Wsparcie socjalne

Wsparcie socjalne na UW

 • Stypendium socjalne
 • Dodatek mieszkaniowy
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Kredyt studencki
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

O stypendium socjalne wnioskować można tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Wypełnić należy Oświadczenie o dochodach za rok 2015, posługując się dokumentacją za rok podatkowy 2015

                       poradnik „krok po kroku” dotyczący Oświadczenia o dochodach za rok 2014, będącego podstawą ubiegania się o miejsce w domu studenta, stypendium socjalne i zapomogę na rok akademicki 2015/2016

Wygenerowany w USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Komisji Stypendialnej jednostki. (p. 319)

UWAGA:

Portal informacyjny UW [link] Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich UW [link]

Stypendia naukowe na UW

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • inne stypendia i granty

Portal informacyjny UW [link]

Akademiki (Domy Studenta) UW

Portal informacyjny UW [link]

Akademiki – opłaty [link]

Ubezpieczenia zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. 
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1.     Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach. 

2.     Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. 

3.     Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich.

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744

Stołówka uniwersytecka [link]

Znajduje się na Kampusie Cetralnym przy ul. Oboźnej obok budynku Wydziału Polonistyki. Czynna od października do czerwca, od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 16.00. Prowadzi żywienie abonamentowe i barowe dla pracowników, emerytów, rencistów i studentów UW.

Regulaminy, zarządzenia

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 33 Rektora UW z dnia 21.09.2011 r.) [pobierz plik]
 • Wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendia w roku akad. 2015/2016 [pobierz plik]