Doktorat w KSI

Doktorat w KSI

PROGRAM

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (KSI) wchodzi w skład Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, który ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach:

  • językoznawstwo
    • Specjalność: Językoznawstwo. Języki, Kierunki i szkoły językoznawcze, Metody stosowane w językoznawstwie, Językoznawstwo ogólne, Językoznawstwo opisowe, Fonologia, fonetyka, Grafemika, Morfologia, Składnia, Leksykologia, Semantyka, Dialektologia, Językoznawstwo historyczne, Onomastyka, Językoznawstwo typologiczne, Glottogonia, Językoznawstwo stosowane, Glottodydaktyka, Socjolingwistyka. Etnolingwistyka, Przekładoznawstwo. Teoria tłumaczenia, Językoznawstwo matematyczne, Języki świata
  • literaturoznawstwo
    • Specjalność: Literaturoznawstwo. Literatura piękna, Historia literatury, Monografie pisarzy, Prądy literackie, Historia rodzajów i gatunków literackich, Historia języka literatury pięknej i wiersza, Tematy. Motywy. Idee. Style i konwencje literackie, Komparatystyka, Folklorystyka, Historia życia literackiego, Historia krytyki literackiej i nauki o literaturze, Teoria literatury, Teoria procesu historycznoliterackiego, Teoria dzieła literackiego, Teoria języka poetyckiego. Stylistyka. Teoria wiersza, Metodologia badań literackich, Organizacja nauki o literaturze, Instytucje literaturoznawczego życia naukowego, Literatury poszczególne, Poszczególne literatury wyodrębnione na zasadzie geograficznej, Literatury w poszczególnych językach, Dydaktyka literaturoznawstwa

Studia III stopnia przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i naukowej oraz do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (rosyjskiego, niemieckiego, białoruskiego, ukraińskiego) lub w zakresie literaturoznawstwa (rosyjskiego, niemieckiego, białoruskiego, ukraińskiego). Doktoranci w KSI podejmują tematy interdyscyplinarne, łączące językoznawstwo lub literaturoznawstwo z innymi dyscyplinami, szczególnie z kulturoznawstwem.

Repozytorium rozpraw doktorskich obronionych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od 2012 roku

Studia stacjonarne III stopnia są prowadzone przez Wydział Lingwistyki Stosowanej w porozumieniu z jednostkami go tworzącymi. Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednostki, w której jest zatrudniony jego opiekun naukowy lub (po otwarciu przewodu doktorskiego) promotor.

 

OPIEKUN NAUKOWY

Opieka naukowa nad doktorantem może być powierzona samodzielnemu pracownikowi naukowemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W KSI opiekę mogą sprawować:

prof. dr hab. Viachaslau Shved | prowadzone przewody doktorskie

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza | prowadzone przewody doktorskie

dr hab. Joanna Getka | prowadzone przewody doktorskie

dr hab. Jerzy Grzybowski | prowadzone przewody doktorskie

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska | prowadzone przewody doktorskie

dr hab. Andriej Moskwin | prowadzone przewody doktorskie

REKRUTACJA

Kandydaci na studia III stopnia muszą uzyskać na piśmie

  • pozytywną opinię przyszłego opiekuna naukowego
  • zgodę przyszłego opiekuna na objęcie opieką naukową
  • zgodę Kierownika KSI na prowadzenie badań w jednostce

Z pracownikami naukowymi należy skontaktować się odpowiednio wcześnie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie www.wls.uw.edu.pl w zakładce Doktoranci > O studiach > Rekrutacja.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Internetowa Rejestracja Kandydatów

PRZYDATNE LINKI

Informator studiów doktoranckich UW 2017/2018

Informacje dla cudzoziemców: Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW

Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018