Czasopisma

Przegląd Środkowo-Wschodni

Rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej i poruszający tematykę związaną z badaniem historii, kultury, literatury i języka krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres problemowo-tematyczny nie jest zarysowany kategorycznie, jesteśmy otwarci na autorów z różnych środowisk naukowych: historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, socjologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

Proponowana w piśmie koncepcja regionu jest szersza od tej lansowanej po II wojnie światowej (choć w polskiej historiografii sięgającej korzeniami w czasy przedwojenne). Powojenna „kariera” naukowa „Europy Środkowowschodniej” jest ściśle związana z dominacją rosyjską na terytoriach Dniepru i Niemna po Łabę, która to dominacja nadała tym terytorium charakter regionu à rebours, tj. istniejącego poprzez negację. Próba zdefiniowania regionu nie przez negację, lecz przez znajdowanie jego cech pozytywnych, czyli cech rzeczywistego istnienia, musi wyjść poza koncepcję „skansenu Europy”, musi zatem sięgnąć dalej na zachód i wschód, aby ukazać jedność rozwoju historycznego Niemców (Austriaków), Polaków, Litwinów (a także Łotyszy i Estończyków) oraz Rusinów (Rosjan, Białorusinów i Ukraińców).

 

Recepcja – Transfer – Przekład
Czasopismo ukazywało się w latach