Doktorat w KSI

Doktorat w KSI

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (KSI) wchodzi w skład Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, który ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach:

  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo

Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) są prowadzone przez Wydział Lingwistyki Stosowanej w porozumieniu z jednostkami go tworzącymi. Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednostki, w której jest zatrudniony jego opiekun naukowy lub (po otwarciu przewodu doktorskiego) promotor.

Opieka naukowa nad doktorantem może być powierzona samodzielnemu pracownikowi naukowemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W KSI opiekę mogą sprawować:

prof. dr hab. Viachaslau Shved

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza

dr hab. Jan Koźbiał, prof. UW

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

dr hab. Andriej Moskwin

Z pracownikami naukowymi należy skontaktować się odpowiednio wcześnie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie www.wls.uw.edu.pl w zakładce Doktoranci > O studiach > Rekrutacja.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (18 pobrań)