dr hab. Joanna Getka

 

Kierownik KSI
adiunkt

e-mail: j.getka@uw.edu.pl
pok. 315


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie filologii białoruskiej, 2002
Katedra Filologii Białoruskiej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowianskich, Uniwersytet Warszawski

Magister w zakresie filologii rosyjskiej, dyplom z wyróżnieniem, 2004
Instytut Rusycystyki, Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowianskich, Uniwersytet Warszawski
Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, stypendium MEN, 2002

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2008
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2013
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

2003-2007 studia z zakresu historii, kultury i literatury Białorusi i Ukrainy w ramach sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (MSH OBTA UW)

02.2014 kurs: Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa, Uniwersytet Warszawski

18-23.04.2016 Program Erasmus + typu STA w: Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, sezione di Studi Slavi e dell’Europa Centro-Orientale

NAGRODY, GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2004-2007 Uczestnik programu Pogranicza Białorusi: historia, kultura, język Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (MSH OBTA UW).

2006-2007 Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 1H01D 024 30). Tytuł grantu: Charakterystyka języka „Nauk Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w.

31 maja 2011 Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, przyznana przez Komisję Konkursową Wydziału Lingwistyki Stosowanej (WLS 3/16/2011).

2013-2016 Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata-4 (Nr 2012/07/D/HS2/03672). Tytuł projektu: “Ruskojęzyczne” wydania bazyliańskie (XVIII w.).

2013-2016 Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca; decyzja NR 0250/E-343/STYP/8/2013

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • kultura i literatura Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski XVIII wieku
 • drukarstwo zakonne
 • językoznawstwo historyczne i porównawcze
 • pogranicza językowe

DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA

 • 2008-2014 koordynator ds. programu Erasmus w Katedrze Studiów Intelkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • koordynator ds. ECTS w Katedrze Studiów Intelkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kordynator programu nauczania języka rosyjskiego w Katedrze Studiów Intelkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Programów Kształcenia w obszarze nauk humanistycznych zgodnie z zarządzeniem REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 12 marca 2012 (Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały nr 405 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania planów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów (Monitor UW z 2011 r. Nr 7, poz. 143).
 • Członek Komisji Oceniającej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2012-2014)
 • Członek Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2013-)
 • Członek Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2013-)
 • Członek Komisji Konkursowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2013-2015)

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 20 – 22 II 2004 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Filologów (Talin, Estonia) wystąpienie: Активный и пассивный словообразовательный потенциал русского языка (на примере форм субъективной оценки личного имени)

2) 15-16 XI 2004 Międzynarodowa konferencja naukowa „Пограничье – исторический и культурно-антропологический аспекты” (Charków) wystąpienie: Uwagi o języku, samoświadomości i przynależności narodowej mieszkańców pogranicza białorusko-rosyjskiego

3) 17-18 XI 2004 Konferencja „Літаратурнае Палессе ў лёсах і постацях” (Mozyrz). Wystąpienie: „Ludzie na błotach” – 60 lat później

4) 8.-10.12. 2004 Udział w XIV Zjeździe Młodych Językoznawców Šintava pri Seredi. Wystąpienie: Słowotwórstwo zdrobniałych męskich imion osobowych we współczesnym j.rosyjskim.

5) 27-29 I 2005 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Воображая пограничье: модели, идентичности, репрезентация” (Mińsk) wystąpienie: Язык Белоруссии, как страны пограничья.

6) 17 – 19 II 2006 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Filologów (Talin, Estonia) wystąpienie: K вопросу о языке, самоидентичности и национальной принадлежности жителей белорусско-русского пограничья

7) 27-28 XI 2008 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesny dyskurs naukowy o kształtowaniu się języka i literatury narodowej w przestrzeni pomiędzy Niemcami/Austrią, Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją” (Warszawa), wystąpienie: Twórczość Juliana Dobryłowskiego jako przyczynek do dyskusji o początkach ukraińskiego języka literackiego na ziemiach zachodnioukraińskich

8) 19-21 II 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця XIX – початку XX ст. і сучасна рецепція його добі” (Czerniowce, Ukraina), wystąpienie: Na drodze do stworzenia normy współczesnego ukraińskiego języka literackiego w Galicji i na Bukowinie.

9) 29-30 VI 2009 XIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Dialog kultur. Z dziejów kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich. Język, kultura, literatura” (Olsztyn), wystąpienie: Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (do końca XVIII wieku).

10) 19-20 XI 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Litwa w aspekcie historyczno-politycznym, kulturowo-religijnym i językowym” (Warszawa), wystąpienie: Polskojęzyczne druki bazylianów wileńskich (1628-1795).

11) 26 XI 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Особенности сосуществования диалектной и кодифицированной форм языка в славяноязычной среде” (Moskwa), wystąpienie: «Каждому народу свой язык хорош», или об отношении к своему идиому жителей белорусско-российского пограничья.

12) 18-19 XI 2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola monastyrów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach IX-XX” (Kraków), wystąpienie: Drukarnia bazylianów w Poczajowie – pomost międzykulturowy, ośrodek krzewienia kultury rodzimej.

13) 26-27 V 2011 XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu historycznego” (Zielona Góra), występienie: Patriotyczna spuścizna bazylianów. Polskojęzyczne druki bazyliańskie z lat 1790-1795.

14) 27-28 VI 2011 XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, literackie, językowe (fakty, stereotypy, mity)” (Olsztyn), wystąpienie: „Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie prostej mowy XVIII wieku (na materiale Nauk parafialnych Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794).

15) 25-25 IX 2011 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód – Zachód” (Słupsk), wystąpienie: „Na skrzyżowaniu kultur”. Druki typografii bazyliańskich (XVIII w.).

16) 15-16 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny” (Łódź), wystąpienie: Polonizny w prostej mowie XVIII wieku.

17) 17-18 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia – zbliżenia (Warszawa), wystąpienie: W służbie Rzeczypospolitej. Druki kalendarzowe a kształtowanie postawy obywatelskiej.

18) 22-23 XI 2011 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Polityka w języku i kulturze” (Piotrków Trybunalski), wystąpienie: Wokół reform Sejmu Czteroletniego 1788-1792. Bazyliańskie druki społeczno-polityczne wydane w okresie poprzedzającym zwołanie obrad.

19) 24-26 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze (Przemyśl – Rzeszów). Wystąpienie: Druki kalendarzowe jako źródło do badania poezji okolicznościowej (na materiale XVIII-wiecznych kalendarzy bazyliańskich).

20) 25-26 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Narracja i pamięć (Warszawa): wystąpienie: Bunt Emiliana Pugaczowa 1773-1775 oczami świadka wydarzeń, Karola Lubicza Chojeckiego.

21) 28-29 IV 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa): Польша – Россия: диалог культур. Wystąpienie: Imperium Rosyjskie oczami zesłańca barskiego Karola Lubicz-Chojeckiego.

22) 9-10 V 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz Świętości – Świętość w Obrazie (Szamotuły). Wystąpienie: „Ruska prosta mowa” jako język sacrum (na materiale osiemnastowiecznych tekstów z drukarni bazyliańskiej w Poczajowie).

23) 29 V-1 VI 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Folklor, regionalizm, etniczność w językach, literaturach i kulturach słowiańskich (Bielsko-Biała). Wystąpienie: Kalendarze bazyliańskie – nośnik czy prześmiewca przesądów?

24) 5-7 IX 2012 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav. Wystąpienie: „Prosta mowa” XVIII wiecznego zabytku piśmiennictwa religijnego „Nauki parochialnija” Poczajów 1794.

25) 6-8 IX 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo duchowe śww. Cyryla i Metodego, Język. Literatura. Kultura. Historia (Białystok). Wystąpienie: Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w „Naukach Parafialnych” („Nauki Parochialnyja”) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w.

26) 17-18.IX.2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język – Wielokulturowość – Tożsamość – konferencja” (Bydgoszcz). Wystąpienie: Po naszemu. Rola drukarni bazyliańskiej w Poczajowie w rozwoju języka ukraińskiego.

27) 17-22 IX 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) (Grodno-Białystok), Wystąpienie: Przesądy w drukach bazyliańskich

28) 13.X.2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций (Szczecin). Wystąpienie: My – oni. Polacy Rosjanie i nierosyjskie narody Imperium Rosyjskiego w pamiętniku Karola Lubicz Chojeckiego.

29) 7-8 XI 2012 III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur” (Warszawa). Wystąpienie: Rola typografii bazyliańskiej w Poczajowie w upowszechnianiu wzorców kultury zachodniej i rodzimej na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (XVIII w). 

30) 8-9 XI 2012 III Наукова конференція: Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві, (Kijów, Ukraina). Wystąpienie: Українськая мова почаївського стародруку «Науки парохіяльнія» (1794).

31) 29-30 XI 2012 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury. (Warszawa). Wystąpienie: Rola drukarni w Poczajowie w rozwoju języka i kultury ukraińskiej (XVIII w.).

32) 5-7 XII 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Książka – Dokument – Informacja (Wrocław). Wystąpienie: W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych odbiorców (na materiale wydań typografii bazyliańskich).

33) 21-22 V 2013 V Международнaя научно-практическая конференция Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее (Irkuck). Wystąpienie: К вопросу о роли василиан в развитии украинской культуры XVIII века.

34) 21-22 V 2013 XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra).  Wystąpienie: Konfederacja barska w polskojęzycznych drukach końca XVIII wieku (na materiale druków bazyliańskich).

35) 8 VI 2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций (Szczecin). Wystąpienie: Między wschodem i zachodem. Rola typografii bazyliańskich w upowszechnianiu zachodnioeuropejskich powieści oświeceniowych.

36) 28-29 VI 2013 XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy. Strategie (prze)życia na zesłaniu.

37) 11-14.09.2013 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Kijów). Morfologia XVIII-wiecznej „prostej mowy” (na materiale wybranych ruskojęzycznych wydań typografii bazyliańskich).

38) 18-19 września 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód – Zachód” (Słupsk), wystąpienie: Idee a wielojęzyczność i tożsamość kulturowa dawnych kresów wschodnich RP. Uwagi. Na materiale druków typografii bazyliańskich (XVIII w.).

39) 19-20.09.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee (Toruń), wystąpienie: Rosja w drukach wydanych w okresie Sejmu Wielkiego i rozbiorów Rzeczypospolitej (na materiale wydań drukarni bazyliańskich).

40) 19-21.09. 2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego innych narodów (Kalisz), wystąpienie:  Polacy dla Syberii. Wkład Polaków w rozwój i kolonizację azjatyckich części Imperium Rosyjskiego (XVIII w.).

41) 17-19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja: Translatio i Kultura (Warszawa), wystąpienie: Działalność tłumaczeniowa bazylianów (XVIII w.).

42) 18-19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (Warszawa), wystąpienie: Literatura przekładowa jako źródło badań języka starobiałoruskiego.

43) 19.10.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Польща і східні католики: історія та культура (Przemyśl), wystąpienie: Книжки «наповнені модним товаром». Василіанські видання XVIII ст. світського характеру.

44) 5.12.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ukrainistyka: tradycje i współczesność (Warszawa), wystąpienie: Fonetyka “prostej mowy” XVIII wieku (na materiale wydań typografii bazyliańskich nurtu religijnego i świeckiego).

45) 17-21.03.2014 V Międzynarodowy Kongres Русский язык: исторические судьбы и современность (Moskwa), wystąpienie: Социокультурная роль василианских типографий 18 века на пограничных территориях Речи Посполитой.

46) 22-23.05.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir: Doświadczenia – Pamięć (Białystok), wystąpienie: Przed “pierwszą falą”. Losy zesłańców barskich: XVIII-wieczne świadectwa literackie.

47) 7.06.2014 IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej (Szczecin), wystąpienie: Rusko- i polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek) – charakterystyka tematyczna.

48) 24-25.06.2014 XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju (Olsztyn), wystąpienie: Medycyna ludowa w drukach bazyliańskich XVIIIw. Bazyliańskie porady lecznicze – ich wartość użytkowa i kulturoznawcza.

49) 3-5.09.2014 XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Budapeszt): Socjokulturowa rola drukarni bazyliańskich w XVIII wieku na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.

50) 15-16.09.2014 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe (Białystok), wystąpienie: Sfery użycia języków na terenach polsko-ruskiego pogranicza kulturowego w XVIII wieku.

51) 21-23.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze  (Białystok), wystąpienie: Lekarstwa, narzędzia i metody leczenia w domu w XVIII wieku (na materiale porad z druków bazyliańskich).

52) 14-15.05.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, wystąpienie: Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wierzenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek).

53) 5 czerwca 2015 V Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej (Szczecin), wystąpienie: Realia społeczno-kulturowe w „ruskojęzycznych” tekstach o charakterze religijnym (na materiale bazyliańskich XVIII-wiecznych teologii moralnych).

54) 14-16.09.2015 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polyslav (Warszawa), wystąpienie: Leksyka świecka w ruskojęzycznych  drukach o charakterze religijnym XVIII wiek (na podstawie bazyliańskich „Teologii moralnych” XVIII w.)

55) 13-20.09.2015 XIII Kongres MAPRJAL (МАПРЯЛ) «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» (Granada, Hiszpania), wystąpienie: Россия и русский язык в польских изданиях XVIII века (на основании изданий василианских типографий).

56) 2-4.10.2015 V Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi (Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі) (Kowno, Litwa), wystąpienie: Базыліянскія маральныя тэалогіі (XVIII ст.) – распаўсюджванне ідэі Брэсцкай уніі на беларуска- ўкраінскіх землях

57) 29.10.2015 Międzynarodowa konferencja Naukowa „Українство в контексті світових цивілізаційних процесів” (Kijów, Ukraina), wystąpienie: До питання про витоки формування українського громадянського суспільства: руськомовні василіанські «богословія нравоучітєльниє»  XVIII століття

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ