Polsko-ukraińska szkoła letnia: Zakarpacki tygiel kulturowy

Szkoła letnia odbyła się w terminie od 22.06.2022 do 3.07.2022 i odbywała się w formie mieszanej: stacjonarnej w Słowacji, Węgrzech i Rumunii w dn. 27.06-2022-3.07.2022 oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość za pomocą platformy GoogleMeet oraz narzędzi Google (22-24.06.2022).

 

Celem projektu było przekazanie szerokiemu gronu studentów wiedzy na temat złożoności i różnorodności pogranicza kulturowego. Egzemplifikacją założeń teoretycznych projektu był wielokulturowy obszar Zakarpacia, zwanego również Rusią Węgierską – region historyczny na obszarze zachodniej Ukrainy, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O specyfice tego regionu decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

Tak sformułowana tematyka projektu prowadziła do aktualizacji wiedzy uczestników na temat pogranicz kulturowych i weryfikacji swoich wyobrażeń na temat współistnienia kultur. Z tego względu celem zajęć było również ukazanie i analiza najistotniejszych czynników kształtujących tożsamość mieszkańców regionów pogranicza.

 

  • Koszyce, Słowacja

 

  • Okręg Marmarosz Region w Rumunii

 

  • Syhot Marmarowski w Rumunii