Program Erasmus+ studia częściowe | studenci wyjeżdżający

Program Erasmus+ studia częściowe | studenci wyjeżdżający

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI (WYCIĄG) I TURA

1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w KSI (wnioski są składane za pośrednictwem USOSweb. Informacja poniżej)

2. O stypendium Erasmus w KSI mogą ubiegać się wszyscy niezależnie od obywatelstwa

A. studenci studiów I i II stopnia na kierunku:

 1. Kulturoznawstwo Europy środkowo-wschodniej (30 pkt. za pokrewieństwo kierunku / specjalności)
 2. Studia nad słowiańszyzną wschodnią, spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (30 pkt. za pokrewieństwo kierunku / specjalności)
 3. Studia nad słowiańszyzną wschodnią, spec. filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim (20 pkt. za pokrewieństwo specjalności)
 4. Studia nad słowiańszyzną wschodnią, spec. filologia rosyjska (20 pkt. za pokrewieństwo specjalności)
 5. Studia nad słowiańszyzną wschodnią, spec. ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim (20 pkt. za pokrewieństwo specjalności)
 6. Slawistyka – ISZiP WP (10 pkt. za pokrewieństwo kierunku)
 7. Studia wschodnie – SEW WO (10 pkt. za pokrewieństwo kierunku)

B. studenci studiów III stopnia (doktoranci) na kierunku studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, którzy realizują swoje badania w

 1. Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS (30 pkt. za pokrewieństwo kierunku)
 2. Katedrze Białorutenistyki WLS (20 pkt. za pokrewieństwo kierunku)
 3. Katedrze Rusycystyki WLS (20 pkt. za pokrewieństwo kierunku)
 4. Katedrze Ukrainistyki WLS (20 pkt. za pokrewieństwo kierunku).
3. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
7. W celu przeprowadzenia kwalifikacji Kierownik KSI powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji wchodzą: koordynator Erasmus+ KSI, pracownik KSI, przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów KSI.
8. Wszystkie przedmioty zrealizowane w uczelni przyjmującej na podstawie porozumienia o progranie zajęć (Learning Agreement) będą uznane w KSI po powrocie z wymiany. Za uznawalność przedmiotów studentów studiujących na innych kierunkach niż Studia nad słowiańszczyzną wschodnią spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej odpowiadają kierownicy tych jednostek.
9. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (co najmniej 3,49), dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 10.03.2020 r., znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.
12. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
13. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
15. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia.
19. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.
28. Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany. (…)
Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe jest koordynator ds. mobilności lub inny wskazany przez dziekana pracownik jednostki macierzystej studenta.
29. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika KSI lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji. Od decyzji Kierownika KSI lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulamin studiów na UW Art. 7 ust. 3).
40. Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2020 oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.
41. Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego po 10 marca 2020 r. i/lub został zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie i w momencie kwalifikacji posiadał prawo do stypendium socjalnego, może zostać dodatkowo przyznany dodatek socjalny Erasmus, na podstawie podania złożonego w BWZ w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd za granicę, na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.

Studentom tym podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będą wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.

Pobierz pełny tekst: Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu na rok akademicki 2020/2021

DODATKOWE INFORMACJE

1. Preferowane są wyjazdy semestralne (5 miesięcy). W przypadku przedłużenia pobytu oraz stypendium konieczna jest zgoda Biura Współpracy z Zagranicą UW.

2. Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę (Learning Agreement). Powinien on być jak najbliższy programowi zajęć na KSI lub jednostki macierzystej, ponieważ okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

3. Po powrocie ze stypendium należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych (Transcript of Records) oraz zaświadczenie o rzeczywistym okresie przebywania na stypendium (Confirmation of Stay).

4. Student ostatniego roku studiów nie może obronić pracy dyplomowej przez zakończeniem okresu stypendialnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – strona Biura Współpracy z Zagranicą UW


JEDNOSTKI PARTNERSKIE KSI

 

1) BUŁGARIAUniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (BG VELIKO01), Katedra Rusycystki
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил И Методий”, Катедра „Русистика”
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub bułgarski B1 lub rosyjski B1
Przedmioty Module I (w języku angielskim) oraz Module II dla znających bułgarski lub inny język
Kontakty: Erasmus Office, Katedra
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

2) BUŁGARIA – Uniwersytet im. prof. dr. Asena Złatarowa w Burgas (BG BOURGAS02), Sekcja Nauki Języków Obcych, Katedra Języków Słowiańskich i Języka Niemieckiego
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Департамент по езиково обучение, Катедра „Славянски езици и немски език”
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub bułgarski B1
Przedmioty: w języku angielskim (2014)
Kontakty: Erasmus OfficeKatedra
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

3) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub czeski B1 lub słowacki B1 lub węgierski B1
Przedmioty: IS (przedmioty katedry, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Katedra
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

4) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií
Limit miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub białoruski B1 lub czeski B1 lub litewski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: IS (przedmioty instytutu, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

5) CHORWACJA -University of Zadar (HR ZADAR01)
Limit miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia

6) FRANCJA  – Uniwersytet Sorboński (F PARIS468) Wydział Humanistyczny, Instytut Slawistyki
Sorbonne Université, Faculté des Lettres, UFR d’Etudes slaves
Limit miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: francuski B2, angielski B2
Przedmioty: lista przedmiotów poszczególnych programów
Kontakt: Erasmus Office
Dodatkowe informacje: instytut
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

7) IRLANDIA  – Kolegium św. Trójcy  – Uniwersytet Dubliński, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Językoznawstwa, Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Katedra Rusycystyki i Slawistyki
Trinity College Dublin – University of Dublin, Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, School of Languages, Literatures and Cultural Studies, Department of Russian & Slavonic Studies
Limit miejsc: 1
Rodzaj studiów: I stopnia
Wymagane języki: angielski B2
Przedmioty: lista przedmiotów katedry
Kontakt: Global Relations Office
Dodatkowe informacje: Top 10 Reasons To Study at Trinity
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

8) LITWA Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (LT KAUNAS01), Wydział Humanistyczny
Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub litewski B2
Przedmioty: lista ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Wydział
Dodatkowe informacje: International Student Handbook
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

9) LITWA Uniwersytet Wileński (LT VILNIUS01), Wydział Historyczny,
Vilniaus  Universitetas, Istorijos Fakultetas
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub litewski B1
Przedmioty: lista ogólnouniwersytecka
Kontakty: Wydział + International Office
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

10) NIEMCY Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greiswaldzie (D GREIFS01), Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub czeski B1 lub niemiecki B1 lub polski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, Instrukcja korzystania z wyszukiwarki
Kontakty: International Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Welcome Centre, YouTube

11) NIEMCY – Uniwersytet w Lipsku (D LEIPZIG01), Wydział Filologiczny, Instytut Slawistyki
Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub niemiecki B1 lub polski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

12) NIEMCY – Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze (D GOTTING01), Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki
Georg-August-Universität Göttingen, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub niemiecki B1
Przedmioty: Lista ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Koszty życia: Numbeo

13) SŁOWACJA – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (SK NITRA01), Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Instytut Języków i Kultur Środkowoeuropejskich,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Liczba miejsc: 1 miejsce
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub czeski B2 lub słowacki B2
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, ECTS & Course Catalogues, Instytut: Lista I, Instytut: Lista II, Uwaga! Przedmioty w języku rosyjskim są wykładane na Wydziale Filozoficznym.
Kontakt: International Relations and Mobility Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Wirtualny spacer
Koszty życia: Numbeo

14) SŁOWACJA – Uniwersytet Preszowski (SK PRESOV01), Wydział Filozoficzny, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich,
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
Liczba miejsc: 2 miejsca
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B2, słowacki B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, Katedra: Lista I, Katedra: Lista II
Kontakt: International Relations Office, Instytut, Katedra
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

15) WŁOCHY Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” (I ROMA01), Wydział Literatury i Filozofii, Katedra Studiów Europejskich, Amerykanistycznych i Interkulturowych,
Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali (SEAI)
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub włoski B1
Przedmioty: Lista wydziałowa,
Kontakt: International Relations Office, Wydział
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Factsheet,
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

16) WŁOCHY Uniwersytet w Pawii (I PAVIA01), Wydział Humanistyczny, Sekcja Języków i Literatur Obcych,
Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, Lingue e Letterature Straniere
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub włoski B1
Przedmioty: Lista ogólnouniwersytecka + wyszukiwarka
Kontakt: International Relations Office, Sekcja
Koszty życia: Numbeo


W przypadku chęci wyjazdu w programie Erasmus+ na uniwersytety Europejskiego Sojuszy Uczelni 4EU+ należy zwrócić się z zapytaniem na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl

17) DANIA – Uniwersytet Kopenhaski (DK KOBENHA01), Wydział Humanistyczny, Instytut Studiów Interkulturowych i Regionalnych
Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Liczba miejsc: info @
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: w zależności od wybranej jednostki
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

18) NIEMCY – Uniwersytet w Heidelbergu (D HEIDELB01), Wydział Neofilologii, Instytut Slawistyki
Universität Heidelberg, Neophilologische Fakultät, Slawisches Institut
Liczba miejsc: info @
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub niemiecki B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

19) WŁOCHY Uniwersytet w Mediolanie (I MILAN01), Wydział Języków i Literatur Obcych, Sekcja Slawistyki
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Sezione di Slavistica
Liczba miejsc: info @
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub włoski B1
Przedmioty: Informacja
Kontakt: International Relations Office, Wydział
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

W przypadku Uniwersytetu Karola (patrz: 3, 4) oraz Uniwersytetu Sorbońskiego (patrz: 5) KSI dysponuje własnymi gwarantowanymi miejscami. W przypadku ich wyczerpania można również starać się o miejsce w Pradze lub Paryżu z puli 4EU+.


KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 I TURA

1. Termin składania wniosków: 28.02.2020 do godz. 13:00.

2. Wnioski są składane za pośrednictwem USOSweb. Zakładka „Dla studentów” > „Wymiana studencka” > „Wnioski”  > „Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej” > „Złóż wniosek”.

Pobierz  Instrukcja obsługi modułu Wymiana studencka USOSweb dla studentów

3. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

1) Średnia ocen z dotychczasowego toku studiów > należy przesłać skan zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl  3,49 – 5 pkt.

2) Wybrać co najwyżej trzy kierunki wymiany (kolejność ma znaczenie!), zwracając uwagę na wymaganą znajomość języków obcych.

3) Zadeklarować znane języki obce. Języki wybieramy pod kątem kierunków wyjazdów. 0-15 pkt.
Skan dokumentu poświadczającego znajomość języka należy przesłać na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl. Dokumentem poświadczającym znajomość języka może być:
> Certyfikat językowy (Uniwersytetu Warszawskiego* lub instytucji zewnętrznej)
> w przypadku języków nauczanych w KSI zaświadczenie od wykładowcy danego języka LUB wybranie w spisie przedmiotów z ocenami Praktycznej nauki języka etnicznego regionu (PNJER) albo Nauki języka regionu (NJR) z ostatniego semestru
> w przypadku innych języków zaświadczenie ze Szkoły Języków Obcych UW

* osoby, które na studiach I stopnia zdały obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 mają prawo do odpłatnego wydania certyfikatu UW (Szkoła Języków Obcych UW)

4) Wybrać co najwyżej 5 przedmiotów: 0-5 pkt.
> których treści nauczania mają związek z wybranymi kierunkami wymiany
> których wysokie oceny są znaczącym osiągnięciem

5) Wybrać pracownika naukowego KSI lub jednostki macierzystej, który wystawi opinię (należy wpisać nazwisko i kliknąć „Dodaj”) 0-5 pkt.
> studenci I i II stopnia: posiadającego przynajmniej stopień doktora (x2) albo doktora habilitowanego (x1)
> studenci III stopnia: opiekuna naukowego lub promotora

6) Życiorys w języku polskim (w formie CV, limit 4000 znaków).

7) Życiorys w języku obcym (preferowany język angielski, w formie CV, limit 4000 znaków) 0-15 pkt. (łącznie za 6) i 7))

8) List motywacyjny w języku polskim (limit 4000 znaków).
> nie powtarzamy informacji z CV!
> wskazujemy, dlaczego chcemy wziąć udział w mobilności akademickiej
> uzasadniamy, dlaczego wybieramy dany kierunek wymiany (opisujemy wyłącznie kierunek pierwszego wyboru)
> podajemy proponowaną listę przedmiotów (co najwyżej 5), które chcemy zrealizować zagranicą

9) List motywacyjny w języku obcym (preferowany język angielski, limit 4000 znaków) 0-15 pkt. (łącznie za 8) i 9))

10) Staże zagraniczne oraz krajowe (limit 4000 znaków) 0-5 pkt.
> data, kraj, nazwa programu (np. MOST, NAWA, CEEPUS)
> rodzaj pobytu: studia częściowe, praktyki, wolontariaty, wizyty studyjne, objazdy naukowe, szkoły letnie

11) Inne doświadczenia 0-5 pkt.
> zaangażowanie organizatorskie w życie uniwersyteckie (np. samorząd studencki, Dzień Otwarty UW)
> zaangażowanie w studencki ruch naukowy (np. koło naukowe)

12) Wybór programu studiów, z którego ma nastąpić wyjazd.

13) Oświadczenia o wcześniejszym uczestnictwie w programie Erasmus.

14) Studenci i studentki programów innych niż Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej muszą przesłać na adres erasmus.ksi@uw.edu.pl skan zgody kierownika jednostki na wyjazd z „umowy cudzej”. // Stopień pokrewieństwa kierunku/specjalności (patrz początek strony ↑) 0-30 pkt.

14) Skład komisji kwalifikacyjnej: dr Grzegorz Gąsior (koordynator Erasmus+), dr Rostysław Kramar, dr hab. Joanna Getka

Maksymalnie w kwalifikacji można uzyskać 100 punktów.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi w dniu 10.03.2020 r.