Wsparcie socjalne

Wsparcie socjalne na UW

 • Stypendium socjalne
 • Dodatek mieszkaniowy
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Kredyt studencki
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ważne informacje   można odnaleźć  na stronie:  www.bss.uw.edu.pl lub www.oks.uw.edu.pl

[Studenci składają wnioski]

  • o stypendium socjalne – w jednostce, w której studiują;

a) na semestr zimowy 2019/2020 – żeby otrzymać wypłatę za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r.; w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca; ostatni dzień na złożenie wniosku na semestr zimowy to 20 lutego 2020 r.;
b) na semestr letni 2019/2020 – wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium w semestrze letnim jest możliwe od 10 lutego 2020 r.; żeby otrzymać wypłatę stypendium za marzec, należy złożyć wniosek  do 20 marca 2020 r.;  w kolejnych miesiącach  do 20. dnia danego miesiąca  (w czerwcu: do 22 czerwca 2020 r.);

 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wypłatę za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r.; w kolejnych miesiącach do 20. dnia danego miesiąca (w czerwcu: do 22 czerwca 2020 r.);
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

O stypendium socjalne wnioskować można tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

„Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant, który
spełnia łącznie następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
2) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa
niż kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustalona na podstawie
§ 7 ust. 1 pkt 1.

2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy
ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych
w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji materialnej
i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
W przypadku nieudokumentowania wyczerpująco i wiarygodnie sytuacji materialnej
i dochodowej uznaje się, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do przyznania
świadczenia.

4. W przypadku stwierdzenia braków uniemożliwiających obliczenie dochodu
na osobę w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ stypendialny wzywa
wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem
dni. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie w sposób
7
umożliwiający obliczenie dochodu w rodzinie wnioskodawcy właściwy organ
stypendialny odmawia przyznania danego świadczenia.

5. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta lub doktoranta
na semestr i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym
przez Rektora, o którym mowa w § 8 ust. 1 bez możliwości wyrównania za poprzednie
miesiące:
1) w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego;
2) w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.”

 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi :

 

a) próg uprawniający – 1050 zł;
b) kwota bazowa – 1150 zł;
c) zwiększenie – 200 zł;

specjalne
d) stopień znaczny – 650 zł;
e) stopień umiarkowany – 500 zł;
f) stopień lekki – 350 zł.

 

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIUM SOCJALNE

 

I. Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.

* oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2018

* dokument z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o składkach na płaconych w roku 2018

* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2017

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

 

II. Z powodu dużej ilości błędów w oświadczeniu o dochodach Komisja Stypendialna przypomina, że jeżeli dochód zostaje utracony trzeba wybrać powód jego utraty. Wybranie informacji ŻADEN Z POWYŻSZYCH POWODÓW NIE powoduje utraty dochodu i następuje jego wliczenie do dochodu rodziny. Jeżeli praca została zakończona lub umowa o pracę została rozwiązana/wygasła lub zdecydowaliśmy się na jej zaprzestanie jest to równoznaczne z utratą pracy zarobkowej/zatrudnienia. Studentów prosimy o zwracanie na to uwagi, ponieważ Komisja nie jest w stanie określić z jakich przyczyn nastąpiła utrata dochodu. Złe określenie powodu będzie skutkowało wliczeniem dochodu do całości, którego wynikiem będzie przyznanie niższej kwoty stypendium niż należy się ona w rzeczywistości z winy STUDENTA.

Zanim złożysz wniosek

 1. Sprawdź kompletność swoich dokumentów.
 2. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą. Jeśli dostarczasz go osobiście do Komisji Stypendialnej zwróć uwagę, by osoba przyjmująca Twój wniosek zanotowała datę jego przyjęcia.
 3. Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu  i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 4. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami.
 5. W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy.
 6. Jeśli twój rodzic ma rentę z KRUS i nie wykazujesz posiadania ziemi, prosimy abyś złożył wyjaśnienie co się z tą ziemią stało.
 7. Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu.

 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie składasz przez USOSweb (następnie drukujesz, podpisujesz i razem z załącznikami zanosisz do Komisji Stypendialnej).

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja „krok po kroku”

 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

I – Wniosek (WYPEŁNIASZ W USOSweb, akceptujesz, drukujesz, podpisujesz, zanosisz do dziekanatu ds. studenckich . 434)  (NIE WYSTARCZY WYPEŁNIĆ)
II – Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Dokumenty przykładowe – pełny zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego:
a) Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):
a) Musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.

3. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta:
a) O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik – TUTAJ)
b) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik TUTAJ),

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
a) Zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017r.
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2017 r.

III – Inne dokumenty:

 •  Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
 • Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

 

UWAGA:

 

Portal informacyjny UW [link] Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich UW [link]

Stypendia naukowe na UW

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • inne stypendia i granty

Portal informacyjny UW [link]

Akademiki (Domy Studenta) UW

Portal informacyjny UW [link]

Akademiki – opłaty [link]

Ubezpieczenia zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1.     Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.

2.     Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.

3.     Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich.

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744