Program MOST

Program MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:
• Uniwersytet Śląski
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Wrocławski
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika
• Uniwersytet Szczeciński
• Uniwersytet Gdański
• Uniwersytet Opolski
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Uniwersytet w Białymstoku
• Uniwersytet Jagielloński
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Rzeszowski
• Uniwersytet Zielonogórski
• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

REJESTRACJA IRK MOST

FANPAGE PROGRAMU MOST

Koordynatora programu MOST w KSI dr Elena Janchuk

Uniwersytecki kordynator MOST mgr Magdalena Mars