dr Monika Grącka

 

Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym
Opiekun Koła Naukowego „KLIN”

adiunkt (grupa dydaktyczna)

e-mail: mjgracka@uw.edu.pl
dyżury i plan zajęć

 

https://orcid.org/0000-0001-7255-4633

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PROWADZONE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE


WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie filologii rosyjskiej, 1991
Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 1999
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE
Podyplomowe Studia Filozoficzne, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Studia licencjackie i magisterskie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie,

Kursy języka rosyjskiego, Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2004, 2011)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia, literatura i kultura rosyjska,
  • literatura i filozofia społeczna narodnictwa,
  • biografia twórcza Nikołaja Złatowratskiego (1845-1911) w kontekście życia filozoficzno-literackiego epoki,
  • folklor

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Chudożestvennyj tekst. Vosprijatije. Analiz. Interpretacija. Wilno 27-29.04.2006, organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie (wystąpienie: Koncepcija licznosti v narodniczeskom oczerke (na materiale proizvedenij N.N. Złatovratskogo).

2.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretyczeskoj i istoriczeskoj poetiki, Grodno 3-5.10.2008, organizowana przez Uniwersytet w Grodnie (wystąpienie: Avtor kak żanroobrazujuszczij faktor narodniczeskogo rasskaza o derevne (na materiale proizvedenij N.N. Złatovratskogo).

3.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Wspomnienia pisarzy rosyjskich. Rosja i kultura rosyjska we wspomnieniach pisarzy polskich. Warszawa 23-24.04.2009, organizowana przez IR UW (wystąpienie: Ze wspomnień literackich Nikołaja N. Złatowratskiego).

4.     XIV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Zielona Góra 28-29.05.2009, organizowane przez UZ (wystąpienie: Iluzja i rzeczywistość. Opowieść N.N. Złatowratskiego „Córka dziedzica” (1883) w kontekście ideologicznym).

5.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej. Kraków 21-22.05.2010, organizowana przez UJ (wystąpienie: Idea narodnicka w literaturze. Z twórczości Nikołaja N. Złatowratskiego).

6.     XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Zielona Góra, 26-27.05.2011, organizowane przez UZ (wystąpienie: Pisarz-narodnik wobec idei Lwa Tołstoja na przykładzie twórczości Nikołaja  Złatowratskiego).

7.     IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu EGO-DOKUMENT I LITERATURA (Autobiografia/autobiografizm wyznania/konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich). Warszawa 3–4.06.2011, organizowana przez IR UW (wystąpienie: W „złotych snach” przeszłości. Cykl autobiograficznych opowiadań Nikołaja Złatowratskiego „Jak to było” („Как это было” 1890, 1911)).

8.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Feminizm, gender i queer – wczoraj i dziś. Białystok 19-20.09.2011, organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku (wystąpienie: Motyw kobiety w literaturze narodnickiej na materiale wybranych utworów Nikołaja Złatowratskiego).

9.     Międzynarodowa konferencja naukowa: Polityka w języku i kulturze. Piotrków Trybunalski 22-23.11.2011, organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Filię w Piotrkowie Trybunalskim (wystąpienie: Demokratyzacja inteligencji rosyjskiej w beletrystyce narodnickiej Nikołaja N. Złatowratskiego (1845-1911).

10.  Międzynarodowa konferencja naukowa: Polsko-rosyjskie związki kulturalne. Warszawa 26-27.04.2012, organizowana przez IR UW (wystąpienie: Z dziejów recepcji literatury narodnickiej w Polsce).

11.  Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej. Kraków 25-26.05.2012, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński (wystąpienie: Tożsamość środowiskowa i ideowa pisarza-narodnika Nikołaja Złatowratskiego (1845-1911)).

12.  Międzynarodowa konferencja naukowa: Między nihilizmem a dogmatyzmem. Aleksander Hercen i konteksty. Warszawa 27-28.09.2012, organizowana przez Zakład Filozofii Religii Instytutu Filozofii UW (wystąpienie: Echa filozofii społecznej Aleksandra Hercena w twórczości pisarza-narodnika Nikołaja Złatowratskiego).

13.  Międzynarowdowa konferencja naukowa: Russkaja literatura i metodika jejo priepodawanija w sowriemiennom polikulturnom prostranstwie: awtor – żanr – stil, Brześć, Białoruś 04-05.10.2012, organizowana przez Uniwersytet im. A.S. Puszkina w Brześciu (wystąpienie: Żanrowyje modyfikacji „małoj prozy” narodnikow (na matieriale proizwiedienij N.N. Złatowratskogo).

14.  Międzynarodowa konferencja naukowa: XVIII Sławianskije cztenija, organizowana przez Uniwersytet w Daugavpils. Daugavpils, Łotwa 16-17.05.2013 (wystąpienie: Narodniczeskaja ideołogija w beletristikie Nikołaja N. Złatowratskogo).

15.  XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, organizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn 28-29.06.2013 (wystąpienie: Narodnicki ideał społeczny w konfrontacji z polską walką narodowowyzwoleńczą. Pisarstwo Nikołaja N. Złatowratskiego).

16.  Międzynarodowa konferencja naukowa: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, organizowana przez Uniwersytet w Opolu, Opole 07-08.10.2013 (wystąpienie: Emancypantki w twórczości pisarza-narodnika Nikołaja N. Złatowratskiego (Z kart historii  ruchu feministycznego w Rosji)).

17.  Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 14-16.11.2013 (wystąpienie: Rewizja programu społecznego w beletrystyce pisarza-narodnika Nikołaja N. Złatowratskiego (1845-1911)).

18.  Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa Środkowa wczoraj i dziś: przemiany koncepcji (język – literatura – kultura – polityka – prawo – filozofia), zorganizowana przez Uniwersytet im. Tomasza Masaryka w Brnie, Brno (Czechy) 18-19.11.2014 (wystąpienie: Z historii badań rosyjskiej narodnickiej myśli społecznej w Polsce).

19.  Międzynarodowa konferencja naukowa: W stronę kulturowej antropologii teatru i filmu. Artyści sceny i ekranu lat 30. XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej – syntezy, kontynuacje, rewizje, interpretacje, zorganizowana przez KSI UW, Warszawa 22.05.2015 (wystąpienie: Z historii polskiej animacji okresu międzywojennego).

20.  XVII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 24-25.06.2015 (wystąpienie: Recepcja myśli Michaiła Bakunina w Polsce przełomu XX i XXI wieku).

21.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Biografie nieoczywiste-przełom, kryzys i transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Łódź 02-02.03.2016 (wystąpienie: Wspomnienia Nikołaja Złatowratskiego próbą zażegnania kryzysu ideowego pisarza-narodnika).

22.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 02-03.06.2016 (wystąpienie: „Mit” rosyjskiej wspólnoty gminnej w filozofii społecznej teoretyków narodnictwa).

23.  V Kongres Czeskich Slawistów, zorganizowany przez Czeski Związek Slawistów i Uniwersytet im. Tomasza Masaryka w Brnie, Telcz (Czechy) 06-07.10.2016 (wystąpienie: Russkaja narodniczeskaja belletristika w polskich issledowanijach).

24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Od druku do Internetu: literatura, kultura, media w Europie Środkowo-Wschodniej z okazji 500-lecia druku pierwszej książki Franciszka Skaryny, zorganizowana przez WLS KSI UW, Warszawa 25-26.05.2017 (wystąpienie: Wokół podmiotów politycznej socjalizacji związanej z rosyjskim ruchem narodnickim)

25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kontakty i Kontrasty: Język, Literatura, Kultura, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konin 29-31.05.2017 (wystąpienie: Drobne formy prozatorskie w nurcie rosyjskiej literatury narodnickiej (Z twórczości Nikołaja N. Złatowratskiego)).

26. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: W kręgu języków i kultur, zorganizowana przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Warszawa 01-02.06.2017 (wystąpienie: Michaił Bakunin w próbie dialogu z Polakami wokół problemu słowiańskiego).

27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa Środkowa wczoraj i dziś: przemiany koncepcji (język – literatura – kultura – polityka – filozofia), zorganizowana przez Uniwersytet im. Tomasza Masaryka w Brnie, Brno (Czechy) 15-16.11.2017 (wystąpienie: Rosyjska myśl narodnicka na emigracji).

28. XX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Polsko-Wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 27-28.06.2018 (wystąpienie: Wszystko dla ludu i poprzez lud – z historii walki Polaków w rosyjskim ruchu narodnickim).