dr Robert Boroch

 

Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo–Wschodniej
adiunkt

e-mail: rboroch@uw.edu.pl
www: robertboroch.com
pok. 320

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii polskiej, 1996
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, filologia polska, specjalizacja teatrologiczna, teoria literatury

Doktor nauk humanistycznych zakresie literaturoznawstwa,  2008
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, teoria literatury

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 10.1997 – 10.1999 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Pracownia Kultury (od 1998 na urlopie)
 • 01.2001 – 02.2001 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Pracownia Kultury
 • 11.2008 – obecnie: Adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Formalna Analiza Konceptualna (Formal Concept Analysis – FCA) i jej zastosowanie w tzw. naukach humanistycznych: zastosowanie FCA w badaniach literaturoznawczych. Zastosowanie FCA w badaniach kulturoznawczych. Zastosowanie FCA do zagadnień związanych z przekładem
 • Filozofia: filozofia języka, historia filozofii. Metafizyka, epistemologia: epistemologiczne problemy nauk o kulturze; ontologiczny status kultury. Filozofia nauki: nauki tzw. ściśle i humanistyczne: podział; nauki ogólne i szczegółowe; status nauk humanistycznych; problemy ontologiczno-epistemologiczne nauk humanistycznych; filozoficzno-naukowe problemy nauk o kulturze. Filozofia kultury
 • Semiotyka: semiotyka rosyjska (Szkoła Tartusko-Moskiewska: J. Łotman, B. Uspienski i in.) i semiotyka amerykańska. Semiotyka kultury. Symbolizm: symboliczne aspekty kultury. Logika
 • Teoria przekładu
 • Teoria kultury: teoretyczne aspekty nauk o kulturze – antropologie: społeczna, kulturowa, stosowana i in., kulturoznawstwo: ich podział, istota, problemy.  Teoretyczne (logiczne) podstawy kulturoznawstwa. Kulturoznawstwo w Polsce w XX i XXI w. Antropologia kulturowa i społeczna w Polsce w XX w. Antropologia amerykańska w XX w.: antropologia stosowana C. Kluckhohna. Kulturologia (amerykańska i rosyjska) w XX w. Problemy definiowania kultury. Formalny koncept kultury. Rozumienie kultury w polskiej nauce. Relacje: kultura a język, kultura a społeczeństwo. Relacja: człowiek a kultura; istota człowieka i człowieczeństwa. Memetyka. Problem qualiów. Mitologemy w badaniach kulturoznawczych
 • Teoria ideologii: ideologia a nauka: antropologia stosowana, socjologia. Ideologiczne aspekty nauk o kulturze
 • Literaturoznawstwo: teoria literatury. Teoria dramatu: teoria postaci w dramacie. Semantyczna analiza postaci dramatycznych. Dramaturgia Antoniego Czechowa. Mitologemy w badaniach literaturoznawczych

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne (od 23.11.2012 r.)
 • Polskie Towarzystwie Badań Teatralnych (od 5.09.2013 r.)
 • Stowarzyszenie Studiów Ibero–Slawistycznych CompaRes (od 2009 r.)
 • American Anthropological Association (od 28.02.2013 r.)
 • International Society for Biosemiotic Studies (od 3.09.2013 r.)

KOLEGIA REDAKCYJNE CZASOPISM NAUKOWYCH

 • „Linguistics and Literature Studies” (USA) – od maja 2013 członek kolegium redakcyjnego (editorial board) i recenzent.
 • „Hybris” Internetowy Magazyn Filozoficzny – recenzent

KONFERENCJE, REFERATY, WYSTĄPIENIA

 1. 1997 – IS PAN, Warszawa, wspólne zebranie Pracowni Kultury i Pracowni Literatury Rosyjskiej. 17.10.1997. Referat: Zbędny czy Niezbędny? postać Fieraponta Spirydonowicza w „Trzech siostrach” Antoniego Czechowa.
 2. 1997 – x  Konferencja Naukowa: Problematyka Literatury Rosyjskiej Przełomu XIX i XX wieku. Uniwersytet Gdański, Gdańsk. 20-22.11.1997. Referat: O interpretacji reżyserskiej i aktorskiej na przykładzie „Wujaszka Wani” Antoniego Czechowa.
 3. 1997 – III Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów. Siedlce. 11-13.12.1997. Referat: Śmietnik miejski jako źródło utrzymania.
 4. 2005 – konferencja: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty literackie i językowe. Recepcja i transfer kultur. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24.06.2005. Referat: Wzajemny wizerunek sąsiadów. Metodologiczna propozycja badań kulturoznawczych – Rosjanie w oczach Polaków
 5. 2008 Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa. Uniwersytet Wrocławski, Świeradów-Zdrów, 9-10.10.2008. Referat: Formalna Analiza Konceptualna (FCA) w badaniach kulturoznawczych – model analizy obiektu N: prowincjonalizm
 6. 2009Sztuka przekładu – Interpretacje. XXII Konferencja Translatologiczna. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Referat: Przekład intralingwarny a Formalna Analiza Konceptualna (FCA).
 7. 2009 – konferencja z cyklu „Fantastyczność i cudowność”: Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji – od fikcji do mitu). Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 26-28.04.2009. Referat: Mitologem dom w dramatach Antoniego Czechowa
 8. 2009Czechow współcześnie. Dzieło – komunikacja – obecność. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 22.06.2009. Referat: Formalna Analiza Konceptualna (FCA) w badaniach nad postaciami dramatycznymi ― jednostka N: sługa na przykładzie Fieraponta w „Trzech siostrach” i Firsa w „Wiśniowym sadzie” Antoniego Czechowa
 9. 2011 – otwarte posiedzenie Zakładu Semiotyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 15.03.2011. Odczyt: Na marginesie semiotyki kultury: struktura – system – model (SSM). Kilka uwag wprowadzających do teorii-teorii.
 10. 2011 – międzynarodowa konferencja internetowa “Metafizyka i literatura w kulturze rosyjskiej XIX-XX wieku”. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Referat: Mitologemy w badaniach teoretycznoliterackich na przykładzie dramatów  Antoniego Czechowa
 11. 2012 – VII międzynarodowa konferencja naukowa  Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury. Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Referat: Pogranicze polsko-ukraińskie – próba retrospekcji.
 12. 2012 – the 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia. Referat: Theoretical Proposal of Hybrid Analysis of Lexical Unit: Light
 13. 2013 – GlobE, “Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy”. Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej. Referat: Zjawisko metainterpretacji na przykładzie jednostek transmisja vel przekaz w polskim przekładzie The Selfish Gene Richarda Dawkinsa.
 14. 2013 – „VI Festiwal Filozofii. Oblicza współczesności”. Uniwersytet Warmiński Mazurski. Referat: Teoria czy Super-hipoteza? – rzecz o memetyce w polskim dyskursie akademickim

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWE