Wsparcie socjalne

Informacje o akademikach i stypendium socjalnych proszę kierować do Biura Pomocy Materialnej.


 

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o stypendium socjalnym – semestr letni 2021/22

Jesteś obcokrajowcem? Sprawdź do jakich świadczeń masz prawo!

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

 

Akty prawne – sprawy socjalne

 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi :

💸 Wysokość stypendium socjalnego
📌 Kwota bazowa: 1350 zł
📌 Minimalna wysokość stypendium: 500 zł
📌 Maksymalna wysokość stypendium: 1550 zł
📌 Zwiększenie: 200 zł

 

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIUM SOCJALNE

 

Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.

* oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2020

* dokument z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o składkach płaconych w roku 2020

* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2020

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie składasz przez USOSweb.

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja „krok po kroku”

 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

I – Wniosek 
II – Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Dokumenty przykładowe – pełny zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego:
a) Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):
a) Musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.

3. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta:
a) O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik – TUTAJ)
b) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik TUTAJ),

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
a) Zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017r.
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2017 r.

III – Inne dokumenty:

  •  Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
  • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
  • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
  • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
  • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
  • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
  • Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

 

Akademiki (Domy Studenta) UW

Akademiki – informacje szczegółowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1.     Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.

2.     Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.

3.     Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro ds. Pomocy Materialnej.

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro ds. Pomocy Materialnej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 30, 31

e-mail: bpm@uw.edu.pl