Program Erasmus+ | studenci wyjeżdżający

Program Erasmus+ | studenci wyjeżdżający

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI (WYCIĄG) I TURA

1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w KSI.

2. O stypendium Erasmus w KSI mogą ubiegać się wszyscy studenci I i II stopnia specjalności kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej oraz III stopnia Studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, niezależnie od obywatelstwa.

3. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
7. W celu przeprowadzenia kwalifikacji Kierownik KSI powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji wchodzą: koordynator Erasmus+ KSI, pracownik KSI, przedstawiciel Samorządu Studentów KSI.
 
9. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (co najmniej 3,49), dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 09.03.2018r., znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.
 
12. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
 
13. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
 
15. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.
 
25. Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany. (…)
Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe jest koordynator ds. mobilności lub inny wskazany przez dziekana pracownik jednostki macierzystej studenta.
 
26. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika KSI lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji. Od decyzji Kierownika KSI lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulamin studiów na UW Art. 7 ust. 3).
 
35. Zgodnie z informacją przekazaną przez Narodową Agencję Erasmus w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:
a) 500 euro (lub 3019 zł dla studentów pobierających stypendium socjalne na UW) – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
b) 450 euro (lub 2803 zł dla studentów pobierających stypendium socjalne na UW) – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
c) 400 euro (lub 2587 zł dla studentów pobierających stypendium socjalne na UW) – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Turcja, Węgry
 
42. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus.
 
43. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.
 
Pobierz pełny tekst: Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu na rok akademicki 2018/2019

DODATKOWE INFORMACJE

1. Preferowane są wyjazdy semestralne (5 miesięcy). W przypadku przedłużenia pobytu oraz stypendium konieczna jest zgoda Biura Współpracy z Zagranicą UW

2. Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę (Learning agreement). Powinien on być jak najbliższy programowi zajęć na KSI, ponieważ okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów w uczelni macierzystej.

3. Po powrocie ze stypendium należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych (Transcript of records) oraz zaświadczenie o rzeczywistym okresie przebywania na stypendium (Confirmation of stay).

4. Student ostatniego roku studiów nie może obronić pracy dyplomowej przez zakończeniem okresu stypendialnego. 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – strona Biura Współpracy z Zagranicą UW


JEDNOSTKI PARTNERSKIE KSI

Kliknij, aby zobaczyć szczegóły.

Studenci i studentki specjalności kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej mogą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+ na studia częściowe (SMS) do następujących krajów programu (KA103):

1) BUŁGARIAUniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (BG VELIKO01), Katedra Rusycystki
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил И Методий”, Катедра „Русистика”
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub bułgarski B1 lub rosyjski B1
Przedmioty Module I (w języku angielskim) oraz Module II dla znających bułgarski lub inny język
Kontakty: Erasmus Office, Katedra
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

Byłem tam / Byłam tam...
Anna Klimkiewicz, III rok I stopnia, anna.klimkiewicz@student.uw.edu.pl
2015/2016 semestr zimowy
1. Spośród uczelni z naszej oferty Bułgaria wydawała mi się najbardziej „wschodnim” krajem – kolebka cyrylicy, uczelnia w Wielkim Tyrnowie nosiła imię św. Cyryla i Metodego, a dodatkowo pragnęłam w pełni poznać bałkańską kulturę. Dodatkowo był to kraj dość daleko położony od Polski, co również zachęcało mnie do mieszkania tam przez kilka miesięcy, ponieważ taka okazja mogła się więcej nie powtórzyć. Plusem był też miejscowy język, który wydawał się podobny do rosyjskiego i nawet jadąc tam z zerową znajomością bułgarskiego, byłam spokojna, wiedziałam, że zawsze jakoś się dogadam.
2. Jeśli chodzi o przedmioty wybrałam bardzo podobne, do tych oferowanych przez naszą jednostkę. Próżno było szukać lektoratu z j. litewskiego, natomiast w zamian trafiłam na intensywny kurs j. słowackiego. Oprócz tego zapisałam się m.in. na logikę, która miała być prowadzona po angielsku, ale ze względu na to, że byłam jedyną studentką, uczęszczającą na ten przedmiot, a wykładowca znał j. polski, prowadzona była po polsku, co przy takim przedmiocie było znacznym uproszczeniem. Muszę jednak przyznać, że studiując na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim trzeba było się wykazać pewną językową elastycznością. Wybierając przedmioty przed wyjazdem, wydawało się, że wszystkie będą albo po angielsku, albo po rosyjsku. W rzeczywistości okazywało się, że muszę chodzić np. na etnografię Bułgarii prowadzoną po bułgarsku. Mimo to, wychodziłam z zajęć z kilkoma stronami notatek, dlatego też uważam, że z odpowiednim nastawieniem bariery językowe nie stanowią problemu. Zaliczenie przedmiotów zazwyczaj wymagało jedynie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w pojedynczych przypadkach miałam do napisania prosty test końcowy. Sama rejestracja odbywała się w bardzo nieformalny sposób. Wystarczyło w Learning Agreement wpisać wybrane przedmioty, a po przyjeździe moja bułgarska koordynatorka ustalała z prowadzącymi godziny zajęć, przesyłała plan bądź też osobiście umawiałam się na zajęcia na konkretny dzień.
3. W Wielkim Tyrnowie miałam również okazję uczyć się miejscowego języka. Zajęcia były darmowe i odbywały się raz w tygodniu dla wszystkich chętnych studentów z Erasmusa i w tym przypadku były dokładnie tłumaczone na j. angielski. Dawały one możliwość przyswojenia podstaw, jednak niestety nie nauczyły mnie wiele, ponieważ musiały być dostosowane poziomem również do tych, którzy dopiero uczyli się cyrylicy i znacznie wolniej chłonęli nowe słówka. Mimo wszystko warto jest zapisać się na ten lektorat, chociażby po to, żeby móc kupić sobie bilet albo zrobić zakupy w sklepie innym niż samoobsługowy.
4. Z zakwaterowaniem nie było żadnego problemu. Każda osoba aplikująca na tę uczelnię dostaje miejsce w akademiku położonym kilka kroków od uniwersytetu. Wysyłając zgłoszenie należy jedynie zaznaczyć, że chciałoby się mieszkać w studenckim domu, a resztę formalności załatwia za nas miejscowe BWZ. Po przyjeździe dostaje się jednoosobowy pokój za niewielką cenę. Jedynym minusem jest brak jakiejkolwiek kuchni, ale i z tym można sobie poradzić. Nie chcąc mieszkać w akademiku można również zdecydować się na wynajęcie mieszkania albo w większym gronie domu, co też nie jest zbyt ciężkim zadaniem.
5. Samo studiowanie w Bułgarii niewiele różni się od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Wybierając się tam, musimy się jedynie przyzwyczaić do tzw. „pocziwki”, czyli mniej więcej godzinnej przerwy w godzinach południowych, podczas której większość biur, czasami nawet sklepów jest zamknięta.
6. Moje stypendium wynosiło 500 euro miesięcznie (w tym 200 euro dodatku socjalnego) i była to kwota, która spokojnie mi wystarczała na podstawowe potrzeby, włączając w to podróże po Bułgarii. Ceny w sklepach są minimalnie wyższe od tych w Polsce. Chcąc natomiast imprezować co weekend, należy zabrać dodatkowe pieniądze.
7. Jeśli chodzi o samo miasto, jest ono bardzo malowniczo położone, w pierwszej chwili zachwyca swoimi wąskimi uliczkami, typowymi bułgarskimi zabudowaniami na podnóżach Starej Płaniny oraz największym zabytkiem miasta – Carewcem, ruinami potężnej twierdzy z czasów, kiedy miasto było stolicą Bułgarii. Nie jest to jednak szczególnie duża miejscowość, więc po pewnym czasie, może się trochę znudzić. Na szczęście, z Wielkiego Tyrnowa bardzo łatwo dostać się wielu innych miast i miasteczek (m.in. Płowdiw, Sofia, Warna) z pomocą busów firmy „Etap”, bądź też tańszych pociągów (Kazanlyk, Etyr, Dryanovo, Tryavna) lub też skorzystać z wycieczek oferowanych przez wiekotyrnowską organizację ESN (studentów wspierających osoby przyjeżdżające w ramach Erasmusa). Bez samochodu jednak bardzo ciężko jest się dostać w jeden z najciekawszych regionów Bułgarii – Rodopy, pasmo górskie położone na południu kraju. Będąc w Bułgarii polecam również zastanowić się nad podróżami do Turcji i innych sąsiednich krajów.

2) BUŁGARIA – Uniwersytet im. prof. dr. Asena Złatarowa w Burgas (BG BOURGAS02), Sekcja Nauki Języków Obcych, Katedra Języków Słowiańskich i Języka Niemieckiego
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Департамент по езиково обучение, Катедра „Славянски езици и немски език”
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub bułgarski B1
Przedmioty: w języku angielskim (2014)
Kontakty: Erasmus OfficeKatedra
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

3) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií
Liczba miejsc: 1
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub czeski B1 lub słowacki B1 lub węgierski B1
Przedmioty: IS (przedmioty katedry, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Katedra
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

4) CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze (CZ PRAHA07), Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich,
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií
Limit miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub białoruski B1 lub czeski B1 lub litewski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: IS (przedmioty instytutu, język wykładowy w opisie przedmiotu) + lista ogólnouniwersytecka
Kontakt: International Relations Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Incoming students
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

5) LITWA Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (LT KAUNAS01), Wydział Humanistyczny,
Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub litewski B2
Przedmioty: lista ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Wydział
Dodatkowe informacje: International Student Handbook
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

6) NIEMCY Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greiswaldzie (D GREIFS01), Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 3 
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub czeski B1 lub niemiecki B1 lub polski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, Instrukcja korzystania z wyszukiwarki
Kontakty: International Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Welcome Centre, YouTube

7) NIEMCY – Uniwersytet w Lipsku (D LEIPZIG01), Wydział Filologiczny, Instytut Slawistyki
Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slawistik
Liczba miejsc: 2
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub niemiecki B1 lub polski B1 lub rosyjski B1 lub ukraiński B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka
Kontakty: International Office, Instytut,
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

8) SŁOWACJA – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (SK NITRA01), Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Instytut Języków i Kultur Środkowoeuropejskich,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Liczba miejsc: 1 miejsce
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B2 lub czeski B2 lub słowacki B2
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, ECTS & Course Catalogues, Instytut: Lista I, Instytut: Lista II, Uwaga! Przedmioty w języku rosyjskim są wykładane na Wydziale Filozoficznym.
Kontakt: International Relations and Mobility Office, Instytut
Dodatkowe informacje: Wirtualny spacer
Koszty życia: Numbeo

9) SŁOWACJA – Uniwersytet Preszowski (SK PRESOV01), Wydział Filozoficzny, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich,
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
Liczba miejsc: 2 miejsca
Rodzaj studiów: I, II stopnia
Wymagane języki: angielski B2, słowacki B1
Przedmioty: Wyszukiwarka ogólnouniwersytecka, Katedra: Lista I, Katedra: Lista II
Kontakt: International Relations Office, Instytut, Katedra
Dodatkowe informacje: YouTube
Koszty życia: Expartisan, Numbeo

10) WŁOCHY Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” (I ROMA01), Wydział Literatury i Filozofii, Katedra Studiów Europejskich, Amerykanistycznych i Interkulturowych,
Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali (SEAI)
Liczba miejsc: 3
Rodzaj studiów: I, II, III stopnia
Wymagane języki: angielski B1 lub włoski B1
Przedmioty: Lista wydziałowa,
Kontakt: International Relations Office, Wydział
Dodatkowe informacje: Erasmus+ Factsheet,
Koszty życia: Expartisan, Numbeo


KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 I TURA

1. Termin składania wniosków od 06.02.2018 godz. 21:00 do 05.03.2018 godz. 23:59.

2. Wnioski są składane za pośrednictwem USOSweb. Zakładka „Dla studentów” > „Wymiana studencka” > „Wnioski”  > „Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej” > „Złóż wniosek”.

Pobierz  Instrukcja obsługi modułu Wymiana studencka USOSweb dla studentów

3. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

0) Średnia ocen z dotychczasowego toku studiów >>> po złożeniu wniosku USOS wyliczy średnią automatycznie i przekaże dane Komisji, wnioskodawca nie musi nic robić 1-10 pkt.

1) Wybrać co najwyżej trzy kierunki wymiany (kolejność ma znaczenie!), zwracając uwagę na wymaganą znajomość języków obcych.

2) Zadeklarować znane języki obce. Języki wybieramy pod kątem kierunków wyjazdów. 1-25 pkt.
Kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka należy złożyć w sekretariacie do daty prowadzenia naboru. Dokumentem poświadczającym znajomość języka może być:
> Certyfikat językowy (Uniwersytetu Warszawskiego* lub instytucji zewnętrznej)
> w przypadku języków nauczanych w KSI zaświadczenie od wykładowcy danego języka LUB wybranie w spisie przedmiotów z ocenami praktycznej nauki języka etnicznego regionu z ostatniego semestru
> w przypadku innych języków zaświadczenie ze Szkoły Języków Obcych UW

* osoby, które na studiach I stopnia zdały obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 mają prawo do odpłatnego wydania certyfikatu UW (Szkoła Języków Obcych UW)

3) Wybrać co najwyżej 5 przedmiotów: 1-10 pkt.
> których treści nauczania mają związek z wybranymi kierunkami wymiany
> których wysokie oceny są znaczącym osiągnięciem

4) Wybrać pracownika naukowego KSI, który wystawi opinię (należy wpisać nazwisko i kliknąć „Dodaj”) 1-20 pkt.
> studenci I i II stopnia: posiadającego przynajmniej stopień doktora (x2) albo doktora habilitowanego (x1)
> studenci III stopnia: opiekuna naukowego lub promotora
> Uwaga! Proszę nie wybierać: panią dr hab. Joannę Getkę, Kierownik KSI oraz panią dr Martę Brzezińską-Pająk, Zastępcę Kierownika ds. Studenckich (biorą udział w procedurze odwoławczej).

5) Życiorys w języku polskim (w formie CV, limit 4000 znaków)

6) Życiorys w języku obcym (preferowany język angielski, w formie CV, limit 4000 znaków) 1-10 pkt. (łącznie za 5) i 6))

7) List motywacyjny w języku polskim (limit 4000 znaków).
> nie powtarzamy informacji z CV!
> wskazujemy, dlaczego chcemy wziąć udział w mobilności akademickiej
> uzasadniamy, dlaczego wybieramy dany kierunek wymiany (opisujemy wyłącznie kierunek pierwszego wyboru)
> podajemy proponowaną listę przedmiotów (co najwyżej 5), które chcemy zrealizować zagranicą

8) List motywacyjny w języku obcym (preferowany język angielski, limit 4000 znaków) 1-10 pkt. (łącznie za 7) i 8))

9) Staże zagraniczne oraz krajowe (limit 4000 znaków) 1-10 pkt.
> data, kraj, nazwa programu (np. MOST, NAWA, CEEPUS)
> rodzaj pobytu: studia częściowe, praktyki, wolontariaty, wizyty studyjne, objazdy naukowe, szkoły letnie

10) Inne doświadczenia 1-5 pkt
> zaangażowanie organizatorskie w życie uniwersyteckie (np. samorząd studencki, Dzień Otwarty UW)
> zaangażowanie w studencki ruch naukowy (np. koło naukowe)

11) Wybór programu studiów, z którego ma nastąpić wyjazd.

12) Oświadczenia o wcześniejszym uczestnictwie w programie Erasmus.

Maksymalnie w kwalifikacji można uzyskać 100 punktów.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi nie później niż 9.03.2018 r.

Opublikował: mgr Kamil Dwornik, 06.02.2018 r.


KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 II TURA OGÓLNOUNIWERSYTECKA

Informacje na temat kwalifikacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą.

Kwalifikację przeprowadza BWZ. Termin złożenia dokumentów: 9 lipca 2018 r.