Czasopisma

Przegląd Środkowo-Wschodni

Rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej i poruszający tematykę związaną z badaniem historii, kultury, literatury i języka krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres problemowo-tematyczny nie jest zarysowany kategorycznie, jesteśmy otwarci na autorów z różnych środowisk naukowych: historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, socjologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Rocznik ukazuje się od 2016 r.

 

 

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

Proponowana w piśmie koncepcja regionu jest szersza od tej lansowanej po II wojnie światowej (choć w polskiej historiografii sięgającej korzeniami w czasy przedwojenne). Powojenna „kariera” naukowa „Europy Środkowowschodniej” jest ściśle związana z dominacją rosyjską na terytoriach Dniepru i Niemna po Łabę, która to dominacja nadała tym terytorium charakter regionu à rebours, tj. istniejącego poprzez negację. Próba zdefiniowania regionu nie przez negację, lecz przez znajdowanie jego cech pozytywnych, czyli cech rzeczywistego istnienia, musi wyjść poza koncepcję „skansenu Europy”, musi zatem sięgnąć dalej na zachód i wschód, aby ukazać jedność rozwoju historycznego.

Rocznik ukazuje się od 2007 r.

 

 

Recepcja – Transfer – Przekład

U podstaw koncepcji tej edycji leży idea interdyscyplinarności, która stała się differentia specifica współczesnej nauki. Idzie to w parze z poszerzeniem zakresów takich tradycyjnych dyscyplin humanistycznych, jak lingwistyka i literaturoznawstwo, z drugiej zaś strony, z integrującą rolą nowych dziedzin humanistyki – kulturoznawstwa czy translatologii. Specyficzny profil edycji wyznaczają dwie – wzajemnie się dopełniające – zasady.

Czasopismo ukazywało się w latach 2002-2006