Objazd naukowy: Warszawa-Wilno – Polsko-litewskie związki kulturowe i historyczne. Wielokulturowe Wilno

Wyjazd na objazd naukowy realizowany w Warszawie i Wilnie (20-24.09.2021 i 25.09-29.09.2021) był współfinansowany ze środków NAWA w ramach projektu Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Litewska tożsamość narodowa i walka Litwinów o uznanie ich prawa do samostanowienia, suwerenność i niepodległość mają swoje korzenie w idei romantycznej. W historycznokulturowej topografii centralnej części Wilna wiele jest miejsc, które noszą w sobie ślady dawnych i współczesnych manifestacji tej idei. Są to miejsca naznaczone pragnieniem wolności – duchowej, artystycznej, społecznej i politycznej. Wyrosłe zarówno z zawirowań historii, jak z ducha romantycznej historiozofii i zrodzonych z niej potrzeb, są dzisiaj materialnym świadectwem zarówno skomplikowanych dziejów Litwy, jak i równie złożonych relacji wszystkich grup narodowych, które Wilno zamieszkiwały i którego rościły sobie do niego prawo. Warto przyjrzeć im się z bliska.