Studia II stopnia

Studia II stopnia

Program stacjonarnych studiów II stopnia

Program niestacjonarnych zaocznych studiów II stopnia | Terminy zjazdów

Nauka języków obcych w KSI | PNJER, warsztaty komunikacyjne, lektoraty żetonowe

Zaliczenie semestru | warunkowe zaliczenie, powtarzanie semestru

Indywidualny Tok Studiów (ITS)

Urlopy studenckie |urlop naukowy, urlop okolicznościowy, urlop zdrowotny

Opłaty za studia | rozłożenie opłat na raty, obniżenie opłat

Prace magisterskie | zasady edycji prac, składanie prac, obrona

Ukończenie studiów | procedura krok po kroku

Regulaminy i zarządzenia | zasady studiowania na WLS, załączniki KSI, zarządzenia Kierownika KSI

Wzory podań

 

PRZYDATNE LINKI

Portal informacyjny UW

Konto pocztowe dla Studentów UW | Usługi Google dla UW

Office 365  dla studentów | darmowy Office dostępny online

USOS-ownia – oswajamy USOS

UW HERE – program rabatów dla studentów UW

Studenckie Biuro Pracy

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego

Kącik za grosik

Ombudsman (rzecznik praw) Uniwersytetu Warszawskiego
Od początku listopada 2011 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego działa ombudsman, czyli rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych. Ombudsman to osoba niezależna i neutralna, do której studenci i pracownicy mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących uczelni. Pomoc rzecznika ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi.

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Zgodnie z zarządzeniem Rektora celem działania Komisji jest dbałość o przestrzeganie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Akademicka Poradnia Prawna
Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim jest jednostką świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Nasza oferta dotyczy pomocy w sprawach typowo „studenckich” (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej). Udzielamy porad także z zakresu m. in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Nie udzielamy porad z zakresu prawa karnego i podatkowego.  W naszej Poradni dyżurują Starsi i Młodsi Doradcy. Młodsi Doradcy, to studenci Wydziału Prawa i Administracji UW. Nad jakością udzielanych porad czuwają Starsi Doradcy, posiadający doświadczenie w doradztwie prawnym.

Pomoc psychologiczna na UW
Studenci Uniwersytetu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych dwa razy w tygodniu dyżur pełni psycholog, a raz w tygodniu psychiatra. Wizyty mają charakter konsultacyjny, znaczy to, że po rozpoznaniu problemu psycholog lub psychiatra wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Zapisać można się osobiście lub przez telefon. Czas oczekiwania na konsultację waha się od kilku dni do dwóch tygodni.