Zintegrowany Program Rozwoju

Zintegrowany Program Rozwoju

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA UW, GRANTY DLA KSI

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W JĘZYKU POLSKIM

Nazwa projektu: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Cele merytoryczne:

Przedmiotem kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (KEŚW) jest naukowa eksploracja regionu Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zjawisk społeczno-kulturowych oraz istotnych przemian historyczno-politycznych, które wpłynęły na kształt tego regionu w XXI wieku. W propozycji KEŚW Europa Środkowo-Wschodnia ujmowana jest holistycznie przez pryzmat kultur narodowych i strategicznych krajów regionu: Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy. Szczególną uwagę zwracamy na problem relacji międzykulturowych oraz roli kultur narodowych w kształtowaniu się dialogu międzykulturowego, który bezpośrednio wpływa na treść i wyrażenie narodowych kultur strategicznych. Fundament merytoryczny tej koncepcji stanowi kształcenie studentów w następujących obszarach:

 • Prezentacja i analiza historii jak i współczesnych realiów kulturowo-społecznych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu szczególnego, zróżnicowanego narodowo (oryginalna koncepcja regionu rozwijana w ramach badań eksperckich KEŚW);
 • Badania teoriopoznawcze w zakresie antropologicznej teorii kultury oraz interdyscyplinarne połączenie obszaru nauk społecznych i humanistycznych;
 • Dogłębna historia oraz analiza zjawisk kultury i relacji międzykulturowych dwóch krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wybranych przez studenta w ramach jego indywidualnych zainteresowań naukowych;
 • Nacisk na praktyczny wymiar wyników badań w obszarze szeroko rozumianych zjawisk społeczno-kulturowych — wymiar aplikacyjny;
 • Nauka dwóch języków krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej wybranych przez studenta zgodnie z określoną ścieżką rozwoju naukowego określonego ramami studiów KEŚW.

Przewidywane działania w zakresie realizacji celów merytorycznych

W ramach studiów KEŚW planowane są następujące działania merytoryczne:

 • Połączenie przedmiotów o charakterze ogólnym z wyspecjalizowaną wiedzą szczególną w zakresie polityczno-społecznej historii regionu Europy Środkowo-Wschodniej, historii sztuki, regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
 • Wsparcie wiedzy szczególnej nauką języków etnicznych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej od poziomu A1 do poziomu C1 wg wyboru studenta, co stanowi szczególną alternatywę dla osób kandydatów zainteresowanych np. studiami filologicznymi czy studiami w zakresie dyplomacji;
 • Nacisk na indywidualizację programu kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studenta;
 • Interdyscyplinarność problemów badawczych poruszanych w ramach studiów KEŚW, np.: — bezpośredni kontakt z ekspertami z zakresu różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;

— seminaria naukowe;

— przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem doświadczonej kadry akademickiej i ekspertów w zakresie badań nad Europą Środkowo-Wschodnią;

— interdyscyplinarność problemów badawczych;

— elastyczność kształtowania ścieżki dydaktycznej studenta dla optymalnego wykorzystania zasobów naukowych i eksperckich Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz bazy dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Warszawskiego;

— nacisk umiejętności praktyczne: nauka języków regionu (2x4x90 godzin = 720 godzin nauki dwóch języków regionu); zajęcia konwersatoryjne i warsztatowe;

— wspieranie mobilności akademickiej studentów w ramach programu Erasmus+, Ceepus, a także organizowane w ramach jednostki: objazdy naukowe; samodzielne wyjazdy badawcze studentów; zaproszenie do uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych przez ekspertów; praktyki zawodowe w renomowanych instytucjach kultury w Polsce czy i za granicą, np. ambasady.

Kandydaci/grupa docelowa — dla kogo?

Studia KEŚW adresowane są do osób zainteresowanych problematyką badań społeczno-kulturowych i historyczno-politycznych, posiadających tytuł licencjata w zakresie nauk o kulturze i religii (kulturoznawstwo), a także tych osób, które w trakcie studiów mogą, pod kierunkiem ekspertów i kadry akademickiej, uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o kulturze i religii (resp. kulturoznawstwo).

Absolwenci KEŚW będą mogli znaleźć zatrudnienie w następujących obszarach:

 • służba publiczna: dyplomacja, krajowe jak i międzynarodowe instytucje kultury;
 • instytucje pożytku publicznego: fundacje kultury;
 • media: dziennikarstwo;
 • reklama i marketing: copywriter, specjalista strategii marketingowych;
 • Public Relations: specjalista do spraw kontaktu z klientem strategicznym;
 • turystyka: animator kultury, przewodnik turystyczny, rezydent.

Partnerzy realizacji projektu KEŚW

Partnerzy strategiczni KEŚW:

— Fundacja i Ośrodek Pogranicze w Sejnach, Teatrem Wierszalin;

— Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

Finansowanie KEŚW

Środki finansowe przeznaczone do realizacji zadań merytorycznych przewidzianych programem KEŚW wynoszą 409 900 PLN. Środki te zostały pozyskane w ramach grantu.

Więcej

Dokumenty związane z realizacją programu:

Regulamin przyznawania dofinansowania na wyjazdy studenckie

Załącznik 1 – wniosek o dofinansowanie

Zarządzanie Dziekana WLS w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania dofinansowania na wyjazdy studenckie

Program studiów II st realizowanych w ramach programu ZIP


II. WYJAZDOWE SZKOŁY LETNIE DLA STUDENTÓW PROWADZONE W JĘZYKACH OBCYCH

Nazwa projektu: „Polsko-ukraińska szkoła letnia. Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od renesansu do współczesności”

Cel projektu

Współczesne wyobrażenie zbiorowe na temat obecności wzorców kultury polskiej na wschodnich rubieżach dawnej RP opiera się nierzadko na mitologizacji czy stereotypizacji zjawisk i postaci historycznych. Celem projektu jest więc przekazanie szerokiemu gronu studentów wiedzy na ten temat, co w założeniu prowadzić będzie do aktualizacji tych wyobrażeń, a w efekcie do zmiany percepcji współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej.

Z tego względu celem zajęć jest również ukazanie i analiza najistotniejszych czynników kształtujących tożsamość mieszkańców regionów pogranicza.

Zaplanowano badania interdyscyplinarne co pozwoli nie tylko na rozpoznanie nowych problemów badawczych, ale również na zastosowanie nowych metod dla częściowo opisanych już problemów.

Przewidywane działania

Wykłady stacjonarne i plenerowe, badania terenowe, realizacja mini-projektu naukowego

Grupa docelowa

Szkoła letnia jest adresowana do studentów kierunków humanistycznych i społecznych, o profilu kulturoznawczym, ale również filologicznym; absolwenci socjologii, politologii, nauk społecznych I stopnia (rok 2. i 3.), pragnących zdobywać wiedzę na temat:

 • społeczeństwa, kultury, literatury, sztuki, języków i historii Ukrainy,
 • pogranicze regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
 • relacji polsko-ukraińskich od XVI wieku po współczesność,

oraz pogłębiać swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie języka ukraińskiego.

Partnerzy

Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

Suma grantu

78 000 PLN

Więcej

Polsko-ukraińska szkoła letnia


III. PROGRAMY DOSKONALENIA DYDAKTYCZNEGO

Więcej