Konferencje

Konferencje

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

   Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

OD DRUKU DO INTERNETU:

LITERATURA, KULTURA, MEDIA

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Z OKAZJI 500-LECIA DRUKU PIERWSZEJ KSIĄŻKI FRANCISZKA SKARYNY

Warszawa, 25-26 maja 2017

W 2017 roku mija 500 lat od wydania przez doktora Franciszka Skarynę w Pradze pierwszego egzemplarza Psałterza w białoruskiej redakcji języka cerkiewnosłowiańskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowe znaczenie w historii kultury krajów wschodniosłowiańskich,  było ważnym etapem w rozwoju drukarstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w rozwoju piśmiennictwa ruskiego. W jubileuszowym roku 500-lecia historycznego dzieła Franciszka Skaryny chcemy pochylić się nad procesami, które zachodziły i zachodzą w literaturze, kulturze oraz mediach krajów regionu z perspektywy antropologicznej, zastanowić się nad szeroko rozumianą problematyką spuścizny kulturowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedyskutować wyzwania, które przed społeczeństwami naszej części kontynentu europejskiego stawia burzliwy rozwój technologii informacyjnych oraz nowych mediów. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Rola piśmiennictwa i druku w budowaniu tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Emancypacyjna funkcja dyskursu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej – historia i współczesność
 • Twórcy kultury i ich działania dla rozwoju kultur i piśmiennictwa krajów regionu
 • Artystyczne formy ekspresji tożsamości (ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych)
 • Przemiany języka literackiego w krajach regionu i ich konteksty kulturowe
 • Historia i współczesność mediów krajów regionu w perspektywie tożsamościowej
 • Specyfika nowych mediów w krajach Europy-Środkowo Wschodniej
 • Media krajów regionu w obliczu wojny informacyjnej – słowo jako broń i narzędzie codziennej polityki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Języki konferencji: języki wschodnio- i zachodniosłowiańskie oraz angielski;

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia: Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Ważne terminy

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2017 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji tematów referatów – 21 kwietnia 2017 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 10 maja 2017 r. (numer konta będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu).

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji w wysokości 400 zł (lub 100 €) obejmuje: publikację referatu  w monografii zbiorowej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad.

Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ksi.uw.edu.pl/badania/konferencje/

Karta uczestnika (57 downloads)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza,

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr Marta Brzezińska-Pająk

dr Rostysław Kramar

dr Marcin Niemojewski

mgr Kamil Dwornik


KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR

WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.

Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

 • w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
 • jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
 • jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
 • gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
 • jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
 • jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

    Problematyka konferencji:

 1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
 2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
 3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
 4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
 5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
 6. Teatr jako ideologiczne pole walki
 7. Cenzura we współczesnym teatrze
 8. Teatr jako narzędzie propagandy
 9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.

Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

 

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

dr hab. Andriej Moskwin

dr Anna Korzeniowska-Bihun

mgr Oliwia Kasprzyk


ZAKOŃCZONE KONFERENCJE