja rosyjska w Polsce międzywojennej: stan badań
 19. XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty kulturowe, literackie, językowe”, 24-25 czerwca 2014 r., Olsztyn, uczestnik, wygłoszony referat: О приеме «усвоения»: любовь Армана-Луи Лозена и Изабеллы Чарторыйской в пьесе Марины Цветаевой «Фортуна».
 20. Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe”, 27 czerwca 2014 r., Warszawa, uczestnik, wygłoszony referat: Praga przez pryzmat ego-dokumentów Mariny Cwietajewej.
 21. Международная научная конференция „Каспийский круг”, 25 kwietnia – 5 maja 2014 r., Wołgograd- Baku (Federacja Rosyjska – Azerbejdżan), uczestnik, wygłoszony referat: «Поэтика» молчания в творчестве Марины Цветаевой.
 22. Międzynarodowa konferencja naukowa „Hodnoty v literatuře a umění II”, 2-5 września 2014, Brno (Czechy) uczestnik, wygłoszony referat: Бог Марины Цветаевой
 23. Międzynarodowy seminarium „Свет и тьма в литературе, культуре и искусстве: От античности до современности”, 24-25 września 2014, Siedlce, uczestnik, wygłoszony referat: О восприятии света и тьмы Мариной Цветаевой
 24. Międzynarodowe sympozjum wykładowców rosyjskiego języka i literatury z krajów słowiańskich i państw WNP, „Брестская крепость: на перекрестке эпох и дорог”, 7–10 października 2014, Brześć (Białoruś) uczestnik, wygłoszony referat: Апофатическое в молчании Марины Цветаевой
 25. Międzynarodowa konferencja „Literatura i kultura rosyjska w Europie XXI wieku. Tradycja – przemiany – perspektywy”,  23-24 października 2014 r., Warszawa uczestnik, wygłoszony referat: Автобиографизация в творчестве Марины Цветаевой в свете „экспансии” интимности
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, 13-15 listopada 2014 r., Olsztyn uczestnik, wygłoszony referat: O aksjologizacji pojęcia czasu w twórczości Mariny Cwietajewej.
 27. XVII Międzynarodowa konferencja slawistyczna „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego”, Zielona Góra, 20-21 maja 2015 r. uczestnik, wygłoszony referat: О переживании времени Мариной Цветаевой
 28. Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Przestrzeń w kulturze współczesnej”, Wydział Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 27-28 maja 2015 roku uczestnik, wygłoszony referat: Poczucie domu i bezdomności w twórczości Mariny Cwietajewej
 29. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”,Warszawa 15-17 października 2015 referat: Душа в восприятии Марины Цветаевой
 30. Международной научно-практической конференции „Стратегии жанрового развития русской литературы в мировом историко-культурном контексте”, 16–17 марта 2016 год, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест реферат Об особенностях звуко-слухового восприятия Марины Цветаевой
 31. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Hodnoty v literatuře a umění III – Ценности в литературе и искусстве III”, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, 30-31 sierpnia, 2016 реферат Мотив смерти в творчестве Марины Цветаевой
 32. Международный семинар МОЛОДОСТЬ И/А СТАРОСТЬ В ЯЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ, Институт неофилологии и междисциплинарных исследований Естественно-гуманитарного университета в городе Седльце и Философский факультет Университета им. Матея Белa в Банской Быстрице, Siedlce 15 – 16 września 2016 года реферат Возрастные мотивы в творчестве Марины Цветаево
 33. Эпоха “великих потрясений” в литературе, языке и культуре, XXX «Фетовские чтения, 30 czerwca – 1 lipca 2017 roku, Kursk, Rosja реферат: Мотив пожара в творчестве Марины Цветаевой
 34. Искусство слова в диалоге культур: литературные иерархии и репутации, 15–16 lutego 2018 roku, Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, Брест реферат: О стратегии жизнетворчества Марины Цветаевой