Wsparcie socjalne

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021:

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia
i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

 

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 3 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 3 listopada 2020 r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r.,
w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

 

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają
w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki (kontakt: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl).

 

Kontakt:

Z uwagi na obecną sytuację oraz sposób funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą!!!

Adres do wysyłki:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
Komisja Stypendialna – „nazwa kierunku”

Można również złożyć dokumenty w formie papierowej osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stypendium socjalne – nazwa kierunku.

Miejsce składania dokumentów związanych z uzyskaniem stypendium socjalnego: Budynek WLS, ul. Szturmowa 4, parter, skrzynka koło portierni (możliwość składania dokumentów od czwartku 22.10 od godz. 12:00).

Akty prawne – sprawy socjalne

 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi :

💸 Wysokość stypendium socjalnego
📌 Kwota bazowa: 1150 zł
📌 Minimalna wysokość stypendium: 350 zł
📌 Maksymalna wysokość stypendium: 1150 zł
📌 Zwiększenie: 200 zł

 

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIUM SOCJALNE

 

Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.

* oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2019

* dokument z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o składkach płaconych w roku 2019

* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2019

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

Zanim złożysz wniosek

 1. Sprawdź kompletność swoich dokumentów.
 2. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą.
 3. Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu  i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 4. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami.
 5. W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy.
 6. Jeśli twój rodzic ma rentę z KRUS i nie wykazujesz posiadania ziemi, prosimy abyś złożył wyjaśnienie co się z tą ziemią stało.
 7. Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu.

 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie składasz przez USOSweb (następnie drukujesz, podpisujesz i razem z załącznikami zanosisz do Komisji Stypendialnej).

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja „krok po kroku”

 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

I – Wniosek (WYPEŁNIASZ W USOSweb, akceptujesz, drukujesz, podpisujesz, dostarczasz)
II – Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Dokumenty przykładowe – pełny zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego:
a) Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):
a) Musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.

3. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta:
a) O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik – TUTAJ)
b) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik TUTAJ),

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
a) Zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017r.
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2017 r.

III – Inne dokumenty:

 •  Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
 • Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

 

Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich UW [link]

Stypendia naukowe na UW

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • inne stypendia i granty

Akademiki (Domy Studenta) UW

Akademiki – informacje szczegółowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1.     Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.

2.     Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.

3.     Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich.

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744