mgr Regina Pilipavičiūtė-Gugała

 

lektor (grupa dydaktyczna)

e-mail: r.pilipaviciute@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

 

ORCiD   https://orcid.org/0000-0002-4377-6242

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ


WYKSZTAŁCENIE

Magister psychologii, specjalność psychologia wychowawcza, 2005
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Warszawski

2006 -2012 Studia doktoranckie
Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki,
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

2004 – 2006 Staż w Młodzieżowym Ośrodku Psychoprofilaktyki i Psychoterapii MOP

IX 2009 Kursy podnoszące kwalifikacje dla lektorów jęz. litewskiego (Uniwersytet Wileński, Katedra studiów lituanistycznych).

XIXII. 2015 Kursy podnoszące kwalifikacje dla lektorów jęz. rosyjskiego: „Преподавание русского языка зарубежным учащимся: современные методики, технологии дистанционного обучения с учетом возрастных особенностей учащихся”. (Российский университет дружбы народов, факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин).

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2012 r. dotacja Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dla młodych naukowców.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kultura pogranicza,
  • rodzina (jej historia, komunikacja, przekaz międzypokoleniowy)

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 23-26.06.2005    XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa, tytuł referatu: „Style miłości i postrzeganie jej roli w tworzeniu oraz utrzymywaniu stałych związków wśród mniejszości polskiej na Litwie” (wraz z dr M. E. Babiuch – Hall). 23-26

2) 21-23.06.2006    Konferencja naukowa pt. Miłość kobiety w różnych epokach, społeczeństwach i kulturach, Karpacz, tytuł referatu: „Pokoleniowe przemiany wzorców miłości kobiet w grupie etnicznej (na przykładzie polek na Litwie)”.

3) 26-27.11.2007    Konferencja naukowa pt. VII starptautiskā zinātniskā konference „Aktuāli baltistikas jautājumi (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne zagadnienia bałtystyki”); Ryga, Łotwa, tytuł referatu: „Etninės tapatybės išsaugojimo būdai Lietuvos – Baltarusijos pasienyje” („Sposoby zachowania tożsamości etnicznej na pograniczu litewsko – białoruskim”).

4) 24-25.11.2008    Konferencja naukowa pt. VIII starptautiskā zinātniskā konference „Aktuāli baltistikas jautājumi (VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne zagadnienia bałtystyki”), Ryga, Łotwa, tytuł referatu: „Etnografo atsakomybė ir etika pasienio tautų kultūrų tyrimuose“ („Etyka i odpowiedzialność zawodowa etnografa w badaniach kultury pogranicza”).

5) 9.11.2015 Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu 25-lecia warszawskiej bałtystyki, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: „Co z tym pograniczem? Kulturowa koegzystencja na pograniczu litewsko-białoruskim”.

6) 3-4.12.2015 Konferencja naukowa pt. Białoruś w dyskursie naukowym, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski, tytuł referatu: „Pa biełarusku u polskam kaściele? – wprowadzenie języka białoruskiego do sfery sacrum na pograniczu litewsko-białoruskim”.

7) 15-17.09.2017 Сёмы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Seventh International Congress of Belarusian Studies, Warszawa, tytuł referatu: „Język białoruski w sferze sacrum na północnej Wileńszczyźnie”.