Zajęcia prof. Andrija Danylenko i prof. Aleksandra Medvedeva ruszają już w maju 2021!

 

Dzięki możliwościom, jakie daje Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu „Wykładowcy wizytujący” w r.ak.  2020/2021 w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego będą prowadzili zajęcia wybitni wykładowcy z uniwersytetów Ukrainy (dr Taras Lylo, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki), USA (prof. Andrii Danylenko, Uniwersytet Pace, NY), Federacji Rosyjskiej (prof. Alexander Medvedev, Uniwersytet w Tiumeniu)

Zajęcia prof. Andrija Danylenko z Uniwersytetu PACE (Nowy Jork, USA) ruszają już w maju 2021!


prof. Andrii Danylenko, Uniwersytet Pace, NY)

OD BAGDADU DO UNII EUROPEJSKIEJ: KULTURY, JĘZYKI I LUDZIE W CZASACH PRZEDNOWOCZESNYCH / NOWOCZESNYCH

Celem kursu jest ukazanie złożonej historii słowiańskich kultur, języków i ludów od starożytności poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów aż do początków Unii Europejskiej.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona na wzajemne relacje różnych części świata słowiańskiego między sobą oraz z niesłowiańskimi sąsiadami.
W trakcie kursu opracowane zostaną różnorodne materiały: zarówno oryginalne teksty, w szczególności autorstwa arabskich, bizantyjskich i średniowiecznych niemieckich pisarzy źródłowe, jak i opracowania naukowe i dydaktyczne.
Podczas zajęć omawiana będzie także historia tworzenia języków standardowych (literackich), w tym „Standard Average European”.
Zajęcia odbywać się będą w blokach w maju / czerwcu 2020. Dokładna data zajęć zostanie podana w późniejszym terminie

Zajęcia prof. Aleksandra Medvedeva z Państwowego Uniwersytetu w Tiumeniu (Federacja Rosyjska) ruszają już w maju 2021!


prof. Alexander Medvedev, Uniwersytet w Tiumeniu

KOD WIZUALNY W LITERATURZE ROSYJSKIEJ XIX I XX WIEKU: OD KLASYKI DO MODERNIZMU (zajęcia w języku
rosyjskim)

Celem kursu jest ukazanie rozwoju kodu wizualnego w literaturze rosyjskiej od XIX-wiecznego romantyzmu do XX-wiecznego modernizmu w dialogu literatury rosyjskiej z kulturą europejską (Włochy, Holandia, Polska, Austria, Francja), a także z własną tradycją kulturową (rosyjska ikona i malarstwo).
Kurs ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia teksty artystyczne z pogranicza literaturoznawstwa, krytyki sztuki, filozofii, historii, lingwistyki.
W trakcie kursu wykorzystane zostaną oryginalne teksty napisane przez rosyjskich, austriackich i polskich pisarzy XIX-XX w., reprodukcje artystów rosyjskich, włoskich, francuskich i holenderskich oraz badania naukowe.
Zajęcia odbywać się będą w blokach w maju / czerwcu 2020. Dokładna data zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Zajęcia dr. Tarasa Lylo z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki ruszyły już w październiku 2020!

Zapraszamy studentów I stopnia na zajęcia:

Komunikacja na świecie w kontekście epok kulturowych

Zajęcia mają na celu ukazanie kulturowego uwarunkowania sposobu komunikacji społecznej w różnych epokach oraz wyjaśnienie roli kulturoznawczej dziennikarstwa, publicystyki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aksjologicznym cechom komunikowania, jego przeznaczeniu od czasów starożytnych do dzisiaj – od „pracy nad udoskonaleniem dusz współobywateli” Sokratesa do „zmieniłem coś ku lepszemu” Waltera Cronkite.

 

Zapraszamy studentów II stopnia na zajęcia:

Mediatyzacja kultury oraz relacji międzykulturowych we współczesnym świecie. Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy studentów na temat mediów w kulturze i z drugiej strony – kultury w mediach we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ich celem szczegółowym jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia mediatyzacja, a także ukazanie wpływu mediatyzacji na kulturę we współczesnym świecie. Innymi podejmowanymi w trakcie zajęć problemami są analiza sposobów stereotypizacji kultury przez środki masowego przekazu, szczególnie w przestrzeni medialnej; analiza zależności między mediami i kulturą: w szczególności zaś procesu transformacji kultury z subiektu wpływu na media w obiekt oddziaływania mediów.

 


Dr Taras Lylo, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki

 

 

„Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” jest organizowane w ramach Programu zintegrowanych
działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW
w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników
oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią.
Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji
na www.zip.uw.edu.pl.

 


Data publikacji: 03 March 2021