Pracownia Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

Pracownia Semiotyki Kultury Europy Środkowo–Wschodniej

Cultural Semiotics of Central and Eastern Europe (CSCEE)

Zespół:

Dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr Roman Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach)

Dr Robert Boroch (Uniwersytet Warszawski) – kierownik Pracowni

Dr Olga Lesicka (Uniwersytet Warszawski)

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Pracowni są zjawiska kultury zachodzące w Europie Środkowo–Wschodniej – przede wszystkim procesy kulturotwórcze w wymiarze symboliczno–znakowym w obszarach sztuki, architektury, literatury, języka czy folkloru. Wymienione aspekty kultury są traktowane jako „produkty symbolicznej działalności człowieka przechowywane w pamięci społecznej” – w tym sensie semiotyka kultury reprezentuje ujęcie holistyczne, obejmujące mechanizmy generowania znaczeń oraz ich utrwalania.

Pracownia zajmuje się problemami:

 • semiozy (mediacji semiotycznej);
 • semiologii;
 • mitologii (mitologizowanie – mitologemy);
 • intertekstualności;
 • analizy dyskursu;
 • semiotyki logicznej;
 • semantyki logicznej;
 • lingwistyki semiotycznej.

Cele:

 • Nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy z badaczami kultury w kraju i za granicą;
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów etnograficznych, dotyczących szczególnego charakteru kultury Europy Środkowo–Wschodniej;
 • Studia teoriopoznawcze nad semiotyką szkoły tartusko–moskiewskiej oraz semiotyki Ch. S. Peirce’a;
 • Analiza materiału językowego, który pomoże dostrzec, wyodrębnić i nazwać czynniki powodujące zmiany systemowe w językach narodowych zarówno w jego odmianach specjalistycznych, jak i ogólnoliterackich;
 • Analiza przekazów artystycznych i innych tekstów kultury z obszaru Europy Środkowo–Wschodniej;
 • Zainteresowanie problematyką semiotyki kultury studentów starszych lat studiów licencjackich i magisterskich, z ewentualnym utworzeniem grupy seminaryjnej oraz opieka merytoryczna w zakresie pisania prac dyplomowych tematycznie związanych z programem badawczym Pracowni.