Jubileusz Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Szanowni Państwo,

w tym roku mija 20 rocznica 🥂 powstania Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

powołanej na mocy Uchwały Senatu UW z dnia 👉26.09.2001, a dziś – obchodzimy 20 rocznicę utworzenia studiów na kierunku kulturoznawstwo, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej roku (👉Uchwała Senatu UW z dnia 1️⃣4️⃣.1️⃣0️⃣.2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣). Pierwszy rocznik studentów studiował zaocznie, na studiach II stopnia od 👉 1.10.2002).

👉Od 1.10.2007 uchwałą Senatu UW z dnia 12.04.2006 rozpoczął naukę pierwszy rocznik studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych.

📌W ciągu ostatnich lat katedra rozwija się bardzo dynamicznie, prowadzone są badania naukowe a z zakresu kultury, historii, języka i literatury krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

📌Jest to związane z koncepcją funkcjonowania samej Katedry, stawiającej na badania interdyscyplinarne i polidyscyplinarne.

📌W Katedrze działają obecnie 👉3 pracownie i zespoły naukowe, 👉20 pracowników jednostki prezentuje wyniki badań na konferencjach naukowych, w postaci artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych i odrębnych rozprawach. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat (2015-2021) pracownicy Katedry opublikowali blisko 👉20 📖monografii autorskich i wieloautorskich, przygotowali 👉10 📚tomów wieloautorskich około 👉200 rozdziałów w pracach zbiorowych i około 👉100 📕artykułów w czasopismach naukowych.

📌Wydajemy obecnie dwa punktowane na liście ministerialnej czasopisma naukowe📔: „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” i „Przegląd Środkowo-Wschodni”, prowadzimy serię wydawniczą „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej”

📌Od 2015 roku zorganizowaliśmy 15 międzynawowych konferencji naukowych.

📌Realizujemy granty naukowe, pracownicy Katedry wyróżniani są nagrodami za pracę naukową

📌W ciągu ostatnich lat, 10 pracowników uzyskało stopnie i tytuły naukowe, w tym 1 – tytuł profesora, 4 – stopień doktora habilitowanego i 6 – doktora. Obecnie kilkoro pracowników posiada otwarte przewody doktorskie.

📌Działamy na polu popularno-naukowym, m.in. dzięki współpracy z mediami (np. programy w Polskim Radiu dla Zagranicy, wywiady dla TVP Kultura, TVP Białystok), placówkami muzealnymi i edukacyjnymi (np. Muzeum Historii Polski, Muzeum Kresy Syberia, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Biblioteka Miasta Stołecznego Warszawy) oraz portalami społecznościowymi.

📌Pracownicy Katedry biorą udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez ośrodki krajowe i zagraniczne.

📌Katedra ma podpisane 19 umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+, które realizuje z ośrodkami w 11 krajach Unii Europejskiej. Katedra jest także członkiem Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS) koordynowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. który realizuje w 18 ośrodkach w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej.

📌Katedra jest beneficjentem również innych grantów na realizację własnych projektów dydaktycznych.

Wśród pozyskanych w ciągu ostatnich trzech lat można wymienić:

👉Grant na realizację kierunku studiów II stopnia: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanego na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), oś III, ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00. Realizacja 1.10.2019-31.12.2021.

👉Grant na realizację projektu studenckiej letniej szkoły pt. Polsko-ukraińska Szkoła Letnia: Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności / Польсько-українська літня школа “Польсько-українське культурне пограниччя: від Ренесансу до сучасності na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00. Realizacja: 27.06-06.07.2019

👉Grant na realizację projektu studenckiej letniej szkoły pt. Szkoła Letnia: KULTURA WOBEC TOTALITARYZMU. Szkoła Letnia w języku rosyjskim na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00, Realizacja: jesień 2021.

👉Liczne granty na realizację projektów w ramach konkursu Profesorowie zaproszeni, na Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dzięki nim kursy dla studentów kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej prowadzili prof. Andrij Danylenko, z Uniwersytetu Pace, doc. Taras Lylio, z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, doc. Aleksandr Medvedev, z Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Viktor Moisiienko, z Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego.

👉Od 2017 r. Katedra uczestniczy w projekcie międzynarodowym „Kultura pamięci o II wojnie światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy” prowadzonym wspólnie z Pracownią Historii w Mińsku (Białoruś) i Bayerischer Jugendring w Monachium (Niemcy).

👉W roku ak. 2020/2021 w Katedrze był realizowany program polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej: Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr PJP/PJP/2020/1/00007.

👉W roku ak. 2021/2022 w Katedrze będzie realizowany program polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej: Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z kulturą ukraińską, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr BJP/PJP/2021/1/00003.

👉W latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej uzyskała dofinansowanie na realizację 12 projektów w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia:

📍1/ Objazd naukowy: „Grodno – miasto królewskie”, 25.04-28.04.2018, Grodno.

📍2/ Polsko-Białoruska Interdyscyplinarna Szkoła Letnia: „Pogranicze białorusko-polskie: etnosy, konfesje, kultura” 24.06-28.06.2018, Grodno.

📍3/ „Szlakami Bojkowszyzny zachodniej i Łemkowszczyzny”, 31.05-04.06.2018, Sanok, Myczkowce, Solina, Hoczew, Zyndranowa, Komańcza, Szczawno;

📍4/ Polsko-ukraińska interdyscyplinarna Szkoła Letnia: „Pogranicze ukraińsko-polskie: etnosy, konfesje, kultura”, 10.09-15.09.2018, Lwów, Ołesko-Podhorce-Złoczów, Poczajów, Kamieniec.

📍5/ Objazd naukowy: Drzewo i sacrum: Podlaski szlak kulturowy, 22-25 listopada 2018., Bielsk Podlaski-Hajnówka-Grabarka.

📍6/ „Kultura Pogranicza – Małe Centrum Świata – od idei do działania”, 28.02-03.03.2019, Sejny.

📍7/ Seria wykładów prof. Viktora Moisiienki (Żytomierski Uniwersytet Państwowy), 1-3.04.2019, Warszawa

📍8/ Objazd naukowy: „Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość” 29.03-01.04.2019, Gorajec, woj. Lubelskie.

📍9/ Objazd naukowy: „Grodno – miasto królewskie” II, 25.04-28.04.2019. Grodno.

📍10/ Wykład prof. Victora Astroha (kierownik Katedry Celnictwa Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk), 7.05.2019, Warszawa

📍11/ Wykład prof. Andriia Danylenki (Pace University, Nowy Jork), 04.06.2019. Warszawa

📍12/ Objazd naukowy Animacja kultury na szczeblu lokalnym. Potencjał pogranicza kulturowego – jak go umiejętnie wykorzystać?, 20-23.07.2019, Gorajec

👉W latach 2020-2022 Katedra realizuje kolejne projekty dydaktyczne. Do tej pory zrealizowano 12 projektów:

📍1/ Seria wykładów: Kultura białoruska w Polsce międzywojennej (dr Aliaksandr Horny, Wydział Historii, Komunikacji i Turystyki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały).

📍2/ Objazd naukowy: Mniejszości etniczne na pograniczu kulturowym, marzec 2020, Sejny

📍3/ Wykłady na temat kultury Europy Środkowo-Wschodniej: „Rewitalizacja językowa i kulturowa. Przypadek Wilamowian”; maj 2020

📍4/ Cykl studenckich seminariów naukowych: Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią – międzynarodowa konferencja naukowa: Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy, czerwiec 2020 przewodnicząca komitetu organizacyjnego, dr hab. Iwona Krycka-Michnowska, dr Monika Grącka, dr Rostysław Kramar, dr Marcin Niemojewski

📍5/ Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią – Konkurs „Europa Porwana” na najlepszy podcast poświecony krajom Europy Środkowo-Wschodniej; maj 2021

📍6/ Cykl studenckich seminariów naukowych: Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią – międzynarodowa konferencja naukowa: Kultura i kontrkultura: Rosja, Białoruś, Ukraina; czerwiec 2021.

📍7/ Objazd naukowy: Animacja kultury na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Czeremcha w województwie podlaskim; lipiec 2021

📍8/ Objazd naukowy – Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr PJP/PJP/2020/1/00007, 6-10.09.2021, Charków Kijów.

📍9/ Objazd naukowy: Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego, w ramach Programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr PJP/PJP/2020/1/00007, 25-29.09.2021, Wilno

📍10/ Cykl studenckich seminariów naukowych: Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią – szkolenie: Jak przygotować dobry podkast – podstawy praktyczne; Prowadzący: Tomasz Cudowski; Wrzesień 2021

📍11/ Cykl studenckich seminariów naukowych: Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią – Ochrona dziedzictwa pogranicza; Cmentarze Pogranicza, Drutów; Wrzesień 2021

i…ach!! Dziś właśnie wróciliśmy✈️ z Belgradu, właśnie skończyła się nasza szkoła letnia (już zawsze tylko ciepło będziemy myśleć o listopadzie:) „Kultura vs. totalitaryzm”

Plany dydaktyczne – m.in. wyjazdowe – studenckie oraz naukowe mamy ekstensywne, więc… cdn…

👉Zresztą – i tyle czego wyżej – to daleko nie wszystko, ale i tak gratulujemy tym, którzy dobrnęli do końca!

Drodzy Studenci i Absolwenci – staramy się przede wszystkim dla Was, serdecznie Wam dziękujemy 🤩

Joanna Getka


Data publikacji: 01 December 2021